Centrálny register exekúcií – ďalší krok k transparentnosti

Televízia TA3 v septembri informovala o úmysle slovenských politikov zaviesť Centrálny register exekúcií. Inšpiráciu a samotný námet ako by mal tento register fungovať poslanci Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky hľadali počas svojej návštevy v českom parlamente. Zavedením registra sa exekútori rozhodli napĺňať svoj program, ktorého hlavným cieľom je byť bližšie k ľuďom. „Uvedomujeme si, že pôsobenie exekútorov nikdy nebude v spoločnosti vnímané populárne, ale spravodlivá spoločnosť potrebuje exekútorov, aby boli pokračovaním súdneho systému.“ Poznamenal prezident Slovenskej komory exekútorov Miroslav Paller.

A práve aj evidencia exekúcií ako verejný register prispeje k právnej istote a rovnako ako v Čechách bude zastávať hlavne preventívnu funkciu, ktorej výsledkom bude nie len lepšia informovanosť, sprehľadnenie prebiehajúcich exekučných konaní ale hlavne aj zabezpečenie zdravého a transparentnejšieho podnikateľského prostredia. Centrálny register exekúcií bude slúžiť nie len fyzickým osobám ale rovnako aj podnikateľom. Veľakrát sme už počuli o prípadoch, kedy súkromná osoba ani len nevedela, že je proti nej vedené exekučné konanie, z akého dôvodu a pre akú pohľadávku. Zavedením registra sa vyrieši aj tento problém.  Keď sa teda pozrieme na problematiku exekúcií z opačnej strany, ľudia sa nebudú stavať k exekučnému konaniu ako k problému ale nájdu v ňom aj preventívne hľadisko. Vedomosť o vedení ďalšieho exekučného konania na inom exekútorskom úrade proti totožnému povinnému môže aj znížiť náklady exekučného konania najmä tým, že nebude nutné vykonávať všetky kroky potrebné pre zistenie majetku povinného. Súčinnosťou adresovanou inému exekútorovi sa rýchlejšou a  menej nákladnou cestou dostaneme k informáciám potrebných pre výkon exekúcie. Register bude ľahko prístupný na internete a tým sa nie len zvýši vymožiteľnosť práva ale ako zoznam bude informovať o aktuálne prebiehajúcich exekučných konaniach. Vďaka sprístupneniu týchto informácii bude mať napríklad podnikateľ možnosť overiť si ešte pred uzatváraním obchodných zmlúv, či druhá strana je dostatočne finančne silná a stabilná a môže tak predísť neplateniu faktúr a nenaplneniu si vzájomných zmluvných povinností.

Po vzore českej úpravy by sa do registra malo v jednotlivých prípadoch zapisovať označenie exekučného súdu, deň, mesiac a rok vydania upovedomenia o začatí exekúcie, výška vymáhanej pohľadávky ako aj označenie súdu, ktorý rozhodol napríklad o odklade alebo zastavení exekúcie spolu so spisovou značkou uznesenia a dátumom vydania. Zapisované budú  indentifikačné údaje fyzických aj právnických osôb spolu s číslom exekúcie a rovnako aj zánik právomoci exekútora vykonávať exekúciu spolu s uvedením dôvodu podľa Exekučného poriadku. Ďalej by v nej mali byť vedené aj dražobné vyhlášky. Povinnosťou exekútora bude odstrániť z evidencie všetky údaje týkajúce sa vykonávanej exekúcie bez zbytočného odkladu, kde by lehota mala byť stanovená na 15 dní.

V porovnaní tak s inými registrami, ktoré vedú neplatičov Centrálny register exekúcií bude jediný zákonný register, vedený Slovenskou komorou exekútorov, v ktorom budú všetky informácie prístupné nie len verejnosti ale aj štátnym orgánom a ich pravdivosť bude garantovaná. Bude to ďalší krok, ktorým sa sprehľadní celý systém exekúcií a ocení ho nie len verejnosť ale aj odborníci. Jeho spustenie je naplánované v prvej polovici budúceho roka.     

Spracoval: Mgr. Monika Fekulová – zamestnanec exekútorského úradu

Schválil: JUDr. Rudolf Krutý – súdny exekútor

Zdroj:

TA3

Vyhláška 329/2008 Sb. z 25. augusta 2008 o centrální evidenci exekucí.

Stránka predsedu Ústavnoprávneho výboru JUDr. Róberta Madeja, Phd. (http://moje.hnonline.sk/node/14147)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *