Odpovede

12
hlasov

prosím radu, mám nejaké právo vymáhať škodu, ktorú mi spôsobila exekútorka tým, že sa dopustila procesnej chyby a tým zmarila úspešnú dražbu, z ktorej mi mal byť uhradený dlh? Dlžniková nehnuteľnosť bola vydražená a v plnej výške uhradená novým majiteľom, nikto iný z veriteľov sa neprihlásil. Po troch mesiacoch mi bolo telefonicky oznámené, že pracovníčka exekútorskej kancelárie zabudla o dražbe informovať právneho zástupcu dlžnika, ktorý ani na predchádzajúcich dražbách nebol, a celá dražba bola zmarená a peniaze vrátené dražitelke. Tento rok mi znížili aj mesačné platby o 120€, z 300 na 180 . Mám 63 rokov a dlh je ešte dosť vysoký, . Ďakujem za radu

Odpoveď:

Dobrý deň prajem,

vzhľadom na to, že nie sme oprávnení skúmať postup iného súdneho exekútora, si Vám dovoľujeme poradiť obrátiť sa o pomoc na jednu z advokátskych kancelárií vedených Slovenskou advokátskou konmorou, alebo na centrum právnej pomoci. Ak máte pochybnosti o správnosti postupu súdneho exekútora, máte možnosť sa kedykoľvek so svojou sťažnosťou obrátiť na Slovenskú komoru exekútorov, alebo na Ministerstvo Spravodlivosti SR.

1
hlas

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať: Môj brat uzavrel s istou spoločnosťou zmluvu o úvere a zároveň zmluvu o poskytovaní domáceho finančného servisu. Ako spoludlžník sa mu podpísal náš strýko, slobodný bezdetný pán. Keďže brat nie je zamestnaný, úver zaňho splácal strýko. Strýko náhle zomrel. Brat túto skutočnosť doložil spoločnosti úmrtným listom strýka. Spoločnosť prihlásila pohľadávku (dlžnú čiastku) do dedičského konania. Sme len dvaja dedičia – ja a môj brat. Dohodli sme sa, že majetok (financie a pozemky) si rozdelíme na polovicu. Budem musieť znášať podiel na dlhu i ja, alebo sa bratov dlh odpočíta z jeho finančnej čiastky? Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď:

Dobrý deň prajem,

naša poradňa je zameraná na otázky súvisiace priamo s exekučným konaním a preto vzhľadom na obsah Vašej otázky si Vám dovoľujem poradiť, aby ste sa s Vašim problémom obrátili buď na niektorú z advokátskych kancelárií vedených Slovenskou advokátaskou komorou, alebo na centrum právnej pomoci.

1
hlas

Dobrý deň, Chce sa informovať, či môže exekútor siahnuť človeku ktorý poberá dávku v hmotnej núdzi a vykonáva taktiež čínnosť: formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“).Ďakujem Andrea H.

Odpoveď:

Dobrý deň,

v zmysle ustanovenia § 111 ods.2) Exekučného poriadku, exekúcii nepodliehajú dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke poskytované podľa osobitného predpisu, peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia poskytované podľa osobitného predpisu, opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru poskytované podľa osobitného predpisu, náhradné výživné, príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa a štátne sociálne dávky, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

 V prípade ďalších otázok si Vám dovoľujeme poradiť aby ste sa obrátili na niektorú z advokátskych kancelárií vedených Slovenskou advokátskou komorou alebo na centrum právnej pomoci.

1
hlas

Dobrý deň,chcela by som sa opýtať, či môže siahnuť exekútor na majetok ručiteľa pri úvere? A keď nemá ručiteľ žiadny majetok môže siahnuť na manželkin majetok aj keď nie je vedená pri ručení toho úveru?Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Dobrý deň,

spoločným záväzkom je taký záväzok, keď na strane dlžníka je viacero subjektov. Povinnosť viacerých dlžníkov plniť súčasne jednému veriteľovi (alebo aj viacerým) môže vzniknúť na základe rôznych právnych skutočností.

Účelom ručiteľského vzťahu je zabezpečiť plnenie povinnosti, pre prípad že by ju nesplnil dlžník. Ručenie upravuje § 546 a násl. Občianskeho zákonníka. Podľa Občianskeho zákonníka, ručenie vzniká písomným vyhlásením ručiteľa, že uspokojí pohľadávku veriteľa, ak ju neuspokojí dlžník.

Ručiteľ je povinný platiť až vtedy, ak neplatil dlžník, hoci ho na to veriteľ písomne vyzval. Ručiteľ môže plnenie odoprieť, pokiaľ veriteľ zavinil, že pohľadávku nemôže uspokojiť dlžník. Ručiteľ, ktorý dlh splnil, je oprávnený požadovať od dlžníka náhradu za plnenie poskytnuté veriteľovi (Regresný nárok).

Ručenie teda znamená jednu z možností zabezpečenia záväzku, v ktorom ručiteľ preberá na seba záväzok, že uspokojí nároky veriteľa, ak tak neurobí dlžník.

I keď vo vzťahu k veriteľovi nejde v prípade druhého manžela, ktorý sám nie je dlžníkom, o jeho osobný záväzok, je tento manžel povinný strpieť, aby veriteľova pohľadávka bola pri výkone rozhodnutia (pri exekúcii) uspokojená aj z majetku, ktorý patrí do bezpodielového spoluvlastníctva oboch manželov. V prípade, keď nariadeným výkonom rozhodnutia (exekúciou) majú byť postihnuté veci, ktoré tvoria predmet bezpodielového spoluvlastníctva manželov, stáva sa manžel dlžníka účastníkom konania (§ 37 ods. 1 Exekučného poriadku). S tým súvisí aj ustanovenie § 55 ods. 1 Exekučného poriadku, v zmysle ktorého právo na vec, ktoré nepripúšťa exekúciu, môže tretia osoba (v danom prípade žalobkyňa) uplatniť voči oprávnenému (v danom prípade voči žalovanému) na súde návrhom na vylúčenie veci z exekúcie.

 V prípade ďalších otázok si Vám dovoľujeme poradiť aby ste sa obrátili na niektorú z advokátskych kancelárií vedených Slovenskou advokátskou komorou alebo na centrum právnej pomoci.

2
hlasy

dobri den moze exekutor strhavat peniaze naras manzelke aj svokrovy za auto na lizing

Odpoveď:

Dobrý deň,

z Vášho podania predpokladám, že na základe leasingovej zmluvy bol zo strany veriteľa podaný návrh na vykonanie exekúcie.

V prípade, ak z exekučného titulu vyplýva, že Vaša manželka so svokrom boli spoločne a nerozdielne zaviazaní na úhradu pohľadávky oprávneného s príslušenstvom, môže súdny exekútor vykonávať exekučné konanie voči všetkým povinným.

Z vyššie uvedeného teda vyplýva, že súdny exekútor môže požadovať úhradu celej pohľadávky od ktoréhokoľvek z povinných  rovnakým spôsobom. V zmysle § 64 Exekučného poriadku spôsob vykonania exekúcie určí exekútor, ak tento zákon neustanovuje inak, pričom podľa § 65 Exekučného poriadku exekútor môže vykonať exekúciu v jednom exekučnom konaní aj niekoľkými spôsobmi.

 V prípade ďalších otázok si Vám dovoľujeme poradiť aby ste sa obrátili na niektorú z advokátskych kancelárií vedených Slovenskou advokátskou komorou alebo na centrum právnej pomoci.

1
hlas

Dobry den chcem sa informovat ci je niekde mozne zistit kde a kolko ma clovek exekucii….Dakujem

Odpoveď:

Dobrý deň,

na Slovensku bohužiaľ do dnešného dňa nebol zavedený Centrálny register exekúcii, kde by sa dalo zistiť ako píšete ,,kde a koľko má človek exekúcii,,. Avšak je politická vôľa zaviesť tento Centrálny register exekúcii na Slovensku.

Evidencia exekúcií ako verejný register prispeje k právnej istote a rovnako ako v Čechách bude zastávať hlavne preventívnu funkciu, ktorej výsledkom bude lepšia informovanosť a sprehľadnenie prebiehajúcich exekučných konaní. Centrálny register exekúcií bude slúžiť nie len fyzickým osobám ale rovnako aj podnikateľom. Jeho spustenie je naplánované v prvej polovici budúceho roka. Do tohto času Vám ohľadom tejto informácie odporúčam kontaktovať príslušný súd v mieste Vášho bydliska nakoľko súdny exekútor môže začať vykonávať exekúciu až udelením poverenia súdu na jej vykonanie. V zmysle § 44 Exekučného poriadku  súdny exekútor, ktorému bol doručený návrh oprávneného na vykonanie exekúcie, predloží tento návrh spolu s exekučným titulom súdu a požiada ho o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie. Súd preskúma žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, návrh na vykonanie exekúcie a exekučný titul. Ak súd nezistí rozpor žiadosti o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie alebo návrhu na vykonanie exekúcie alebo exekučného titulu so zákonom, písomne poverí exekútora, aby vykonal exekúciu.

V zmysle ustanovenia § 45 ods. 2 Exekučného poriadku miestne príslušným súdom je všeobecný súd povinného. Ak povinný nemá všeobecný súd v Slovenskej republike, príslušný je súd, v ktorého obvode má povinný majetok; ak je niekoľko príslušných súdov, rozhoduje súd, ktorému bola žiadosť doručená ako prvému. Ak ide o exekučné konanie vykonávané na podklade rozhodnutia vykonateľného podľa § 26 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, miestne príslušný súd je Okresný súd Malacky.

5
hlasov

Dobrý deň pán JUDr., keďže človek blúdi internetom a rád si prečíta komentáre a názor na vykladanie si zákona, tak aj na vašej stránke som sa dostal nie len k jednej podotázke. Teraz by som sa skôr opýtal na podnet pani Moniky. Píšete: „že tieto ste mali uplatňovať v prvej fáze civilného konania, kedy súd rozhodoval, či Vašu osobu zaviaže, alebo nezaviaže, na plnenie dlhu“. Predpokladám z toho čo pani napísala, že o danom civilnom konaní nebola ani informovaná. Je súd povinný, a pri akých náležitostiach, oznámiť (keďže ide v tomto prípade o účasníka civilného konania), o začatí civilného jednania voči konkrétnej osobe. Pretože ak nebola upovedomená a nevedela o danej skutočnosti je právo na jej strane? Tu sa ovšem dostávame k dvom paragrafom § 90 zák. č. 99/1963 Zb. a § 94 ods. 1 OSP tiz. Nedošlo náhodou k zneužitu § 94 ods. 1. Keď sa spätne zamyslím a pozriem na iné sudné/exekučné jednania, tak otázka by bola mierena predsa len širšie. Je možné začať civilné jednanie bez odporcu, resp. je možné začať jednanie neupovedomením o začatí súd. jednania voči odporcovi. Tu sa mi naskytá ešte podotázka. Keďže pani Monika je odporca v tomto prípade, resp. v prípade súd. konania, nie sú tu prítomné iné vlastnícke vzťahy. Čo v prípade, a zameriame sa na nehnuteľnosť, ktorej vlastníci sú spoluvlastníci, dajme tomu po ½, a žačne sa civilné jednanie voči jednému. Je povinnosť súdu upovedomiť druhú stranu (keďže je spoluvlastník a hranice nehnuteľnosti nie sú vytýčené) o začatí ako civilného jednania tak následne aj o začatí exekučného jednania, keďže automaticky ťarchy, ktoré sa na KÚ zapíšu budú na jednom liste vlastníctva a takýmto spôsobom odpíšu druhú osobu od narábania z majetkom nehnuteľnosti? Ospravedlňujem sa, že je to také dlhé, ale držím Vám palce vo Vašej stránke a on-line poradnstve. Pekný deň ešte prajem.

Odpoveď:

Dobrý deň,

Vašu otázku by som rozdelil na 5 bodov :

a.)     je súd povinný, a pri akých náležitostiach, oznámiť (keďže ide v tomto prípade o účastníka civilného konania), o začatí civilného jednania voči konrétnej osobe

b.)     Zneužitie § 94 ods. 1

c.)      je možné začať civilné jednanie bez odporcu, resp. je možné začať jednanie neupovedomením o začatí súd jednania voči odporcovi

d.)     spoluvlastníci a začatie exekučného konania

e.)      automaticky ťarchy, ktoré sú na KÚ – zápisom odpíšu druhú osobu od narábania z majetkom nehnuteľnosti

Ad a.)

Občiansky súdny poriadok upravuje postup súdu a účastníkov v občianskom súdnom konaní tak, aby bola zabezpečená spravodlivá ochrana práv a oprávnených záujmov účastníkov, ako aj výchova na zachovávanie zákonov, na čestné plnenie povinností a na úctu k právam iných osôb. V občianskom súdnom konaní súdy prejednávajú a rozhodujú spory a iné právne veci, uskutočňujú výkon rozhodnutí, ktoré neboli splnené dobrovoľne, a dbajú pri tom na to, aby nedochádzalo k porušovaniu práv a právom chránených záujmov fyzických a právnických osôb a aby sa práva nezneužívali na úkor týchto osôb. Občianske súdne konanie je jednou zo záruk zákonnosti a slúži na jej upevňovanie a rozvíjanie. Každý má právo domáhať sa na súde ochrany práva, ktoré bolo ohrozené alebo porušené. Súdy poskytujú pri plnení svojich úloh účastníkom v občianskom súdnom konaní poučenia o ich procesných právach a povinnostiach. Súdy povinnosť nemajú, ak je účastník v občianskom súdnom konaní zastúpený advokátom. V konaní postupuje súd v súčinnosti so všetkými účastníkmi konania tak, aby ochrana práv bola rýchla a účinná.

Účastníci majú v občianskom súdnom konaní rovnaké postavenie. Majú právo konať pred súdom vo svojej materčine alebo v jazyku, ktorému rozumejú. Súd je povinný zabezpečiť im rovnaké možnosti na uplatnenie ich práv. Spôsobilosť byť účastníkom konania má ten, kto má spôsobilosť mať práva a povinnosti; inak len ten, komu ju zákon priznáva. Každý môže pred súdom ako účastník samostatne konať (procesná spôsobilosť) v tom rozsahu, v akom má spôsobilosť vlastnými úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti. Konanie sa začína na návrh. Návrh na začatie konania a jeho prílohy doručí súd ostatným účastníkom do vlastných rúk. Návrh, ktorý spĺňa predpísané náležitosti a jeho prílohy, súd odošle do 60 dní od doručenia návrhu.

Ad b.)

Základné občianske súdne konanie delíme na sporové a nesporové. Sporové sa začína na návrh (žalobu) účastníka, ktorého označujeme ako navrhovateľa alebo žalobcu. Nesporové sa začína na návrh účastníka (napr. osoby ktorá chce osvojiť dieťa „osvojiteľ“), niekedy môže začať aj bez návrhu, t.j. na podnet (napr. občana, okresného úradu a pod.) napr. v záujme ochrany maloletých detí. V nesporných konaniach nejde o spor medzi účastníkmi. Patrí sem napríklad : dedičské konanie, konanie o osvojenie, konanie o povolenie uzavrieť manželstvo, konanie o vyhlásenie za mŕtveho atď.

 

Ustanovenie § 94 ods. 1 OSP určuje, kto je účastníkom konania, ktoré možno začať i bez návrhu. V niektorých veciach môže byť ťažšie posúdiť, koho sa budú týkať práva a povinnosti, o ktorých súd rozhoduje. Nemusí ísť totiž vždy o právach a povinnosti osôb, ktoré sú uvedené priamo vo výroku rozhodnutia. Napr. v konaní o určenie vyživovacej povinnosti rodičov k maloletým deťom sú účastníkmi vždy obaja rodičia i keď súd rozhoduje vo výroku o výživnom iba vo vzťahu k jednému rodičovi. K nesporovým konaniam Vám poukazujem aj na ustanovenie § 81 Občiasnkeho súdneho poriadku.

V danom kontexte nie je preto jasné Vami formulované zneužitie ustanovenia § 94 ods. 1 OSP.

Ad c.)

Vzhľadom na obšírnosť sa zameriame na exekučné konanie. Exekučné konanie sa začína na návrh.  Exekučné konanie sa začína dňom, v ktorom bol exekútorovi doručený návrh na vykonanie exekúcie. Exekútor však môže začať vykonávať exekúciu až udelením poverenia súdu na jej vykonanie. Začatie exekučného konania bráni tomu, aby v tej istej veci prebiehalo iné exekučné konanie.

Účastníkmi konania sú oprávnený a povinný; iné osoby sú účastníkmi len tej časti konania, v ktorej im toto postavenie priznáva tento zákon. Ak súd rozhoduje o trovách exekúcie, účastníkom konania je aj poverený exekútor. Ak sú exekúciou postihnuté veci v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, účastníkom konania, ak ide o tieto veci, je aj manžel povinného, ak do začatia exekučného konania nedošlo k vyporiadaniu bezpodielového spoluvlastníctva dohodou alebo súdnym rozhodnutím. K prechodu práv a povinností z exekučného titulu poukazujem na ustanovenia § 37 ods. 3., 4. a 5. Exekučného poriadku.

Prvý procesný úkon súdneho exekútora voči povinnému predstavuje upovedomenie o začatí exekúcie. Návrh na vykonanie exekúcie sa povinnému na vyjadrenie nedoručuje (s výnimkou podľa ustanovenia § 44 ods. 5 Exekučného poriadku). Upovedomenie o začatí exekúcie sa doručí oprávnenému a povinnému do vlastných rúk. Náhradné doručenie upovedomenia o začatí exekúcie povinnému, ktorý je fyzickou osobou, je vylúčené.  Ak nie je možné doručiť písomnosť fyzickej osobe oprávnenej podnikať na adresu jej miesta podnikania uvedenú v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná, a jej iná adresa nie je exekútorovi známa, písomnosť sa považuje po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky exekútorovi za doručenú, a to aj vtedy, ak sa fyzická osoba oprávnená podnikať o tom nedozvie. Ak nie je možné doručiť písomnosť právnickej osobe na adresu jej sídla uvedenú v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná, a jej iná adresa nie je exekútorovi známa, písomnosť sa považuje po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky exekútorovi za doručenú, a to aj vtedy, ak ten, kto je oprávnený konať za právnickú osobu, sa o tom nedozvie.  Ak povinný bezdôvodne odoprie upovedomenie o začatí exekúcie prijať, je toto upovedomenie doručené dňom, keď jeho prijatie bolo odopreté; o tom musí byť povinný poučený tým, kto ho doručuje. Exekútor môže požiadať súd o ustanovenie opatrovníka povinnému, ktorého pobyt nie je známy, ktorému sa nepodarilo doručiť upovedomenie o začatí exekúcie na známu adresu v cudzine, ktorý je postihnutý duševnou poruchou alebo ktorý nie je schopný zrozumiteľne sa vyjadrovať.

Ad d.)

Nehnuteľnosť v rámci exekučného konania môže byť postihnutá v podstate dvoma spôsobmi :

–          exekúcia sa vykoná predajom nehnuteľnosti (spoluvlastníckeho podielu)

–          pohľadávka oprávneného sa môže zabezpečiť exekučným záložným právom, ktoré sa zapíše do katastra nehnuteľností.

Súdny exekútor upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti doručí okrem oprávneného a povinného aj spoluvlastníkom a osobám, ktoré majú k nehnuteľnosti predkupné alebo iné vecné právo, okresnému úradu, daňovému úradu, správe finančnej kontroly a obci, v ktorej obvode je nehnuteľnosť, ako aj okresnému úradu, v ktorého obvode je bydlisko povinného. Okrem toho sa upovedomenie o začatí exekúcie vyvesí na úradnej tabuli exekútora až do vyvesenia dražobnej vyhlášky.

 

Súdny exekútor poverený vykonaním exekúcie upovedomí o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť zapísanú v katastri nehnuteľností oprávneného a povinného a označí nehnuteľnosť, na ktorú sa zriaďuje exekučné záložné právo. Exekučný príkaz sa doručí oprávnenému, povinnému a okresnému úradu. Povinnému a okresnému úradu sa doručí do vlastných rúk. V prípade exekučného záložného práva sa listiny nedoručujú spoluvlastníkom nehnuteľnosti.

Ad e.)

V exekučnom konaní súdny exekútor môže postihnúť majetok, ktorý patrí povinnému, resp. na ktorý má povinný nárok. Z uvedeného dôvodu sa nestotožňujeme s Vašim záverom : ” … automaticky ťarchy, ktoré sú na KÚ – zápisom odpíšu druhú osobu od narábania z majetkom nehnuteľnosti … “.

Je nutné si uvedomiť, že v prípade spoluvlastníctva na nehnuteľnosti, zriadením exekučného záložného práva, resp. vykonaním exekúcie predajom nehnuteľnosti, sa vždy postihuje len podiel vo vlastníctve povinného (len jeho spoluvlastnícky podiel). V žiadnom prípade týmito úkonmi súdneho exekútora nie sú priamo postihnuté spoluvlastnícke podiely ostatných spoluvlastníkov.

V prípade ďalších otázok si Vám dovoľujeme poradiť aby ste sa obrátili na niektorú z advokátskych kancelárií vedených Slovenskou advokátskou komorou alebo na centrum právnej pomoci.

1
hlas

Dobrý večer, možno začať opätovne exekučné konanie, ktoré bolo pre nemajetnosť povinného zastavené, z dôvodu že sa jeho majetkové pomery zlepšili ?Ďakujem za odpoveď

Odpoveď:

Dobrý deň,

z obsahu Vášho podania vyplýva, že exekučné konanie o ktorom píšete, bolo zastavené z dôvodu nemajetnosti povinného, avšak ako uvádzate, jeho majetkové pomery sa po právoplatnom rozhodnutí o zastavení exekúcie zlepšili.

V zmysle § 57 ods. 1) písm. h) súd exekúciu zastaví, ak majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie. Jedným z dôvodom zastavenia exekúcie je teda aj to, ak majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie. Právna úprava výslovne nerieši situáciu, kedy má oprávnený záujem, aby exekúcia napriek nemajetnosti povinného nebola zastavená. Napríklad, oprávnený očakáva, že povinný nadobudne určitý majetok v budúcnosti (napríklad dávky starobného dôchodku a pod.).

Právoplatné rozhodnutie o zastavení exekúcie však nie je prekážkou rozhodnutej veci pre začatie exekučného konania o novom návrhu na vykonanie exekúcie medzi tými istými účastníkmi, na podklade toho istého exekučného titulu. Oprávnený teda môže podať návrh na vykonanie exekúcie na majetok povinného aj napriek tomu, že exekúcia bola právoplatne zastavená z dôvodu nemajetnosti povinného, avšak v týchto prípadoch si treba dať pozor na to, aby pohľadávka oprávneného už nebola premlčaná.

 V prípade ďalších otázok si Vám dovoľujeme poradiť aby ste sa obrátili na niektorú z advokátskych kancelárií vedených Slovenskou advokátskou komorou alebo na centrum právnej pomoci.

0
hlasov

Dobrý podvečer, chcela by som sa spýtať môj manžel má exekúciu spolu s bývalou ex manželkou. Môže exekútor siahnuť na majetok ktorý sme nadobudli po svadbe aj napriek tomu, že všetko je písané na moje meno? A zároveň ak manžel vyplatí celý dlh ako vymôže peniaze od svojej ex manželky. Súdnou cestou? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Dobrý deň, 

Vašu otázku by som rozdelil na tri body a to :

a.)     manžel má exekúciu spolu s bývalou ex manželkou

b.)     môže exekútor siahnuť na majetok, ktorý sme nadobudli po svadbe aj napriek tomu, že všetko je písané na moje meno ?

c.)      ak manžel vyplatí celý dlh ako vymôže peniaze od svojej ex manželky

Ad a.)

Pri spoločnom záväzku bývalých manželov je nutné posudzovať, kedy ich spoločný záväzok vznikol, t.j. či vznikol za trvania ich bývalého manželstva alebo vznikol po zániku ich manželstva, resp. či vznikol za trvania bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo tento záväzok vznikol po zániku a vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

 K danému poukazujem na ustanovenie § 147 ods. 1) Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorého pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Zároveň Vám dávam do povedomia uznesenie Najvyššieho súdu ČR z 28. februára 2007                                       so spis. zn. 33 Odo 1552/2005, v ktorom súd judikoval : “Ak sa bývalí manželia dohodli na tom, že spoločný dlh prevezme len jeden z nich, takéto dojednanie je voči veriteľovi neúčinné a tí sa môžu napriek tomu domáhať splnenia dlhu od ktoréhokoľvek z bývalých manželov (ust. § 511 ods. 1 OZ).

Ad b.)

Skutončosť, že majetok je napísaný na Vás, nie je kritériom, či táto vec môže byť alebo nemôže byť postihnutá výkonom rozodnutia, t.j. exekúciou. Ako príklad uvediem, ak počas manželstva za trvania bezpodielového spoluvlastníctva nadobudnute motorové vozidlo, no z dôvodu, že v technickom preukaze budete zapísaná len Vy ako vlastník neznamená, že motorové vozidlo je vo Vašom výlučnom vlastníctve a motorové vozidlo nie je možné postihnúť exekúciou. Pre určenie, či majetok patrí, resp. nepatrí, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, je rozhodný najmä okamih a spôsob nadobudnutia.

V zmysle ustanovenia § 37 ods. 2 zákona č. 233/1995 Z.z. (Exekučný poriadok) „Ak sú exekúciou postihnuté veci v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, účastníkom konania, ak ide o tieto veci, je aj manžel povinného,   ak do začatia exekučného konania nedošlo k vyporiadaniu bezpodielového spoluvlastníctva dohodou alebo súdnym rozhodnutím.“ Ako z uvedeného ustanovenia vyplýva, manžel povinného je účastníkom exekučného konanie iba pre ten úsek, v ktorom sú postihované veci patriace do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Musí však byť splnená podmienka stanovená v § 147 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) a to, že pohľadávka voči jednému z manželov musí vzniknúť za trvania manželstva. V takýchto prípadoch sa musí vždy skúmať, či neexistuje hmotnoprávna skutočnosť vylučujúca exekúciu na majetok patriaci do bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Takýmito hmotnoprávnymi skutočnosťami sú dohody predstavujúce zákonné modifikácie bezpodielového spoluvlastníctva manželov v zmysle § 143a Občianskeho zákonníka, prípadne ak bolo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov počas trvania manželstva zrušené (§ 148a Občianskeho zákonníka).

Ak by sa napriek tomu viedlo exekučné konanie na takéto veci patriace do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, je manžel povinného legitimovaný na podanie excindačnej žaloby                                                             podľa ustanovenia § 55 Exekučného poriadku. V zmysle citovaného ustanovenia právo na vec, ktoré nepripúšťa exekúciu, môže tretia osoba uplatniť voči oprávnenému na súde návrhom na vylúčenie veci z exekúcie. Podanie predmetnej žaloby sa riadi ustanovením § 79 a nasl. zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok.

Ad c.)

Je nutné vychádzať zo spôsobu, ako bolo bezpodielové spoluvlastníctvo Vášho manžela s bývalou manželkou vysporiadané. Ak Váš manžel uhradí spoločný záväzok s jeho bývalou manželkou vo väčšom rozsahu ako mal, a medzi ním a jeho bývalou manželkou nepríde k dohode, mal by postupovať podľa príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku prostredníctvom vecne a miestne príslušného súdu.

 V prípade ďalších otázok si Vám dovoľujeme poradiť aby ste sa obrátili na niektorú z advokátskych kancelárií vedených Slovenskou advokátskou komorou alebo na centrum právnej pomoci.

0
hlasov

Dobrý den,mám pravomocný rozsudek na podnikající fyzickou osobu na Slovensku na částku 1 497 000 Kč s 17,6% úrokem od 16.9.1999 do zaplacení. Rozsudek je pravomocný od 23.6.2006 a již byl částečně plněn.Mohla bych se obrátit na Váš exekutorský úřad na provedení exekuce? Jak mám postupovat? Děkuji za informaci.

Odpoveď:

Dobrý deň,

predpokladom podania návrhu na vykonanie exekúcie je skutočnosť, že povinný dobrovoľne neplní, čo mu ukladá právoplatné a vykonateľné rozhodnutie. Na základe Vašej otázky predpokladám, že exekučný titul, na základe ktorého chcete podať návrh na vykonanie exekúcie, bol vydaný v Českej republike.

 

V prípade cudzích exekučných titulov rozoznávame niekoľko režimov vykonateľnosti cudzieho exekučného titulu na území Slovenskej republiky :

a)       V zmysle ustanovenia § 42 ods. 4) Exekučného poriadku, jedným z režimov vykonateľnosti cudzieho exekučného titulu je, že cudzí exekučný titul uznáva príslušný súd (§ 45) tak, že vydá poverenie na vykonanie exekúcie bez potreby doloženia osvedčenia o európskom exekučnom titule.

b)       V zmysle ustanovenia § 45 ods. 4) Exekučného poriadku, ak bol súdu doručený návrh na výkon cudzieho rozhodnutia podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, súd udelí poverenie na vykonanie exekúcie z úradnej moci a určí v ňom exekútora, ktorý je poverený vykonaním exekúcie

c)       Ďalším z režimov vykonateľnosti cudzích exekučných titulov je, že pri podaní návrhu na vykonanie exekúcie na základe cudzieho exekučného titulu je potrebné, aby bolo predmetné rozhodnutie osvedčené ako európsky exekučný titul. Význam európskeho exekučného titulu je v tom, že je vykonateľný v ktoromkoľvek členskom štáte bez potreby ďalšieho konania v štáte, v ktorom má byť európsky exekučný titul vykonaný. Ako európsky exekučný titul možno osvedčiť rozhodnutie, verejnú listinu alebo súdny zmier, ktoré boli vydané v občianskych alebo obchodných veciach v členskom štáte pôvodu a v tomto štáte sa aj za podmienok stanovených nariadením č. 805/2004 osvedčí ako európsky exekučný titul. Rozhodnutie sa ako exekučný titul osvedčuje na základe žiadosti podanej na pôvodnom súde. Samotné osvedčenie o európskom exekučnom titule sa vydáva na osobitnom tlačive a vydáva sa v jazyku, v ktorom bolo vydané osvedčované rozhodnutie.

Z návrhu na vykonanie exekúcie musí byť zjavné, ktorému exekútorovi je určený, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sleduje, musí byť podpísaný a datovaný. Okrem toho návrh na vykonanie exekúcie musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko účastníkov, prípadne bydlisko zástupcov, údaj o štátnom občianstve, ak je účastníkom fyzická osoba, názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, pokiaľ je pridelené, ak je účastníkom právnická osoba, a presné označenie exekučného titulu, vymedzenie vymáhaného nároku, prípadne označenie dôkazov, ktorých sa oprávnený dovoláva.

 K návrhu na vykonanie exekúcie je potrebné pripojiť rovnopis rozhodnutia, ktorým bola uložená povinnosť plniť;  na rozhodnutí musí byť vyznačená doložka právoplatnosti a vykonateľnosti (vyznačí ju príslušný súd, ktorý vydal rozhodnutie).

S návrhom na vykonanie exekúcie sa môžete obrátiť, na ktorýkoľvek exekútorský úrad v SR, podľa Vášho výberu. Pre posúdenie akým spôsobom podať návrh na vykonanie exekúcie odporúčam priamu konzultáciu s Vami vybraným exekútorským úradom.

V prípade ďalších otázok si Vám dovoľujeme poradiť, aby ste sa obrátili na niektorú z advokátskych kancelárií vedených Slovenskou advokátskou komorou, alebo na centrum právnej pomoci.