Dlžník, spoludlžník, ručiteľ ?

V rámci výkonu exekúcií nie sú zriedkavé exekučné tituly, na základe ktorých sú na strane povinného subjektu zaviazané viaceré osoby. Či už fyzické alebo právnické, resp. v rôznych variáciách, podľa toho, na základe akých právnych úkonov záväzok vznikol.

 Podpísať sa napríklad pod úverovú zmluvu ako spoludlžník alebo ručiteľ nie je o nič jednoduchšie rozhodnutie ako byť samotným dlžníkom. Je základnou chybou ľudí pred podpisovaním sa najmä pod finančné záväzky ako spoludlžníci alebo ručitelia, že si v dôsledkoch nedodržania týchto záväzkov dlžníkmi neuvedomujú dosah na riešenie financií práve nich, čo podali pomocnú ruku ako spoludlžníci alebo ručitelia.

 Je fakt, že pojmy spoludlžník a ručiteľ sa často zamieňajú. Každý z nich má však rozdielny význam .

 Spoludlžník

 Ak právnym predpisom alebo rozhodnutím súdu je ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté alebo ak to vyplýva z povahy plnenia, že viac dlžníkov má tomu istému veriteľovi splniť dlh spoločne a nerozdielne, je veriteľ oprávnený požadovať plnenie od ktoréhokoľvek z nich. Ak dlh splní jeden dlžník, povinnosť ostatných zanikne. Ak právnym predpisom alebo rozhodnutím súdu nie je ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak, sú podiely na dlhu všetkých dlžníkov vo vzájomnom pomere rovnaké. Dlžník, proti ktorému bol uplatnený nárok vyšší, než zodpovedá jeho podielu, je povinný bez zbytočného odkladu upovedomiť o tom ostatných dlžníkov a dať im príležitosť, aby uplatnili svoje námietky proti pohľadávke. Môže od nich požadovať, aby dlh podľa podielov na nich pripadajúcich splnili alebo aby ho v tomto rozsahu dlhu inak zbavili. Ak dlžník v rozsahu uplatneného nároku dlh sám splnil, je oprávnený požadovať náhradu od ostatných podľa ich podielov. Pokiaľ nemôže niektorý z dlžníkov svoj podiel splniť, rozvrhne sa tento podiel rovnakým dielom na všetkých ostatných.

 A toto je pasívna solidarita, ktorá spočíva v solidarite na strane dlžníkov – dlžníka a spoludlžníka.

 Vráťme sa teda k úveru : Banka poskytne dlžníkovi a spoludlžníkovi úver, pričom v zmysle tzv. pasívnej solidarity dlžník so spoludlžníkom vstupujú do zmluvného vzťahu spoločne  a nerozdielne, čo znamená, že dlžník aj spoludlžník sú rovnako zodpovední za splatenie celého dlhu. Dlh môže banka žiadať od ktoréhokoľvek z nich a splnením jedného povinnosť plniť u druhého zaniká. Následne si môže ten dlžník, ktorý plnil, vymáhať od druhého vyplatenie časti dlhu, ktorý nezodpovedal jeho dohodnutému podielu na dlhu. V tomto prípade je vhodné, aby sa dlžník a spoludlžník medzi sebou písomne dohodli ešte pred samotným zadlžením sa, kto a v akom podiele bude zodpovedať za dlh.

 V našom právnom poriadku existuje aj iná forma spoludlžníctva, a to taká, že dlh sa môže rozdeliť  na viacero samostatných dlhov, z ktorých každý z dlžníkov (spoludlžníkov) splatí len svoju „časť“ dlhu a iba tú si môže veriteľ nárokovať od jednotlivého dlžníka (spoludlžníka).

 Ručiteľ

 Dohodou účastníkov možno zabezpečiť pohľadávku ručením. Ručenie vzniká písomným vyhlásením, ktorým ručiteľ berie na seba voči veriteľovi povinnosť, že pohľadávku uspokojí, ak ju neuspokojí dlžník. Veriteľ je povinný kedykoľvek a bez zbytočného odkladu oznámiť ručiteľovi na požiadanie výšku svojej pohľadávky. Ručiteľ je povinný dlh splniť, ak ho nesplnil dlžník, hoci ho na to veriteľ písomne vyzval. Ručiteľ môže proti veriteľovi uplatniť všetky námietky, ktoré by mal proti veriteľovi dlžník. Uznanie dlhu dlžníkom je účinné voči ručiteľovi, len keď s ním vysloví súhlas. Ručiteľ môže plnenie odoprieť, pokiaľ veriteľ zavinil, že pohľadávku nemôže uspokojiť dlžník. Ručiteľ, ktorý dlh splnil, je oprávnený požadovať od dlžníka náhradu za plnenie poskytnuté veriteľovi (Regresný nárok).

 Ručiteľ znamená jednu z možností zabezpečenia záväzku. Ručiteľ preberá na seba záväzok, že uspokojí nároky veriteľa, ak tak neurobí dlžník.

 Vráťme sa opäť k úveru : Váš priateľ má záujem si zobrať úver, no banka mu poskytne úver za podmienky, že bude mať pri danom úvere ručiteľa. Váš priateľ ale nebude riadne úver splácať, preto vy ako ručiteľ budete musieť splácať dlh za neho. Ak ako ručiteľ ste splácali úver za vášho priateľa – dlžníka, môžete si v rámci regresného nároku  uplatniť voči dlžníkovi – vášmu priateľovi, všetko čo ste splácali. Ako ručiteľ môžete dostať peniaze späť. Obchodný zákonník, ktorým sa úverové zmluvy riadia, pripúšťa i niekoľko ručiteľov. Ak ste sa teda viacerí rozhodli priateľom, či rodine pomôcť ako ručitelia – v prípade nesplácania pohľadávky dlžníkom, môže banka osloviť ktoréhokoľvek z vás.

 Ak ste sa teda rozhodli pomôcť druhým „silno“ zvažujte, o akú sumu ide, na ako dlho sa zaviažete a starostlivo si zvážte, čo v prípade, ak celý dlh prejde na vás. Ak budete ručiteľom a sami požiadate o úver, banka bez rozdielu bude brať do úvahy v neposlednom rade aj splátky úveru (teda dlh), ktorý nie je váš a ani ho nesplácate a následne úver nemusíte dostať vôbec. Uvedomte si, že úver platíte aj vtedy, ak dlžník zomrie – samozrejme v prípade, ak niekto z rodiny jeho záväzok nepreberie. Preto by ste mali aspoň pred podpisom  úverovej zmluvy trvať na poistení napríklad pre prípad úmrtia, neschopnosti splácať a pod. Ak už v konečnom dôsledku budete musieť splácať dlh, za ktorý ručíte, odkladajte si výpisy z banky, alebo poštové poukážky, ktorými splátky hradíte.

 Na druhú stranu, ak budete chcieť vy osobne požičiavať peniaze, hoc aj známym, porozmýšľajte, či si svoje peniaze nechcete zabezpečiť. Nielen banky vedia ako na to.

JUDr. Pavol Zelenka – vedúci právneho oddelenia a koncipient súdneho exekútora

JUDr. Rudolf Krutý – súdny exekútor

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *