Vypočítajte si exekučnú zrážku zo mzdy. Exekučný poriadok pozná aj nepostihnuteľnú sumu pre účely výpočtu exekučných zrážok. Exekučná kalkulačka je jednoduchý nástroj na výpočet exekučnej zrážky.

ČISTÁ MZDA
Počet vyživovaných osôb (manželka, deti)
Výživné

Pri výživnom, sa osoba v prospech ktorej sa vykonáva zrážka, nepripočíta k počtu vyživovaných osôb.

ŽIVOTNÉ MINIMUM
(Exekučná kalkulačka aktualizovaná na základe Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima č. 174/2020 Z. z účinného od 01.07.2020.)
TYP ZRÁŽKY
TYP POHĽADÁVKY
VÝPOČET
Nepostihnuteľná časť na povinného 0
Nepostihnuteľná časť na ďalšie osoby 0
Zrážka bez obmedzenia 0
+ 1/3 0
Zrážka 0
Povinnému prináleží 0
Výška zrážky je maximálne vo výške vymáhanej pohľadávky.