JUDr. Rudolf Krutý, PhD., súdny exekútor sa zapojil do národného projektu XXXVII Podpora vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie do 29 rokov v Bratislavskom samosprávnom kraji

Situácia na trhu práce v Slovenskej republike je v súčasnosti charakterizovaná vysokou mierou nezamestnanosti mladých ľudí vo veku do 29 rokov.

Za účelom podpory zamestnanosti a znižovania nezamestnanosti vybraných skupín uchádzačov o zamestnanie bol vytvorený Národný projekt XXXVII Podpora vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie (ďalej aj „UoZ“) do 29 rokov v Bratislavskom samosprávnom kraji (ďalej aj „BSK“).

Ako vyplýva z názvu projektu, cieľovou skupinou sú mladí nezamestnaní vo veku do 29 rokov vrátane, ktorí sú uchádzačmi o zamestnanie podľa § 6 zákona o službách zamestnanosti, vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 3 mesiace.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Európsky sociálny fond (ESF) je hlavným európskym nástrojom na podporu pracovných miest, ktorý pomáha ľuďom získať lepšie pracovné miesta, zaisťuje spravodlivejšie pracovné príležitosti pre všetkých občanov EÚ a investuje do európskeho ľudského kapitálu, ktorým sú pracovníci, mladí ľudia a všetci ľudia hľadajúci si prácu.

V rámci daného projektu boli stanovené podmienky pre oprávnených žiadateľov, ktorými mohli byť zamestnávatelia – podnikatelia alebo neziskové organizácie.

V súlade s ustanoveniami § 20 až § 28 Exekučného poriadku, podľa ktorých súdny exekútor môže v pracovnom pomere zamestnávať exekútorských koncipientov a ďalších zamestnancov exekútorského úradu, som aj ja zamestnávateľom.

Nezamestnanosťou mladých sa zaoberám z dôvodu alarmujúcej situácie na trhu práce a nakoľko chcem podporiť rast zamestnanosti a zlepšenie zamestnateľnosti som sa ako zamestnávateľ prihlásil do daného projektu.

Po splnení podmienok pravidiel hodnotenia, výberu a schvaľovania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku, bola medzi mnou a Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Bratislava (ďalej aj „ÚPSVaR Bratislava“) uzatvorená Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu XXXVII „Podpora vytvárania pracovných miest pre UoZ do 29 rokov v BSK“.

V zmysle predmetnej dohody som sa zaviazal vytvoriť a obsadiť pracovné miesta pre celkovo štyroch uchádzačov o zamestnanie vo veku do 29 rokov a udržať tieto pracovné miesta po dobu najmenej 18 mesiacov.

ÚPSVaR Bratislava mi bude poskytovať príspevok na vytvorené pracovné miesto najviac vo výške 475,89 EUR mesačne, maximálne počas obdobia 12 mesiacov od obsadenia vytvoreného pracovného miesta. Ak bude dané pracovné miesto vytvorené a udržané počas obdobia 18 mesiacov, celková výška príspevku bude najviac vo výške 5 710,68 EUR.

V prípade neobsadenia pracovného miesta do 30 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti dohody a tak isto pri nesplnení podmienky doby povinného udržania pracovného miesta, t.j. po dobu 18 mesiacov, som povinný vrátiť ÚPSVaR Bratislava celý poskytnutý príspevok na toto miesto.

V zmysle uzatvorenej dohody mi bude príspevok na dané pracovné miesto vyplácaný po dobu 12 mesiacov, avšak vytvorené pracovné miesto som povinný udržať v zmysle dohody ešte minimálne ďalších 6 mesiacov, počas ktorých už príspevok zo strany ÚPSVaR Bratislava nebude poskytovaný.

Hlavným zdrojom finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest je príspevok Európskeho sociálneho fondu vo výške 85 % a zvyšných 15% je spolufinancovaných zo štátneho rozpočtu.

Týmto som chcel doplniť neúplné tvrdenia, ktoré boli uvedené v článku uverejnenom dňa 16.09.2014 na adrese: http://www.zemavek.sk/articles/view/stat-prispieva-na-vytvaranie-pracovnych-miest-aj-exekutorom ako aj na iné články neskôr publikované k tejto téme.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *