K novele Exekučného poriadku účinnej od 1.6.2014

Dňa 01.04.2014 Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Táto novela nadobudla účinnosť 1. júna 2014 s výnimkou ustanovení podľa nižšie uvedeného textu. My Vám prinášame krátky prehľad z nášho pohľadu najpodstatnejších častí predmetnej novely.

V stručnosti sa dá konštatovať, že predmetná novela do praxe zavádza :

  • precíznejšie definovanie rozsahu exekúcie vykonávanej súdnym exekútorom,
  • zavádza do praxe priamy pojem primeranosti spôsobu exekúcie k vymáhanej povinnosti,
  • zavádza obmedzenie rozsahu podania návrhu na vykonanie exekúcie po uplynutí určitej lehoty od vykonateľnosti exekučného titulu,
  • zavádza všeobecné pravidlo o bezodplatnosti žiadosti o poskytnutie súčinnosti pri vykonávaní exekúcie, ktorú doručuje súdny exekútor za účelom zisťovania majetkových pomerov povinných,
  • pripravila priestor pri doručovaní príkazov na začatie exekúcie a exekučných príkazov prikázaním pohľadávky z účtu v banke v elektronickej podobe medzi súdnymi exekútormi a bankami,
  • rozširuje výpočet vecí vylúčených z exekúcie (z exekúcie je vylúčené osobné motorové vozidlo, ktoré povinný, ktorým je fyzická osoba, potrebuje na individuálnu prepravu a na uspokojovanie potrieb fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a potrieb jeho rodiny alebo členov domácnosti),
  • zavádza pojem drobnej exekúcie, pričom dôsledkom definovania drobnej exekúcie je striktné rozlišovanie v akom rozsahu sa trovy exekúcie môžu vymáhať od povinného v exekučnom konaní,
  • v súvislosti so zadefinovaním pojmu drobnej exekúcie, zavádza obmedzenia výkonu exekúcie predajom nehnuteľnosti,
  • zavádza limit nároku oprávneného na trovy právneho zastúpenia v exekučnom konaní do doručenia upovedomenia o začatí exekúcie.

V rámci novelizácie Exekučného poriadku platná a účinná novela do praxe súdnych exekútorov mimo iné zavádza :

Súdny exekútor  je návrhom na vykonanie exekúcie viazaný a nemôže vykonať exekúciu vo väčšom rozsahu, než navrhuje oprávnený, aj keby bol z exekučného titulu oprávnený uplatňovať viac; to platí aj pre trovy exekúcie.

Ak ide o splnenie povinnosti zaplatiť peňažnú pohľadávku a oprávnený podá návrh na vykonanie exekúcie viac ako tri roky od nadobudnutia vykonateľnosti exekučného titulu, nemožno vykonať exekúciu na vymoženie príslušenstva pohľadávky priznanej exekučným titulom; to neplatí, ak oprávnený k návrhu na vykonanie exekúcie priloží dohodu o postupnom splnení pohľadávky priznanej exekučným titulom uzavretú s povinným v priebehu troch rokov od nadobudnutia vykonateľnosti exekučného titulu. Táto časť novely sa použije len na exekučné konania začaté po 31. máji 2014.

Pozn. : V zmysle ustanovenia § 36 ods. 2 Exekučného poriadku, exekučné konanie sa začína dňom, v ktorom bol súdnemu exekútorovi doručený návrh na vykonanie exekúcie. Súdny exekútor však môže začať vykonávať exekúciu až udelením poverenia súdu na jej vykonanie

Určenie spôsobu vykonania exekúcie zostáva aj naďalej v právomoci súdneho exekútora. Súdny exekútor má ale po účinnosti predmetnej novely povinnosť, aby určený spôsob vykonania exekúcie bol primeraný vymáhanej povinnosti a aby hodnota zabezpečeného majetku povinného zodpovedala hodnote vymáhanej povinnosti.

Pozn. : V zmysle ustanovenia § 64 Exekučného poriadku spôsob vykonania exekúcie určí súdny exekútor, ak Exekučný poriadok neustanovuje inak. Súdny exekútor zriaďuje exekučné záložné právo na návrh oprávneného, t. j. exekučné záložné právo je zriadené na základe návrhu oprávneného, nie z dôvodu určenia súdneho exekútora.

Definovaním pravidla primeranosti novela zaviedla logickým spôsobom právo povinného žiadať súdneho exekútora o odblokovanie majetku povinného pre prípad zjavného nepomeru vymáhanej povinnosti a hodnoty zabezpečeného majetku. Na to, aby však súdny exekútor pristúpil k takémuto odblokovaniu majetku povinného je potrebné preukázať dostatočné zabezpečenie vymáhanej povinnosti majetkom zo strany povinného a jeho žiadosť.

Tu si však povinný musia uvedomiť, že je na ich dôkaznom bremene riadne a v dostatočnej miere preukázanie zabezpečeného majetku v ich vlastníctve súdnemu exekútorovi. Máme za to, že pri danom ustanovení je nemenej podstatné, ak je na majetok povinného vedených viacero exekúcií, musia byť pokryté všetky exekúcie pred exekúciou (podľa poradia), v ktorej si budú uplatňovať predmetné právo.

Drobné exekúcie

Drobná exekúcia je prijatou novelou definovaná ako exekúcia, pri ktorej ide o vykonanie exekúcie na vymoženie peňažnej pohľadávky, ktorá bez príslušenstva ku dňu doručenia návrhu na vykonanie exekúcie neprevyšuje 2 000 eur. Za drobnú exekúciu sa nepovažuje exekúcia na vymoženie pohľadávky na výživnom.

V prípade drobnej exekúcie nemožno exekúciu vykonať predajom nehnuteľnosti, v ktorej má povinný hlásený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt podľa osobitného predpisu; právo zriadiť exekučné záložné právo na nehnuteľnosť tým nie je dotknuté.

Exekúciu predajom nehnuteľnosti, v ktorej má povinný prihlásený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, možno vykonať výnimočne na základe schválenia súdu, ak sú voči povinnému vedené viaceré exekúcie, v ktorých sa vymáhajú pohľadávky prevyšujúce v súhrne 2 000 euro a exekútor preukáže, že peňažná pohľadávka nemôže byť vymožená iným spôsobom. Návrh na schválenie predaja nehnuteľnosti podľa predchádzajúcej vety môže podať súdny exekútor, ktorý ako prvý v poradí na nehnuteľnosti zriadil exekučné záložné právo a na základe jeho písomného súhlasu aj súdny exekútor, ktorého exekučné záložné právo bolo zriadené neskôr. Uvedená časť novely sa nepoužije, ak ku dňu účinnosti novely, t.j. do 31.05.2014, súdny exekútor vykonáva exekúciu predajom nehnuteľností,

Definovaná drobná exekúcia má zároveň aj vplyv na výšku trov exekúcie, ktorú môže vymáhať súdny exekútor v neprospech povinného. Ak ide o drobné exekúcie,  trovy exekúcie nesmú presiahnuť

a)     šesťnásobok výšky pohľadávky bez príslušenstva, ak ide o pohľadávku neprevyšujúcu 50 eur,

b)     päťnásobok výšky pohľadávky bez príslušenstva, ak ide o pohľadávku neprevyšujúcu 166 eur,

c)     dvojnásobok výšky pohľadávky bez príslušenstva, ak ide o pohľadávku neprevyšujúcu 500 eur a

d)     výšku pohľadávky bez príslušenstva, ak ide o pohľadávku prevyšujúcu 500 eur.

Ak trovy exekúcie pri drobnej exekúcii presiahnu násobok výšky pohľadávky podľa vyššie uvedeného, znášajú trovy exekúcie prevyšujúce príslušný násobok pohľadávky oprávnený a povinný každý v jednej polovici.

Predmetná časť novely, t.j. definovanie výšky trov exekúcie a rozsahu znášania trov exekúcie povinným a  oprávneným, sa použije na exekučné konania začaté po 31.máji 2014.

Na záver predmetná novela zaviedla obmedzenie nároku oprávneného na náhradu trov právneho zastúpenia do doručenia upovedomenia o začatí exekúcie, pričom oprávnený do doručenia upovedomenia o začatí exekúcie má nárok na náhradu trov právneho zastúpenia v exekučnom konaní najviac vo výške odmeny za dva úkony právnej služby podľa osobitného predpisu a ak ide o drobné exekúcie má oprávnený nárok na náhradu trov právneho zastúpenia v exekučnom konaní najviac vo výške ich jednej polovice. Predmetná časť novely sa použije na exekučné konania začaté po 31.máji 2014.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *