K novele Exekučného poriadku …

Dňa 04.09.2013 Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Predmetnú novelu, ktorá nadobúda účinnosť 1.11.2013 nájdete aj na našej stránke v sekcii Dokumenty.

 V stručnosti sa dá konštatovať, že predmetná novela do praxe zavádza :

–       sprísnený dohľad na činnosťou súdnych exekútorov a upravený systém vyvodzovania disciplinárnej zodpovednosti súdnych exekútorov,

–       verejné výberové konania na súdnych exekútorov,

–       prísnejšie pravidlá pre nakladanie s vymoženými peniazmi.

 Z pohľadu verejnosti, ktorej by táto stránka mala slúžiť vyberáme nasledovné dôležité zmeny a nové pravidlá v exekučnom konaní:

 V rámci systémových opatrení platná a účinná novela mimo iné teda do praxe súdnych exekútorov zavádza :

Peňažné prostriedky, ktoré súdny exekútor prijme pri výkone exekučnej činnosti, je súdny exekútor povinný ukladať na osobitný bankový účet vedený v banke alebo pobočke zahraničnej banky (ďalej len „banka“) bezodkladne po tom, čo mu boli zaplatené; to neplatí, ak sa súdny exekútor s oprávneným písomne dohodol, že mu vyplatí peňažné prostriedky v hotovosti do troch pracovných dní od ich prijatia. Peňažné prostriedky na osobitnom bankovom účte, okrem trov exekúcie, môže súdny exekútor použiť len na účel poukázania oprávneným osobám. Peňažné prostriedky uložené na osobitnom bankovom účte nepodliehajú exekúcii podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov, okrem trov exekúcie.

Ak súdny exekútor prijme peňažné prostriedky, je povinný tieto poukázať oprávnenému bezodkladne, najneskôr do 14 dní od ich prijatia, ak Exekučný poriadok neustanovuje inak alebo ak sa súdny exekútor s oprávneným písomne nedohodol inak. Lehota na poukázanie peňažných prostriedkov nesmie byť dlhšia ako 90 dní; dohody, podľa ktorých má lehota presiahnuť 90 dní, sú neplatné. Lehota na poukázanie plnení podľa prvej vety tohto odseku sa uplatní, ak prijaté čiastkové plnenie presiahne 5 eur a pri platbách poukazovaných exekútorom oprávnenému do zahraničia 50 eur.

Ak súdny exekútor podľa predpisov účinných do 31. októbra 2013 prijal alebo vymohol od povinného plnenie, ktoré k 1. novembru 2013 nepoukázal oprávnenému, je povinný prijaté alebo vymožené plnenie v zmysle zásad rozdeľovania prijatej platby podľa Exekučného poriadku poukázať oprávnenému najneskôr do 15. novembra 2013; porušenie tejto povinnosti je závažným disciplinárnym previnením súdneho exekútora.

Na požiadanie povinného a na účel preukázania splnenia dlhu súdny exekútor vystaví písomné potvrdenie o splnení dlhu alebo jeho časti na tlačive zverejnenom na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

Ak prijme peňažné prostriedky od povinného priamo oprávnený a nejde o plnenie na základe exekučného príkazu súdneho exekútora, je oprávnený povinný súdnemu exekútorovi bezodkladne oznámiť výšku prijatých peňažných prostriedkov a čas, kedy mu povinný plnil. Ak oprávnený poruší povinnosť podľa predchádzajúcej vety, znáša trovy, ktoré súdnemu exekútorovi vznikli v čase od prijatia plnenia oprávneným až do splnenia jeho oznamovacej povinnosti.

Plnenie súdnemu exekútorovi má rovnané účinky, ako keby povinný plnil oprávnenému.  Splnenie dlhu preukáže povinný písomným potvrdením o splnení dlhu, resp. jeho časti, alebo súdny exekútor poukázaním prijatých plnení oprávnenému.

Plnenia prijaté alebo vymožené z majetku povinného sa na úhradu pohľadávky použijú v tomto poradí:

a) trovy exekútora,

b) istina vymáhanej pohľadávky,

c) príslušenstvo vymáhanej pohľadávky priznané exekučným titulom,

d) trovy oprávneného.

Z  prijatého plnenia sa na trovy exekúcie použije vždy najviac 24 % plnenia, zvyšok prijatého plnenia sa použije na istinu vymáhanej pohľadávky; na príslušenstvo vymáhanej pohľadávky priznané exekučným titulom a na trovy oprávneného sa prijaté plnenia použijú až po zániku istiny vymáhanej pohľadávky. Ak niektorá z pohľadávok (istina, príslušenstvo, trovy oprávneného) už skôr zanikla, použije sa prijaté plnenie v pomere podľa predchádzajúcej vety na pohľadávky, ktoré v čase prijatia plnenia nie sú uspokojené. Ak nie je možné uplatniť pomer podľa prvej vety z dôvodu, že ostatné pohľadávky (napr. istina vymáhanej pohľadávky a príslušenstvo) zanikli, použije sa celé prijaté plnenie na v poradí poslednú neuspokojenú pohľadávku, a to až do okamihu jej zániku.

Ak ide o exekúciu na vymoženie pohľadávky na výživnom, postupuje exekútor v súlade s predchádzajúcim odsekom tak, že prijaté plnenia použije vždy najskôr na bežné výživné.

Na požiadanie účastníka konania zašle súdny exekútor v lehote do 30 dní od doručenia žiadosti jedenkrát ročne bezodplatne vyúčtovanie exekučného konania podľa stavu ku dňu jeho vyhotovenia; v ostatných prípadoch uhradí účastník konania súdnemu exekútorovi vecné náklady spojené s vyhotovením vyúčtovania exekučného konania. Na náležitosti vyúčtovania exekučného konania sa primerane použijú ustanovenia o konečnom vyúčtovaní exekučného konania (ustanovenie § 60 ods. 2 Exekučného poriadku).

Vyššie uvedené ustanovenia sa použijú aj na konania začaté pred 01.11.2013

Novela zavádza novú povinnosť pre súdnych exekútorov – tzv. konečné vyúčtovania

Pred vrátením poverenia, ak exekúcia bola zastavená alebo ukončená uhradením, je súdny exekútor povinný zaslať účastníkom konania konečné vyúčtovanie exekučného konania, v ktorom uvedie najmä výšku vymoženej pohľadávky oprávneného, výšku vymožených trov oprávneného, výšku vymožených trov exekúcie exekútora v členení odmena exekútora, náhrada hotových výdavkov, náhrada za stratu času a daň z pridanej hodnoty, ak je exekútor platiteľom dane z pridanej hodnoty. Konečné vyúčtovanie exekučného konania podľa predchádzajúcej vety zasiela súdny exekútor spolu s vrátením poverenia aj súdu. Predmetné ustanovenie sa použije aj na konania začaté pred 01.11.2013.

Zmena lehoty na podanie námietok proti trovám exekúcie a proti ďalším trovám exekúcie

Novela zavádza aj zmenu lehoty na podanie námietok proti trovám exekúcie a proti ďalším trovám exekúcie a to tak, že lehotu z troch dní predlžuje na štrnásť dní. Zároveň novela priznáva povinnému nárok na náhradu trov, ktoré mu vznikli v súvislosti so vznesenými námietkami proti exekúcii, ale za predpokladu, že sa jeho námietkam vyhovelo.

Zákonom nariadené úradné hodiny kancelárie súdneho exekútora

Súdny exekútor je povinný zabezpečiť, aby bol exekútorský úrad verejne prístupný najmenej štyri  pracovné dni  v týždni v obvyklých  úradných hodinách aspoň štyri hodiny denne. Úradné hodiny a ich zmenu exekútor zverejňuje na svojej úradnej tabuli a bezodkladne oznamuje komore, ktorá ich zverejňuje na svojom webovom sídle. Počas úradných hodín je exekútor povinný zabezpečiť, aby v exekútorskom úrade bola prítomná osoba, ktorá je oprávnená spisovať ústne podania a prijímať veci alebo peniaze zložené účastníkom konania do úschovy alebo na účel splnenia záväzku. Exekútor je povinný zriadiť v sídle exekútorského úradu podateľňu; podateľňa musí byť verejne prístupná každý pracovný deň v týždni v obvyklých úradných hodinách. Osobné doručenie písomnosti podateľňa na požiadanie vždy písomne potvrdí.

K novele Exekučného poriadku minister spravodlivosti T. Borec uviedol: „Schválenie novely zákona prispeje k zvýšeniu právnej istoty a nepriamo aj k vyššej ochrane spotrebiteľa. Vďaka účinnejšiemu systému vyvodzovania disciplinárnej zodpovednosti bude možné očistiť exekútorský stav od nepoctivých a neprofesionálnych členov,“ (zdroj : www.justice.gov.sk)

Prezident Slovenskej komory exekútorov k novele Exekučného poriadku uviedol: „Keďže sa sprísňuje, zavádza sa lehota na vyplatenie finančných prostriedkov, zároveň sa sprísňujú disciplinárne postihy, tak uvidíme čo prinesie doba.“ (zdroj : TA3, hlavné správy zo dňa 04.09.2013)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *