Keď pomôže exekútor …

   Možnosť vyjadriť svoj názor je jedna z najvýznamnejších výsad akú v dnešnej „online“ modernej dobe môžeme využiť. Preto som sa rozhodla priblížiť postavenie exekútora ako vykonávateľa súdnych rozhodnutí z iného, pozitívnejšieho hľadiska. Exekúcia a činnosť exekútorov vo všeobecnosti je vykresľovaná v médiách ako negatívna činnosť, sprevádzaná poukazovaním na ich tvrdé, nekompromisné praktiky, vďaka ktorým sa ľudia dostávajú do neľahkej životnej situácie. Súdny exekútor je však štátom poverená osoba, úlohou ktorej nie je bezdôvodne oberať ľudí o majetok. Jeho úlohou je prinútiť povinnú osobu splniť povinnosť danú mu na základe zákona, teda povinnosť, ktorá nie je plnená dobrovoľne. Hlavným účelom exekučného konania nie je teda dostať danú osobu –  povinného do zlej životnej situácie,  ale základným cieľom je uspokojenie pohľadávky oprávneného za súčasnej ochrany povinného.

   Rada by som teda poukázala na skutočnosť, že v niektorých prípadoch je to práve len exekútor, ktorý dokáže prinútiť povinnú osobu k splneniu svojej nie len zo zákona danej ale aj morálnej povinnosti. Tak je tomu aj v prípade nevyplácania výživného pre svoje dieťa. Len v minulom roku bolo slovenskými súdmi právoplatne rozhodnutých o viac ako 30.000 návrhoch na určenie výživného, na základe ktorých bolo k 31.12.2012 evidovaných 2376 exekučných príkazov na zadržanie vodičského preukazu.   

   Neplatenie výživného ako zo strany otca alebo aj matky osobám, ktoré sa o deti starajú resp. ktorým boli zverené sa v poslednom období stáva akýmsi zaužívaným trendom. Napriek tomu, že výživa dieťaťa je nie len základnou zákonnou ale hlavne morálnou povinnosťou každého rodiča, nie každý ju dobrovoľne plní. Nie vždy je to však preto, že nemá prostriedky na úhradu potrieb dieťaťa ale jednoducho len preto, že nechce. Zákonní zástupcovia detí k vymáhaniu dlžného výživného vôbec nepristupujú argumentujúc, že povinný rodič aj tak nemá peniaze, nevie kde sa nachádza alebo pracuje a teda vymáhanie by nebolo úspešné. Preto častým riešením takejto situácie je finančná pomoc od rodičov alebo od bánk. Toto riešenie nepovažujem za správne. Pokiaľ zaujmete pasívny postoj a pre vymoženie dlžného výživného nič nespravíte, povinného rodiča len utvrdíte v mylnej domnienke, že výživné platiť nemusí, veď aj tak sa nič nestane. Naopak, pokiaľ začnete dlh na výživnom vymáhať, môžete prinútiť povinného rodiča zaplatiť dlžné výživné pod hrozbou dôsledkov exekúcie alebo trestného konania.

   Preto sa pýtam, na koho sa má obrátiť matka, ktorej otec dieťaťa neplatí výživné? Kto iný efektívne a účinne prinúti druhého rodiča aby prispieval na potreby dieťaťa?  

 V zmysle §38 ods. 2 Exekučného poriadku: „Oprávnený môže podať návrh na vykonanie exekúcie podľa tohto zákona, ak povinný dobrovoľne nesplní, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie“.

   Na to aby povinný rodič začal plniť svoju vyživovaciu povinnosť je teda potrebný písomný návrh na vykonanie exekúcie. Je potrebné adresovať ho spolu s exekučným titulom, ktorý je v tomto prípade právoplatný a vykonateľný rozsudok súdu o určení výživného súdnemu exekútorovi. Tento návrh je oslobodený aj od súdnych poplatkov podľa zákona č. 71/2002 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov.  Exekútor na základe Exekučného poriadku môže pri vymáhaní výživného vydať exekučný príkaz zamestnávateľovi, v ktorom prikáže aby zrážal časť platu na úhradu výživného, rovnako môže  nechať odobrať neplatičovi i vodičský preukaz, nebude môcť šoférovať a tento spôsob výkonu exekúcie dokáže účinne povinného motivovať. Exekučný poriadok poskytuje aj ďalšie možnosti ako napríklad prikázanie pohľadávky z účtu v banke, predaj hnuteľných veci, cenných papierov alebo nehnuteľnosti.

   Okrem toho ak povinný rodič neplatí výživné v priebehu 2 rokov výživné za obdobie 3 mesiacov, dopúšťa sa trestného činu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 1 Trestného zákona. Tým je daná možnosť podať trestné oznámenie a to predstavuje ďalší účinný prostriedok ako prinútiť splniť povinnosť. Pokiaľ ale povinný rodič doplatí dlžné výživné, vyhne sa tak odsúdeniu.

   Treba podotknúť, že každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť a je teda na posúdenie každého, či je lepšie využiť služby napríklad bankového sektora a obstarať si pôžičku alebo pomocou exekútora donútiť povinnú osobu aby si splnila svoje povinnosti …

Mgr. Monika Fekulová – zamestnanec exekútorského úradu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *