Notárska zápisnica ako exekučný titul

V tomto článku sme si určili úlohu  vysvetliť pojem notárska zápisnica s dôrazom na notársku zápisnicu ako exekučný titul, ktorá je podkladom pre výkon súdneho rozhodnutia a exekúciu, jej náležitosti a problémy aplikačnej praxe pri výkone exekúcie.

Notárska zápisnica ako pojem

Podľa § 46 zákona č.  323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších právnych predpisov (ďalej aj ako „Notársky poriadok“) „Notári spisujú účastníkom na základe ich vyhlásenia notárske zápisnice o zmluvách, závetoch a iných právnych úkonoch.“ 

V ust.  § 47 ods. 1 Notárskeho poriadku sú stanovené náležitosti, ktoré musí obsahovať notárska zápisnica o.i.  miesto, deň, mesiac a rok podpísania notárskej zápisnice, meno, priezvisko a sídlo notára, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo účastníka, ako aj jeho zástupcov, svedkov, dôverníkov, vyhlásenie účastníkov, že sú spôsobilí na právne úkony, obsah právneho úkonu, podpisy účastníkov alebo ich zástupcov, odtlačok úradnej pečiatky notára a jeho podpis.

Tak ako vyplýva z vyššie uvedených ustanovení Notárskeho poriadku je na uzatvorenie notárskej zápisnice potrebné, aby účastníci právneho úkonu (notárskej zápisnice) urobili tento právny úkon pred notárom a  vyhlásili, že právny úkon robia formou notárskej zápisnice, ktorá  spĺňa zákonom požadované náležitosti.

Exekúcia

Exekúcia je núteným výkonom súdnych a iných rozhodnutí, ktoré vykonáva splnomocnená osoba (exekútor), pre prípad, že povinný (dlžník) dobrovoľne neplní svoj záväzok. Exekúcia ako výkon rozhodnutia je upravená v zákone č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej aj ako „Exekučný poriadok“).

Exekučný titul

V súlade s Exekučným poriadkom je možné exekúciu vykonať iba na základe rozhodnutia, ktoré je vykonateľné, t.j. uplynula lehota na dobrovoľné plnenie podľa konkrétneho rozhodnutia. Exekučným titulom je rozhodnutie na základe ktorého je možné vykonať exekúciu.

V súlade s ust. § 41 Exekučného poriadku exekučným titulom je:

 • vykonateľné rozhodnutie súdu, ak priznáva právo, zaväzuje k povinnosti alebo postihuje majetok
 • rozhodnutie orgánov Európskej únie,
 • cudzí exekučný titul,
 • notárska zápisnica, ktorá obsahuje právny záväzok a v ktorej je vyznačená oprávnená osoba a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila,
 • vykonateľné rozhodnutia rozhodcovských súdov a rozhodcovských komisií a zmiery nimi schválené,
 • osvedčenie o dedičstve, vykonateľných rozhodnutí bývalých štátnych notárstiev a dohody nimi schválené,
 • vykonateľné rozhodnutie orgánov verejnej správy a územnej samosprávy vrátane blokov na pokutu nezaplatenú na mieste,
 • platobné výmery, výkazy nedoplatkov vo veciach daní a poplatkov, ako aj zmiery schválených týmito orgánmi,
 • vykonateľné rozhodnutia a výkazy nedoplatkov vo veciach sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia a vo veciach verejného zdravotného poistenia,
 • iné vykonateľné rozhodnutia a schválené zmiery, ktorých výkon pripúšťa zákon,
 • doklady vydané podľa právneho predpisu platného v inom členskom štáte Európskej únie, ak ide o vymáhanie pohľadávky podľa osobitného predpisu.

Kedy je notárska zápisnica exekučným titulom

Tak ako to vyplýva z vyššie uvedeného § 41 Exekučného poriadku  aby bola notárska zápisnica právne spôsobilá byť exekučným titulom, musí obsahovať okrem identifikácie jej účastníkov, notára, podpisov týchto osôb, pečiatky notára, uvedenia dátumu a času jej spísania  aj obsah konkrétneho právneho úkonu, ktorý účastníci robia formou notárskej zápisnice a súhlas dlžníka (povinnej osoby) s tým, že v prípade ak nesplní svoju povinnosť, ktorá mu vyplýva  z notárskej zápisnice ako  právneho úkonu, je táto notárska zápisnica vykonateľná, t.j. notárska zápisnica je spôsobilá byť exekučným titulom.  Táto vykonateľnosť (súhlas dlžníka s vykonateľnosťou) je osvedčená notárom, ktorý notársku zápisnicu spisuje.

Oprávnená osoba (veriteľ) má pre prípad, že uzavrela s povinnou osobou (dlžníkom) právny úkon formou notárskej zápisnice, a povinná osoba (dlžník) si nesplnila svoju povinnosť  z tohto právneho úkonu (notárskej zápisnice) riadne a včas, právo domáhať sa splnenia povinnosti dlžníka buď súdnym výkonom rozhodnutia alebo výkonom rozhodnutia podľa Exekučného poriadku.

Problémy aplikačnej praxe pri výkone exekúcie na základe notárskej zápisnice

Pri problémoch aplikačnej praxe je dôležité definovať si základnú úlohu exekučného súdu, t.j. súdu, ktorý vydáva exekútorovi poverenie na výkon exekúcie. Základnou úlohou exekučného súdu je dohliadať nad riadnym výkonom exekúcie v súlade so zákonom a zásadami exekučného konania, a to tak  aby nedochádzalo k neprimeraným zásahom do  práv  povinnej osoby núteným výkonom rozhodnutia vo väčšej miere, ako je nevyhnutné na vymoženie pohľadávky oprávnenej osoby. Z toho vyplýva, že základnou úlohou exekučného súdu je dbať na rovnováhu medzi záujmami oprávneného uvedenými v exekučnom titule na jednej strane a oprávnenými záujmami povinného a tretích osôb na strane druhej.

V súčasnosti sa ale exekučné súdy neuspokojujú len s preskúmavaním podmienok formálnej a materiálnej vykonateľnosti  notárskej zápisnice, ale pristupujú aj k hmotnoprávnemu prieskumu  notárskej zápisnice ako exekučného titulu, na základe čoho potom exekučné súdy zamietajú žiadosti o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie. Uvedený postup súdu je zrejmý z rozhodnutia Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 30.01.2013, spis. zn. 17CoE/214/2012: Uznanie dlhu podľa § 558 Občianskeho zákonníka v notárskej zápisnici s účinkami exekučného titulu obsahujúcej vyhlásenie o právnom záväzku a súhlase s vykonateľnosťou notárskej zápisnice v čase, keď k plneniu podľa zmluvy o pôžičke ešte nedošlo, nie je platným právnym úkonom a takto spísaná notárska zápisnica nie je materiálne vykonateľným exekučným titulom z dôvodu, že zmluva o pôžičke je reálny kontrakt a v čase uznania dlhu žiadny dlh neexistoval.“

Vzhľadom na vyššie citované rozhodnutie súdu, ako aj s ohľadom na niektoré ďalšie rozhodnutia súdov, ktoré vyslovujú rovnaký resp. podobný právny názor (napr. uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 15CoE 147/2010 zo dňa 31.08.2010)  je na mieste otázka či notárska zápisnica stráca ako exekučný titul svoju právnu silu v exekučnom konaní. Táto otázka je zásadná tak pre exekútorov ako aj pre veriteľov, ktorí poskytujú dlžníkom finančné prostriedky na základe Zmluvy o pôžičke a dlžník zároveň v rovnaký deň ako  mu je pôžička poskytnutá, resp. v rovnaký deň ako je uzatvorená Zmluva o pôžičke, v notárskej zápisnici súhlasí s uznaním dlhu a s vykonateľnosťou notárskej zápisnice. Priamym následkom zamietnutia žiadosti o udelenie poverenia na výkon exekúcie príslušným exekučným súdom je následné zastavenie exekúcie.

Dôsledkom tejto rozhodovacej praxe súdov je stav, ktorý spôsobuje značnú právnu neistotu veriteľov ako oprávnených v exekučnom konaní, a rovnako aj značnú nerovnováhu v právach a v oprávnených záujmoch oprávneného, ktoré sú garantované ústavným právom na súdnu a inú ochranu. Súdy svojimi rozhodnutiami tak povýšili práva povinného nad práva oprávneného a do praxe prinášajú množstvo problémov a negatívnych následkov najmä pre veriteľov.

V tejto súvislosti je dôležité však poukázať aj na nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 13.07.2000, spis. zn. I. ÚS 5/2000 v ktorom Ústavný súd SR konštatoval že vykonateľnosť notárskej zápisnice nastáva zásadne uplynutím času na dobrovoľné splnenie povinnosti na plnenie obsiahnuté v notárskej zápisnici. To, že dlh povinného nebol splatný v okamihu jej vyhotovenia, nemá žiaden vplyv na platnosť vyhlásenia urobeného v zápisnici.

V nadväznosti na vyššie uvedené rozhodnutie súdu je zrejmé, že ani súdy nie sú pri rozhodovaní jednotné. Niektoré súdy trvajú na hmotnoprávnom prieskume notárskych zápisníc, iné súdy odkazujú účastníkov na sporové konanie. Môžeme teda vysloviť záver, že aktuálna rozhodovacia prax súdov nie je v súlade s princípom právnej istoty, a to z dôvodu, že jeden exekučný súd rozhodne, že notárska zápisnica je zákonným exekučným titulom a exekútorovi udelí poverenie na výkon exekúcie, druhý exekučný súd bude skúmať notársku zápisnicu aj z hmotnoprávneho hľadiska a žiadosť o vydanie poverenia na výkon exekúcie exekútorovi zamietne.

Pramene:

 • zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších právnych predpisov
 • zákon č.  323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších právnych predpisov (ďalej aj ako „Notársky poriadok“)
 • Števček, M. – Lazíková, J.: Prekážka právoplatne rozhodnutej veci v civilnom procese vo vybraných súvislostiach. In: Justičná revue, 2011, roč. 63, č. 6 – 7, s. 831
 • Pobijak, T.: Hmotnoprávny prieskum notárskych zápisníc v exekučnom konaní – áno alebo nie?. In: Bulletin slovenskej advokácie, 2016, č. 1- 2, str. 36
 • Rozhodnutie Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 30.01.2013, spis. zn. 17CoE/214/2012
 • Uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 15CoE 147/2010 zo dňa 31.08.2010
 • Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 13.07.2000, spis. zn. I. ÚS 5/2000

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *