Odpovede

4
hlasy

Dobry den,chcem sa opýtať: manžel dostal zo zahraničia doplatok na deti može mi na to siahnuť exekutor?mam blokovaný učet a doplatok prišiel na učet.dakujem

Odpoveď:

Dobrý deň,

Z obsahu Vášho podania nie je možné identifikovať príspevok, ktorý Váš manžel dostal na deti, a preto nie je možné určiť, či uvedený príspevok podlieha, resp. nepodlieha exekúcii.

Pohľadávky nepodliehajúce exekúcii upravuje zákon NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v platnom znení v §§ 104, 111 a 112, pričom medzi tieto pohľadávky napríklad patria: príspevok pri narodení dieťaťa, opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru poskytované podľa osobitného predpisu, náhradné výživné, príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa a štátne sociálne dávky.

Exekúciu prikázaním pohľadávky z účtu v banke upravuje § 94 a nasl. Exekučného poriadku.

Exekútor poverený vykonaním exekúcie prikáže banke, ktorá vedie účet povinného, aby po doručení príkazu na začatie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke (ďalej len “príkaz na začatie exekúcie”) zablokovala sumu vo výške pohľadávky a jej príslušenstva z účtu povinného s výnimkou plnenia za účelom uspokojenia pohľadávky oprávneného, jej príslušenstva a trov exekúcie bezhotovostným prevodom na účet určený exekútorom.

Exekútor poverený vykonaním exekúcie upovedomení o začatí exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke oprávneného a povinného a zakáže povinnému, aby po tom, keď sa mu doručí upovedomenie o začatí exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke, nakladal s prostriedkami na účte až do výšky vykonateľnej pohľadávky a jej príslušenstva s výnimkou nakladania s prostriedkami na účte len za účelom uspokojenia pohľadávky oprávneného, jej príslušenstva a trov exekúcie.

            Súdny exekútor neskúma charakter, pôvod ani účel finančných prostriedkov nachádzajúcich sa na účte povinného, teda ani to, či je na postihovaný účet poukazovaná mzda alebo dôchodok povinného, resp. iné dávky povinného.

            V tejto súvislosti dávam do pozornosti aj Uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici pod sp. zn. 15 CoE 87/07, z ktorého cituje: „V takomto prípade súdny exekútor postihuje pohľadávky na účte v banke povinného a toto postihnutie nie je podmienené skúmaním, komu patrí táto pohľadávka a v akej výške (patrí povinnému, inej osobe ktorá napr. i omylom poslala peniaze na účet povinnej osoby). Tu sa totiž postihuje pohľadávka z účtu v banke a nie peniaze.

 

            Podľa § 104 Exekučného poriadku:

(1) Exekúcii odpísaním z účtu v banke nepodliehajú prostriedky na účte do výšky 99,58 eura a prostriedky, ktoré sú výslovným vyhlásením povinného určené na výplatu miezd jeho zamestnancov na výplatné obdobie najbližšie dňu, keď bol banke doručený príkaz na začatie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke. Ak má povinný viac účtov, exekúcii nepodliehajú prostriedky na účte do výšky 99,58 eura len na jednom z nich.

(2) Ak má povinný zasielanú mzdu alebo iné príjmy na účet v banke, exekúcii odpísaním z účtu v banke nepodliehajú ani prostriedky do výšky sumy, ktorá sa podľa zákona nesmie povinnému zraziť z mesačnej mzdy alebo z iných príjmov, a to od momentu, keď táto skutočnosť bola banke oznámená. Povinný na žiadosť banky oznámi výšku tejto sumy. Ak exekútor nesúhlasí s výškou sumy, ktorú uviedol povinný, pre banku je rozhodujúca výška sumy, ktorú označil exekútor.       

            S poukazom na vyššie uvedené Vám odporúčame, pokiaľ ste tak do dnešného dňa neurobili, aby ste využili zákonnú možnosť podľa § 104 ods. 2 Exekučného poriadku, t. j. aby ste si na základe Vyhlásenia podľa § 104 ods. 2 Exekučného poriadku uplatnili nárok na vyplatenie prostriedkov nepodliehajúcich exekúcii, či už priamo na pobočne príslušnej banky, alebo u súdneho exekútora. V tejto súvislosti opakovane zdôrazňujeme, že uplatnený nárok je potrebné vydokladovať (potvrdenie o poskytnutí príspevku Vášmu manželovi a jeho výšku, aby mohol súdny exekútor posúdiť, o akú dávku ide a či podlieha alebo nepodlieha exekúcii, aktuálny výpis z účtu, aby mal súdny exekútor preukázané, že Vami požadované prostriedky, o ktorých odblokovanie žiadate boli na váš účet reálne pripísané a pod.).

2
hlasy

Dobry den, chcela by som sa informovat, ohladne moznosti pri neplateni výživného zo strany ex manzela. Na policii mi odporucili obratit sa aj na exekutorsky urad, nakolko neprebera ex manzel postu, teda moje podanie na policii je zatial neucinne.Ako opravnena som teda nutena podať návrh na vykonanie exekúcie.Ako dalej prosim postupovat?

Odpoveď:

Dobrý deň,

V prípade, ak máte právoplatné a vykonateľné súdne rozhodnutie, ktorým bola Vášmu bývalému manželovi uložená povinnosť platiť výživné a túto povinnosť neplní, odporúčame Vám podať návrh na vykonanie exekúcie na vymoženie výživného.

S návrhom na vykonanie exekúcie sa môžete obrátiť, na ktorýkoľvek exekútorský úrad v SR, podľa Vášho výberu.

Z návrhu na vykonanie exekúcie musí byť zjavné, ktorému exekútorovi je určený, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sleduje, musí byť podpísaný a datovaný. Okrem toho návrh na vykonanie exekúcie musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko účastníkov, prípadne bydlisko zástupcov, údaj o štátnom občianstve, ak je účastníkom fyzická osoba, názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, pokiaľ je pridelené, ak je účastníkom právnická osoba, a presné označenie exekučného titulu, vymedzenie vymáhaného nároku, prípadne označenie dôkazov, ktorých sa oprávnený dovoláva.

 K návrhu na vykonanie exekúcie je potrebné pripojiť:

–          rovnopis rozhodnutia, ktorým bola Vášmu bývalému manželovi uložená povinnosť platiť výživné;  na rozhodnutí musí byť vyznačená doložka právoplatnosti a vykonateľnosti (vyznačí ju príslušný súd, ktorý vydal rozhodnutie)

–          prehlásenie o neplatení výživného (v prehlásení uvediete informáciu, že povinný neplatí výživné v stanovenej výške, pričom  ku dňu podania návrhu je dlžná suma prestavuje … EUR).

Podľa § 4 ods. 2, písm. e) zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch od poplatku je oslobodený navrhovateľ v konaní o určenie výživného, v konaní o jeho zvýšení, ako aj v konaní o uplatnení práva na zaplatenie úrokov z omeškania s plnením výživného a v konaní o uznanie alebo vyhlásenie vykonateľnosti cudzieho rozhodnutia o výživnom.

Pre úplnosť k Vašej otázke si Vás dovoľujeme upozorniť na zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom. Náhradné výživné sa uplatňuje na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu dieťaťa.

Nárok na náhradné výživné vznikne, ak sú splnené nasledovné podmienky:

  1. neplnenie vyživovacej povinnosti povinnou osobou v plnej výške v lehote a spôsobom určených právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou najmenej tri po sebe nasledujúce mesiace od splatnosti poslednej splátky výživného a ak exekučné konanie trvá najmenej tri mesiace od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie exekútorovi, alebo
  2. oprávnenej osobe nevznikol nárok na sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok, alebo suma sirotského dôchodku, alebo sirotského výsluhového dôchodku je nižšia ako suma minimálneho výživného ustanoveného zákonom o rodine.

Ak je splnená jedna z uvedených podmienok má oprávnená osoba nárok na náhradné výživné ak:

  1. si riadne plní povinnú školskú dochádzku, ak ide o dieťa, ktoré je povinné plniť povinnú školskú dochádzku,
  2. má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a zdržiava sa na území Slovenskej republiky; to neplatí ak sa oprávnená osoba zdržiava v cudzine z dôvodu štúdia v cudzine,
  3. priemerný mesačný príjem za posledných šesť kalendárnych mesiacov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť o náhradné výživné, nepresahuje 2,2-násobok sumy životného minima.
2
hlasy

dobry den. prisiel my papier upovedomenie o zacati exekucie. Chcel by som sa opytat ci je mozne sa nejako dohodnut o sume ktoru by my zamestnavatel odvadzal.uvediem aj priklad.moj mesacny plat čini 550 eur. na žitie potrebujem 350eur.ciže sa chcem opytat ci sa da dohodnut že by my zamestnavatel nechaval vyplatu 350eur/mes a ostatnu cast vyplaty by odvadzal sudnemu exekutorovi, za radu Vam vopred dakujem s uctou Marian K.

Odpoveď:

Dobrý deň p. Marian K.,

nakoľko z Vašej otázky nie je možné jednoznačne určiť základné skutočnosti potrebné pre výpočet zrážky zo mzdy, t.j. či suma 550 EUR je výška Vašej čistej mzdy, či poskytujete výživné aj iným osobám, či je predmetom vymáhania prednostná alebo neprednostná pohľadávka, nie je možné jednoznačne určiť výšku zrážky, ktorú je Vám zamestnávateľ povinný vykonávať a teda ani to, či žiadate, aby Vám bola z mesačnej mzdy vykonávaná vyššia alebo nižšia zrážka.

Vzhľadom na vyššie uvedené Vám k Vašej žiadosti môžem poskytnúť len všeobecné stanovisko.

Čo sa týka vykonávania zrážok zo mzdy – spôsob vykonania exekúcie zrážkami zo mzdy je upravený v § 66 a nasl. Exekučného poriadku

Podľa § 66 ods. 1 a 3 Exekučného poriadku:

(1) Exekútor poverený vykonaním exekúcie

a) upovedomí o začatí exekúcie zrážkami zo mzdy oprávneného a povinného,

b) prikáže platiteľovi mzdy, aby odo dňa doručenia príkazu na začatie exekúcie zrážkami zo mzdy povinného  vykonával zo mzdy povinného určené zrážky a nevyplácal zrazené sumy povinnému.

(3) Povinný stráca dňom, keď sa platiteľovi mzdy doručí príkaz na začatie exekúcie, právo na vyplatenie tej časti mzdy, ktorá zodpovedá určenej výške zrážok.

Z uvedeného vyplýva, že dňom doručenia príkazu na začatie exekúcie Vášmu zamestnávateľovi strácate pravo na vyplatenie tej časti mzdy, ktorá zodpovedá určenej výške zrážok a Vášmu zamestnávateľovi vzniká povinnosť vykonávať zrážky z Vašej mzdy, avšak len do výšky vymáhanej pohľadávky a jej príslušenstva a trov exekúcie.

 Za realizáciu zrážok, a teda aj za výpočet výšky zrážky z Vašej mzdy zodpovedá zamestnávateľ.

Zamestnávateľ pri výpočte zrážky z Vašej mzdy za príslušný mesiac  musí rešpektovať ustanovenia Exekučného poriadku, a to konkrétne § 68 až 78 Exekučného poriadku a Nariadenia vlády SR č. 268/2006 Z.z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia.

V prípade, ak by Vám zamestnávateľ v príslušnom mesiaci  vykonal zrážku v takom rozsahu, že by Vám po odrátaní zrážky nezostali finančné prostriedky vo výške, ktorá je potrebná na úhradu Vašich nákladov,  sa môžete v zmysle ustanovenia § 77 ods. 1 Exekučného poriadku obrátiť na oprávneného so žiadosťou o udelenie súhlasu na vykonávanie nižších zrážok z Vašej mzdy, a  ak sa oprávnený s Vami dohodne, že sa uspokojí s nižšími zrážkami, a ak to obaja oznámite exekútorovi, vyzve exekútor platiteľa mzdy, aby zrážal z Vašej mzdy  mesačne len sumu, s ktorou sa oprávnený uspokojí, ak táto suma neprevýši v príslušnom výplatnom období prípustnú výšku zrážok, inak vykoná platiteľ mzdy v príslušnom výplatnom období zrážky len v zákonom stanovenom  rozsahu.

Konkrétnejšie k výpočtu zrážok z Vašej mzdy:

Základom pre výpočet zrážok zo mzdy je čistá mzda (čistá mzda, ktorá sa vypočíta tak, že od mzdy sa odpočíta preddavok na daň alebo daň z príjmov fyzických osôb a poistné na zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie, príspevok na starobné dôchodkové sporenie a poistné na sociálne zabezpečenie).

Do čistej mzdy sa započítava aj:                      

  • čisté odmeny za vedľajšiu činnosť,
  • náborový príspevok a
  • hodnota naturálií.

Do čistej mzdy sa nezapočítavajú:

  • prídavky na deti a 
  • sumy poskytované na náhradu nákladov spojených s pracovným výkonom, a to najmä pri pracovných cestách.

Z mesačnej mzdy sa nesmie zraziť základná suma; spôsob jej výpočtu je ustanovený Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z.z. o rozsahu zrážok zo mzdy a výkone rozhodnutia.

Základná suma, ktorá sa nesmie zraziť mesačnej mzdy, je 60 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky, ( životné minimum = 198,09 EUR)

 Ak ide o výživné pre maloleté dieťa, základná suma, ktorú nemožno zraziť z mesačnej mzdy, je 70 % zo životného minima.

Zároveň, ak poskytujete výživné, tak na každú osobu, ktorej poskytujete výživné, sa započítava 25 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky; rovnako to platí aj na manžela povinného, ktorý má samostatný príjem. Okruh týchto osôb určuje zákon o rodine (deti, manžel a pod.). Uvedené sa však nezapočítava na tú osobu, v ktorej prospech trvá výkon rozhodnutia na vymoženie pohľadávky výživného.

Z čistej mzdy, ktorá zostáva po odpočítaní základnej sumy, a ktorá sa zaokrúhli na eurocenty smerom nadol na sumu deliteľnú troma, možno zraziť na vymoženie pohľadávky oprávneného len jednu tretinu.

Na prednostné pohľadávky uvedené sa zrážajú dve tretiny.

Prednostnými pohľadávkami sú

a) pohľadávky výživného,

b) pohľadávky náhrady škody spôsobenej poškodenému ublížením na zdraví,

c) pohľadávky náhrady škody spôsobenej úmyselnými trestnými činmi,

d) pohľadávky daní, poplatkov a ciel, pohľadávky na poistnom voči osobám, ktoré sú povinné platiť poistné na zdravotné poistenie a sociálne poistenie, pohľadávky na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie voči osobám, ktoré sú povinné platiť príspevky na starobné dôchodkové sporenie, pohľadávky na preplatkoch na náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, dávkach sociálneho poistenia, dôchodkoch starobného dôchodkového sporenia, prídavku na dieťa, pohľadávky náhrady za príspevok na výživu dieťaťa a príspevok na úhradu potrieb dieťaťa zvereného do pestúnskej starostlivosti, pohľadávky úhrady za sociálne služby poskytované podľa osobitného predpisu.

Zároveň Vás však upozorňujem na skutočnosť, že suma, nad ktorú sa zvyšok čistej mzdy povinného zrazí bez obmedzenia, je 150 % zo sumy životného minima na plnoletú fyzickú osobu platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky.

V prípade, ak by ste žiadali zamestnávateľa o vykonávanie zrážok vo Väčšom rozsahu, ako to dovoľujú príslušné ustanovenia zákona, Vám uvedené umožňuje Exekučný poriadok svojím ustanovením § 73, na základe ktorého s Vaším súhlasom môže Váš zamestnávateľ vykonávať zrážky z Vašej mzdy aj vo väčšom rozsahu, ako to ustanovuje zákon, avšak ani v tomto prípade, nie je možné vykonávať zrážky zo základnej sumy.

1
hlas

Dobry den Pan Rudolf Kruty chcem sa spytať mam taku otazku kolko mi musi nechať exekutor na vyzivovanie moze my zobrať aj minimum Dakujem vam za ochotu

Odpoveď:

Dobrý deň,

Nakoľko z Vašej otázky nie je možné konkrétne určiť o aký spôsob výkonu exekúcie sa jedná uvádzam Vám všeobecné stanovisko pre jednotlivé spôsoby výkonu exekúcie.

Ak sa jedná o výkon exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke:

Podľa § 104 Exekučného poriadku:

(1) Exekúcii odpísaním z účtu v banke nepodliehajú prostriedky na účte do výšky 99,58 eura a prostriedky, ktoré sú výslovným vyhlásením povinného určené na výplatu miezd jeho zamestnancov na výplatné obdobie najbližšie dňu, keď bol banke doručený príkaz na začatie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke. Ak má povinný viac účtov, exekúcii nepodliehajú prostriedky na účte do výšky 99,58 eura len na jednom z nich.

(2) Ak má povinný zasielanú mzdu alebo iné príjmy na účet v banke, exekúcii odpísaním z účtu v banke nepodliehajú ani prostriedky do výšky sumy, ktorá sa podľa zákona nesmie povinnému zraziť z mesačnej mzdy alebo z iných príjmov, a to od momentu, keď táto skutočnosť bola banke oznámená. Povinný na žiadosť banky oznámi výšku tejto sumy. Ak exekútor nesúhlasí s výškou sumy, ktorú uviedol povinný, pre banku je rozhodujúca výška sumy, ktorú označil exekútor.       

S poukazom na uvedené má banka uvoľniť povinnému sumu vo výške 99,58 €. Za dodržanie povinností vyplývajúcich z predmetného ustanovenia zodpovedá banka, ktorá blokáciu vykonáva, nie súdny exekútor. Finančné prostriedky predstavujúce mzdu, resp. dôchodok povinného poukazované na bankový účet však nie sú vylúčené z exekúcie.

V prípade, že sa na Vašom účte nachádzajú prostriedky, ktoré nepodliehajú exekúcii máte možnosť si uvedené uplatniť príslušnej banke na základe Vyhlásenia podľa § 104 ods. 2 Exekučného poriadku, pripadne hodnoverných dokladov preukazujúcich skutočnosti v zmysle § 111 Exekučného poriadku

Na vysvetlenie uvádzame, že Vyhlásenie podľa § 104 ods. 2 Exekučného poriadku je tlačivo, ktoré je dostupné na pobočke každej banky.

S poukazom na vyššie uvedené Vám odporúčame, pokiaľ ste tak do dnešného dňa neurobili, aby ste využili zákonnú možnosť podľa § 104 ods. 2 Exekučného poriadku, t. j. aby ste si na základe Vyhlásenia podľa § 104 ods. 2 Exekučného poriadku uplatnili nárok na vyplatenie prostriedkov nepodliehajúcich exekúcii, či už priamo na pobočke príslušnej banky, alebo u súdneho exekútora. V tejto súvislosti opakovane zdôrazňujeme, že uplatnený nárok je potrebné vydokladovať (napr.  existenciu mzdy na účte- potvrdením od zamestnávateľa o tom, na aký účet, do akej banky a v akej výške Vám zasiela mzdu a aká suma z predmetnej mzdy nepodlieha exekúcii v zmysle zákonných ustanovení o zrážkach zo mzdy a iných príjmov alebo výplatnými páskami; povinnosť platiť výživné- rozhodnutím súdu o povinnosti platiť výživné, doklady preukazujúce počet Vami vyživovaných osôb,  v prípade, ak si budete nárok uplatňovať u súdneho exekútora je potrebné predložiť aj aktuálne výpisy z účtu, aby mal súdny exekútor preukázané, že Vami požadované prostriedky, o ktorých odblokovanie žiadate boli na Váš účet reálne pripísané a pod.).

Procesný postup súdneho exekútora pri výkone exekúcie zrážkami zo mzdy a z iných príjmov upravuje § 66 a nasl. Exekučného poriadku.

Za realizáciu zrážok zo mzdy (výpočet výšky) zodpovedá zamestnávateľ nie súdny exekútor.

 Podľa § 2a Nariadenia vlády SR č.268/2006 Z.z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia :

V prípade vykonávania zrážok zo mzdy:

Povinnému sa nesmie zraziť z mesačnej mzdy základná suma, spôsoby jej výpočtu ustanoví vláda Slovenskej republiky.

Základná suma, ktorá sa nesmie zraziť povinnému z jeho mesačnej mzdy,je 60 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osobuplatného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky.

Na každú osobu, ktorej povinný poskytuje výživné, sa započítava 25 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osobuplatného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky; rovnako to platí aj na manžela povinného, ktorý má samostatný príjem.

Ak sa zrážky zo mzdy vykonávajú z miezd oboch manželov, započíta sa 25 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky na dieťa, ktoré spoločne vyživujú, každému z nich osobitne.

25 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osobuplatného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky, sa nezapočítava na tú osobu, v ktorej prospech trvá výkon rozhodnutia na vymoženie pohľadávky výživného.

V súlade s ustanovením § 71 Exekučného poriadku, z čistej mzdy, ktorá zostáva po odpočítaní základnej sumy a ktorá sa zaokrúhli smerom nadol na sumu deliteľnú troma, možno zraziť na vymoženie pohľadávky oprávneného len jednu tretinu. Na prednostné pohľadávky sa zrážajú dve tretiny. Prednostné pohľadávky sa uspokojujú najprv z druhej tretiny, a až vtedy, ak táto tretina na ich úhradu nestačí, uspokojujú sa spolu s ostatnými pohľadávkami z prvej tretiny.

 V prípade vykonávania zrážok z dôchodku:

Základná suma, ktorá sa nesmie zraziť povinnému, ktorý je poberateľom dôchodkových dávok podľa osobitného predpisu,  dôchodkov starobného dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu, doplnkového výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu alebo dávok výsluhového zabezpečenia podľa osobitného predpisu  , je 100% zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky.

Od júla 2013 predstavuje životné minimum sumu vo výške 198,09 EUR.

V prípade, ak ste súdnemu exekútorovi preukázali skutočnosť, že Vám Sociálna poisťovňa poukazuje na  účet starobný dôchodok, ktorý svojou výškou nedosahuje životné minimum respektíve sa rovná životnému minimu, mal by súdny exekútor v takomto prípade uvoľniť prostriedky nepodliehajúce exekúcii v celej výške .

0
hlasov

dobry den,chcem sa opytat,co v pripade,ze je exekucny prikaz vydany na nehnutelnost.da sa predist exekucii,ak sa dlh vyrovna?alebo uz sa neda nic robit?dakujem za odpoved

Odpoveď:

Dobrý deň.

Z obsahu Vašej otázky nie je možné určiť, či zo strany súdneho exekútora bol vydaný exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť alebo exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti.

Vzhľadom na uvedené uvádzame základný rozdiel medzi zriadením exekučného záložného práva a výkonom exekúcie predajom nehnuteľnosti.

Exekučné záložné právo:

Zriadenie exekučného záložného práva upravuje § 167 a nasl. zákona NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v platnom znení.

 Podľa § 167 ods. 1 a 2 Exekučného poriadku „(1) na nehnuteľnosť zapísanú v katastri nehnuteľností sa zriadi exekučné záložné právo zexekvovaním nehnuteľnosti zápisom zriadenia exekučného záložného práva do katastra nehnuteľností podľa osobitných predpisov. V katastri nehnuteľností sa zapíše, že nehnuteľnosť sa zexekvováva pre vymáhanú pohľadávku. (2) Exekučné záložné právo na nehnuteľnosť zapísanú v katastri nehnuteľností možno zriadiť len na návrh oprávneného“.

 Zriadenie exekučného záložného práva je čisto zabezpečovací právny úkon. Účelom exekučného konania je totiž úspešné vymoženie celého vymáhaného nároku, preto zabezpečenie majetku povinného je v exekučnom konaní nevyhnutnosťou.

 Výkon exekúcie predajom nehnuteľnosti:

Pokiaľ ide o prípadný predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve/spoluvlastníctve povinného, postup § 134 a nasl. Exekučného poriadku.

 Podľa § 134 ods. 1 Exekučného poriadku „exekúciu predajom nehnuteľnosti možno vykonať len vtedy, ak oprávnený s exekúciou predajom nehnuteľnosti označenej v upovedomení o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti (ďalej len “upovedomenie o začatí exekúcie”) súhlasí a ak sa preukázalo, že nehnuteľnosť je vo vlastníctve povinného“.

 Rozdiel medzi vyššie spomenutými inštitútmi teda spočíva v tom, že pokiaľ zriadenie exekučného záložného práva je iba zabezpečovacím právnym úkonom, predaj nehnuteľnosti vo vlastníctva/spoluvlastníctve povinného je spôsobom výkonu exekúcie. 

 Zriadenie exekučného záložného práva neznamená, že súdny exekútor automaticky pristúpi k výkonu exekúcie predajom nehnuteľnosti. Ak však súdny exekútor vydal exekučný príkaz predajom nehnuteľnosti, je možné predpokladať, že reálne pristúpi k predaju nehnuteľnosti vo vlastníctve/spoluvlastníctve povinného a týmto spôsobom teda zabezpečí uspokojenie pohľadávky oprávneného a trov exekúcie.

Ak bol vydaný exekučný príkaz predajom nehnuteľnosti vo vlastníctve/spoluvlastníctve povinného, povinný zabráni pokračovaniu výkonu exekúcie predajom nehnuteľnosti uhradením pohľadávky, vrátane trov exekúcie v celom rozsahu.

0
hlasov

Dobrý deň, prosila by som Vás o zodpovedanie na otázku, či je možné vymáhať preplatenie faktúry z roku 2009. Sestra vykonala úpravné práce v byte zdedenom po mame,ktorej som spoluvlastníčkou 1/1, ktoré boli vykonané bez môjho súhlasu a vedomia, nakoľko som bola v zahraničí. Faktúru som jej odmietla preplatiť a ona podala žalobu na súd a zároveň si vymáha požiadavku aj u exekútora. Je možné v rovnakých sporoch takto postupovať? Súdne konanie sa už začalo, ale exekútor ma stále vyzýva k druhému jednaniu. Ako mám postupovať? Sestru som požiadala, aby to oznámila exekútorovi, ale ona to neurobila dodnes. Byt bol sestrou bez mojho vedomia aj prenajímaný, ale podiel z prenájmu mi odmietla dať. Ďakujem.

Odpoveď:

Dobrý deň,

podobná otázka ( predpokladám, že tiež od Vás ) je aj táto: “Dobrý deň, prosila by som Vás o zodpovedanie na otázku, či je možné vymáhať preplatenie faktúry z roku 2009. Sestra vykonala úpravné práce v byte zdedenom po mame,ktorej som spoluvlastníčkou 1/1, ktoré boli vykonané bez môjho súhlasu a vedomia, nakoľko som bola v zahraničí. Faktúru som jej odmietla preplatiť a ona podala žalobu na súd a zároveň si vymáha požiadavku aj u exekútora. Je možné v rovnakých sporoch takto postupovať? Súdne konanie sa už začalo, ale exekútor ma stále vyzýva k druhému jednaniu. Ako mám postupovať? Sestru som požiadala, aby to oznámila exekútorovi, ale ona to neurobila dodnes. Byt bol sestrou bez mojho vedomia aj prenajímaný, ale podiel z prenájmu mi odmietla dať. Ďakujem.”

K obdivom otázkám odpovedáme:

Nakoľko z obsahu Vašej otázky nie je možné určiť , či v danej veci prebieha občiansko súdne konanie alebo exekučné konanie Vám uvádzam nasledovné stanovisko k obom prípadom.

V prípade, že sa jedná o občiansko súdne konanie Vám odporúčam obrátiť sa na pomoc advokátskej kancelárie, resp. podať odvolanie v rámci tohto konania.

V prípade, že sa jedná o exekučné konanie, v zmysle ustanovenia § 46 Exekučného poriadku , súdny exekútor poverený vykonaním exekúcie sa postará o jej vykonanie.

Materiálnym predpokladom exekúcie je exekučný titul, ktorý tvorí podklad exekučného konania, na základe ktorého exekúcia prebieha.

Exekučným titulom je vykonateľné rozhodnutie súdu, ak priznáva právo, zaväzuje k povinnosti alebo postihuje majetok.

Povinnosťou súdneho exekútora nie je preskúmavať okolnosti, ktoré predchádzali vzniku exekučného titulu.

V rámci exekučného konania poukazujem na ustanovenie § 50 Exekučného poriadku , na základe ktorého je povinný oprávnený vzniesť u súdneho exekútora povereného vykonaním exekúcie do 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie námietky proti exekúcii, ak po vzniku exekučného titulu nastali okolnosti, ktoré viedli k zániku vymáhaného nároku alebo bránia jeho vykonateľnosti, alebo ak sú tu iné skutočnosti, pre ktoré je exekúcia neprípustná. To isté platí ak sa namieta, že oprávnený, alebo povinný nie sú právnymi nástupcami osoby uvedenej v exekučnom titule. Námietky proti exekúcii musia byť odôvodnené a na dodatočne uvedené dôvody sa neprihliadne.

 Účastník konania môže vzniesť u exekútora do 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie námietky proti trovám exekúcie. O námietkach rozhoduje súd.

Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti u súdneho exekútora najneskôr do 5 dní odo dňa doručenia upovedomenia o začatí exekúcie alebo do 5 dní odo dňa, odkedy sa mohol dozvedieť o dôvode, pre ktorý je súdny exekútor vylúčený. Námietky povinného voči osobe súdneho exekútora nemajú odkladný účinok.

V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod pre ktorý má byť súdny exekútor vylúčený a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o tomto dôvode dozvedel.

V prípade, že ste nevyužili svoju možnosť podať v zákonnej lehote námietky voči exekúcii , máte v rámci exekučného konania využiť ďalšie možnosti ochrany a obrany povinného , t.j. podať v súlade s § 56 Exekučného poriadku žiadosť o doklad exekúcie, resp. v súlade s § 57 podať návrh na zastavenie exekúcie.

Zároveň Vám odporúčam, v prípade ak je voči Vašej osobe vedené exekučné konanie a ste účastníkom exekučného konania v zmysle ustanovenia § 205 Exekučného poriadku navštíviť príslušný exekútorský úrad a nahliadnuť do exekučného spisu za účelom prejednania Vašich pochybnosti v súvislosti s exekučným konaním.

0
hlasov

Prajem dobrý deň. Som ako spoludlžník spotrebiteľského úveru, problém je však s dlžníkom, ten neplní svoje povinnosti a neplatí úver poriadne už skoro rok. Momentálne nastal problém so splátkami, ktoré niesu zaplatené 2 po sebe. Problém je v tom, že ani do budúcna nebude schopný naďalej splácať tieto záväzky a ja sa nechcem ani nemôžem dostať do exekúcie a ďalej už nemôžem splácať dlhy za druhého . Neviem ako ďalej postupovať, kedže v banke nemôžem vykonať žiadne zmeny iba platiť omeškané splátky. Ako by to bolo so mnou v prípade exekúcie?

Odpoveď:

Dobrý deň,

V prípade, že sa veriteľ rozhodne vymáhať si svoj nárok v rámci exekučného konania, je predpoklad, že ako spoludlžník úveru budete spolu s dlžníkom zaviazaný k plneniu spoločne a nerozdielne.

Spoločným záväzkom je taký záväzok, keď na strane dlžníka je viacero subjektov. Povinnosť viacerých dlžníkov plniť súčasne jednému veriteľovi (alebo aj viacerým) môže vzniknúť na základe rôznych právnych skutočností.

Ustanovenie § 511 Občianskeho zákonníka upravuje spoločné záväzky, ak je na strane dlžníkov viac osôb, na princípe solidárnej zodpovednosti za splnenie dlhu veriteľovi (pasívna solidarita). Pasívna solidarita vzniká teda iba v prípade, keď sa v zákone, v dohode účastníkov, v súdnom rozhodnutí (vydanom napr. na základe § 439) ustanovuje alebo keď to vyplýva z povahy plnenia, že účastníci sú zaviazaní spoločne a nerozdielne.

Právne následky pasívnej solidarity spočívajú v tom, že veriteľ (alebo aj veritelia) je oprávnený požadovať celé plnenie od ktoréhokoľvek dlžníka, a ten je povinný veriteľovi poskytnúť celé plnenie.

Ak dlh splní jeden dlžník, povinnosť ostatných vo vzťahu k veriteľovi zanikne.

V prípade, že súdny exekútor vykonáva exekúciu na základe exekučného titulu, v ktorom sú povinní zaviazaní k plneniu spoločne a nerozdielne, je jeho povinnosťou v zmysle Exekučného poriadku vykonať voči obom všetky úkony smerujúce k vymoženiu predmetnej pohľadávky v rovnakom rozsahu.

Zároveň si dovoľujem poukázať na skutočnosť, že súdny exekútor neskúma okolnosti, ktoré predchádzali vzniku exekučného titulu.

0
hlasov

Dobrý deň pán Krutý mám jednu otazku. Pred rokmi som bol ručiteľom pre bratovu požičku, na začiatku to platil a potom sa stal nezemestnaným a prestal platiť, stále mi tvrdil že platí a že všetko bude v poriadku. Pred rokom sa začal exekučne konanie s tým že mi stahujú 2/3 z výplaty. Vyzerá to tak že budúci rok začne pracovať. Chcel by som vedieť či aj jemu budu strhávať z výplaty tak ako mne aby sa to rýchlejšie splatilo? A či mám poslať žiadosť aby strhavali aj jemu? Ďakujem

Odpoveď:

Dobrý deň,

Podľa ustanovenia § 46 ods. 1 Exekučného poriadku, exekútor poverený vykonaním exekúcie sa postará o jej vykonanie. Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že po obdržaní poverenia na vykonanie exekúcie je súdny exekútor povinný vykonať všetky zákonné úkony smerujúce k vymoženiu celého vymáhaného nároku.

               V prípade, ak z exekučného titulu vyplýva, že ste obaja zaviazaní k úhrade pohľadávky v pomere spoločne a nerozdielne, tak veriteľ je oprávnený požadovať celé plnenie od ktoréhokoľvek dlžníka, a ten je povinný veriteľovi poskytnúť celé plnenie.         S poukazom na uvedené, ak oprávnený označil v exekučnom titule dve povinné osoby a súdnemu exekútorovi bolo príslušným súdom udelené poverenie na vymáhanie pohľadávky v zmysle exekučného titulu od oboch povinných v rovnakom rozsahu,  je súdny exekútor povinný aj  vykonávať exekúciu voči obom povinných v rovnakom rozsahu, avšak len do výšky vymáhanej pohľadávky. S tým, že plnením zo strany jedného zanikne dlh v rozsahu plnenia aj u druhého.

Spôsob vykonania exekúcie určuje súdny exekútor, ak Exekučný poriadok neustanovuje inak. Súdny exekútor vykonáva sám zisťovania majetku povinného a následne podľa týchto zistení určí spôsob vykonania exekúcie.  Uvedené však nebráni tomu, aby ste súdnemu exekútorovi oznámili Vám známe skutočnosti týkajúce sa majetku  ostatných povinných, v danom prípade oznámenie skutočnosti o možnom pracovnom pomere Vášho brata, s určením jeho zamestnávateľa.

 V prípade, ak súdny exekútor vykonanými lustráciami zistí zamestnávateľa povinného, resp. ak bude z Vašej strany oznámená predmetná informácia súdnemu exekútorovi, môže súdny exekútor pristúpiť k vykonaniu exekúcie zrážkami zo mzdy aj u Vášho brata. Súdny exekútor však nezodpovedá za úspešnosť daného spôsobu vykonania exekúcie, nakoľko za realizáciu zrážok, a teda aj za výpočet výšky zrážky zo mzdy nesie zodpovednosť platiteľ mzdy a nie súdny exekútor, t.j. súdny exekútor síce môže zvoliť daný spôsob vykonania exekúcie, avšak nie je zaručené, že Vášmu bratovi budú môcť byť v zmysle zákona realizované zrážky zo mzdy v prospech danej exekúcie.

1
hlas

Dobrý deň.Volám sa Martin a už som zúfalý. Potreboval by som poradiť. Môj problém spočíva vtom, že mojej bývalej priateľke som spoludlžníkom na úvere vo výške 12000 € pri mesačnej splátke 175 €. Ona dlh neplatí a už 9 mesiacov ho splácam ja, ale finančné možnosti nemám nato aby som vtom mohol pokračovať. Ja mám totiž tiež úver s mesačnou splátkou 280 € a môj prijem je vo výške 450 € Takže keby som to chcel zvládnuť musel by som mať minimálne 600 € príjem čo je nemožné dosiahnuť nakoľko mám diagnostikovanú sclerosis-multiplex. Ja viem že banka bude dlžnú sumu vymáhať od spoludlžníka, ale ja nemám majetok a bývam u rodičov. Keby nebolo ich tak nemám ani strechu nad hlavou. Prosím poraďte mi ako mám postupovať. Mám od bývalej priateľky doklad o uznanie dlhu už spomínanej pôžičky overenú na notárskom úrade. Vážne to nezvládam splácať aj keby som neviem ako chcel. Prosím poraďte.

Odpoveď:

Dobrý deň,

Nakoľko je Vaša otázka len všeobecná a nepredložili ste konkrétne doklady, nie je možné zaujať stanovisko v danej veci.

Vami popísaná situácia nemá súvis s exekučným konaním , a preto Vám odporúčam kontaktovať niektorú z advokátskych kancelárii Slovenskej republiky, respektíve niektoré z centier bezplatnej právnej pomoci.

Zároveň Vám odporúčam obrátiť sa priamo na príslušnú banku za účelom prejednania Vašej situácie a zváženia možností a ďalších postupov v danej veci.

0
hlasov

Podliehaju exekucii aj nemocenske davky z praceneschopnosti ?Dakujem

Odpoveď:

Exekúciu zrážkami  iných príjmov upravuje zákon NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti v platnom znení v § 66 a nasl. , v spojení s § 89.

 Podľa § 89 ods. 1 Exekučného poriadku:

 (1) Ustanovenia o exekúcii zrážkami zo mzdy sa použijú aj na exekúciu zrážkami z pracovnej odmeny členov družstiev a z príjmov, ktoré povinnému nahrádzajú odmenu za prácu, najmä z odmeny vyplývajúcej z dohody o vykonaní práce, z náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, dávok sociálneho poistenia a z dôchodkov starobného dôchodkového sporenia.

 Príjmy, ktoré povinnému nahrádzajú odmenu za prácu, zákon vypočítava len príkladom; v podstate každý príjem povinného, ktorý svojou povahou nahrádza povinnému odmenu za prácu, bude podliehať exekúcii zrážkou.

 Medzi tieto príjmy zákon zaraďuje napríklad:

a) odmeny vyplývajúce z dohody o vykonaní práce,

b) náhrad príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca v zmysle zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

c) dávky sociálneho poistenia podľa zákona o sociálnou poistení v zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, t. j. nemocenské dávky, dôchodkové dávky, úrazové dávky, dávka garančného poistenia, dávku v nezamestnanosti.

 S poukazom na vyššie uvedené aj nemocenské dávky podliehajú exekúcii.