Odpovede

1
hlas

ako je mozne ze zarobok mesacny mam 290E byvam v podnajme a Vy ako exekutor ste mi siahol na plat tak ze na ucet mi pride 160E z coho mam zit ked mi treba zaplatit najom 175 eur kde je strava a kde je cestovne do prace ? povedzte mi z coho mam zit cely mesiac ked chcem vratit dlh a bohuzial nemam kam ist byvat bud budem na ulici a nedostanete ani cent alebo mi vindete v ustrety a znizite mi exekucne zrazky neviem ci to pochopite takt napisane strucne ale nemam vzdelanie na vasej urovni dakujem za pochopenie a budem cakat na kladnu odpoved este raz dakujem a ostavam s pozdravom .DANKA

Odpoveď:

Dobrý deň,

Spôsob vykonania exekúcie zrážkami zo mzdy je upravený v § 66 a nasl. Exekučného poriadku

Podľa § 66 ods. 1 a 3 Exekučného poriadku:

(1) Exekútor poverený vykonaním exekúcie

a) upovedomí o začatí exekúcie zrážkami zo mzdy oprávneného a povinného,

b) prikáže platiteľovi mzdy, aby odo dňa doručenia príkazu na začatie exekúcie zrážkami zo mzdy povinného  vykonával zo mzdy povinného určené zrážky a nevyplácal zrazené sumy povinnému.

(3) Povinný stráca dňom, keď sa platiteľovi mzdy doručí príkaz na začatie exekúcie, právo na vyplatenie tej časti mzdy, ktorá zodpovedá určenej výške zrážok.

Z uvedeného vyplýva, že dňom doručenia príkazu na začatie exekúcie Vášmu zamestnávateľovi strácate pravo na vyplatenie tej časti mzdy, ktorá zodpovedá určenej výške zrážok a Vášmu zamestnávateľovi vzniká povinnosť vykonávať zrážky z Vašej mzdy, avšak len do výšky vymáhanej pohľadávky a jej príslušenstva a trov exekúcie.

Za realizáciu zrážok, a teda aj za výpočet výšky zrážky z Vašej mzdy nesie zodpovednosť Váš zamestnávateľ a nie súdny exekútor. Súdny exekútor v zmysle Exekučného poriadku je oprávnený určovať len spôsob výkonu exekúcie, nie je oprávnený určovať výšku zrážky, za uvedené zodpovedá zamestnávateľ, ktorý pri výpočte zrážky z Vašej mzdy za príslušný mesiac  musí rešpektovať ustanovenia Exekučného poriadku, a to konkrétne § 68 až 78 Exekučného poriadku a Nariadenia vlády SR č. 268/2006 Z.z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia.

Zároveň máte možnosť v zmysle § 78 Exekučného poriadku požiadať exekútora o určenie sumy, aká sa Vám má príslušnom výplatnom období zraziť zo mzdy, avšak je potrebné k Vašej žiadosti doložiť relevantné doklady (výplatnú pásku za dané obdobie, informáciu o počte vyživovaných osôb).

V prípade, že žiadate o vykonávanie nižších zrážok zo mzdy, je potrebné, aby ste sa s uvedenou žiadosťou obrátili priamo na oprávneného, nakoľko súdny exekútor nie je oprávnený  v uvedenej veci rozhodovať.

 V zmysle ustanovenia § 77 ods. 1 Exekučného poriadku, ak sa oprávnený s Vami dohodne, že sa uspokojí s nižšími zrážkami, a ak to obaja oznámite exekútorovi, vyzve exekútor platiteľa mzdy, aby zrážal z Vašej mzdy  mesačne len sumu, s ktorou sa oprávnený uspokojí, ak táto suma neprevýši v príslušnom výplatnom období prípustnú výšku zrážok, inak vykoná platiteľ mzdy v príslušnom výplatnom období zrážky len v zákonom stanovenom  rozsahu.

To znamená, že Váš zamestnávateľ je povinný každý mesiac prepočítať, aké zrážky, by Vám mal vykonať v zmysle zákona a porovnať ich s výškou zrážky, ktorá bola dohodnutá. Ak bude dohodnutá zrážka nižšia ako zrážka, ktorú vypočítal v zmysle zákona, zrazí z Vašej mzdy dohodnutú výšku zrážky, v prípade, ak zákonná zrážka by mala byť nižšia ako dohodnutá, vykoná Váš zamestnávateľ zrážku len v zákonnej výške. Vyššiu zrážku z Vašej mzdy, by mohol vykonať len s Vaším súhlasom.

Zároveň Vás upozorňujem na skutočnosť, že príkaz exekútora na vykonávanie nižších zrážok stráca účinnosť dňom, keď sa Vášmu zamestnávateľovi doručí ďalší príkaz na začatie exekúcie zrážkami z Vašej mzdy a zároveň aj oprávnený môže kedykoľvek odvolať svoj súhlas.

1
hlas

Dobry večer, mam viacero exekucii a chcel by som sa opytat je mi stahovane zo mzdy na tieto exekucie. Da sa niekde zistit alebo pozriet na ake exekucie a kolko eur už mam s dannych pohladavok splatene a či je možne dostat sa ku spisom kedže na adrese trvaleho bydliska my bol zrušeny trvaly pobyt a nedostanem sa k pošte či sa da zistit ake mam pohladavky a v akych sumach dakujem

Odpoveď:

Z ustanovenia § 204 Exekučného poriadku vyplýva, ak spisy nie sú ukončené, musia byť uložené v kancelárii exekútora tak, aby boli kedykoľvek prístupné. Odpisy a potvrdenia zo spisov uložených v kancelárii súdneho exekútora vydáva na žiadosť súdny exekútor alebo ním poverený zamestnanec a to aj účastníkom konania,               t.j. v neposlednom rade aj Vám ako povinnému.

 V zmysle ustanovenia § 46 ods. 7 Exekučného poriadku na požiadanie účastníka konania (vo Vašom prípade teda aj Vás ako povinného v exekučnom konaní)  zašle súdny exekútor v lehote do 30 dní od doručenia žiadosti jedenkrát ročne bezodplatne vyúčtovanie exekučného konania podľa stavu ku dňu jeho vyhotovenia; v ostatných prípadoch uhradí účastník konania exekútorovi vecné náklady spojené s vyhotovením vyúčtovania exekučného konania. Vo vyúčtovaní súdny exekútor najmä uvedie :

–          výšku vymoženej pohľadávky oprávneného,

–          výšku vymožených trov oprávneného,

–          výšku vymožených trov exekúcie exekútora v členení odmena exekútora, náhrada hotových výdavkov, náhrada za stratu času a daň z pridanej hodnoty, ak je exekútor platiteľom dane z pridanej hodnoty.

 K Vašej otázke Vám na základe vyššie uvedeného odporúčam, aby ste si prostredníctvom Vášho zamestnávateľa zistili presné exekúcie (číslo exekúcie, povereného súdneho exekútora), ktoré je Váš zamestnávateľ povinný realizovať zrážkami zo mzdy. Následne písomne alebo osobne kontaktovali týchto súdnych exekútorov a na základe uvedených ustanovení vyžiadali Vami požadované informácie k jednotlivým exekučným konaniam.

 Ohľadom doručovania, nakoľko Vám bol zrušený trvalý pobyt, by som navštívil Vám príslušnú obec, v ktorej ste zapísaný ako bezdomovec a dohodol doručovanie Vám určených listových zásielok. Prípadne so súdnymi exekútormi dohodli riešenie ako Vám má byť doručovaná pošta.

0
hlasov

Dobrý deň prajem, chcela by som sa spýtať jednu vec.Prišla mi exekúcia povedne na tovar, ktory som v živote neprevzala a ani nevidela. Jednoducho boli zneužité moje údaje. Bola som podať aj trestné oznámenie na neznámeho páchateľa s podozrením, že viem asi o ktorú osobu ide. Zaslala som všetky papiere z polície exekútorovi, ktorý mi odpísal, že postúpil môj prípad na súd. Neuviedol na ktorý, kam ani čo.A naďalej vykonáva zržky zo mzdy. Preto sa chcem spýtať ako mám postupovať keďže som si nie vedomá mojej podlžnosti. Ďakujem. Monika

Odpoveď:

Ak už voči Vašej osobe prebieha exekučné konanie, súdny exekútor postupuje mimo iné na základe exekučného titulu, ktorý posúdil exekučný súd a vydal súdnemu exekútorovi poverenie na vykonanie exekúcie. Vami uvádzané skutočnosti (prišla mi exekúcia povedne na tovar, ktory som v živote neprevzala a ani nevidela. Jednoducho boli zneužité moje údaje. Bola som podať aj trestné oznámenie na neznámeho páchateľa s podozrením, že viem asi o ktorú osobu ide) je nutné prepdokladať, že tieto ste mali uplatňovať v prvej fáze civilného konania, kedy súd rozhodoval, či Vašu osobu zaviaže, alebo nezaviaže, na plnenie dlhu (podľa Vašej otázky predpokladám, že exekučným titulom ste zaviazaná na úhradu peňažného dlhu).

 Z dôvodu, že jednotlivé písomnosti vydávané povereným súdnym exekútorom majú v zmysle Exekučného poriadku predpísané obligatórne náležitosti, môžete zistiť, na ktorý vecne a miestne príslušný súd postúpil Vaše podanie na rozhodnutie. Prípadne sa telefonicky alebo osobne obráďte na povereného súdneho exekútora, ktorý Vám tieto údaje je povinný poskytnúť.

 Podľa ustanovenia § 46 ods. 1 Exekučného poriadku, exekútor poverený vykonaním exekúcie sa postará o jej vykonanie. Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že po obdržaní poverenia na vykonanie exekúcie je súdny exekútor povinný vykonať všetky zákonné úkony smerujúce k vymoženiu celého vymáhaného nároku. V ustanovení § 63 ods. 1 Exekučného poriadku sú uvedené spôsoby vykonania exekúcie na vymoženie peňažného plnenia.

 Podľa ustanovenia § 50 ods. 1 Exekučného poriadku povinný môže vzniesť u súdneho exekútora povereného vykonaním exekúcie do 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie námietky proti exekúcii, ak po vzniku exekučného titulu nastali okolnosti, ktoré spôsobili zánik vymáhaného nároku alebo bránia jeho vymáhateľnosti, alebo ak sú tu iné dôvody, pre ktoré je exekúcia neprípustná. To isté platí, ak sa namieta, že oprávnený alebo povinný nie sú právnymi nástupcami osoby uvedenej v exekučnom titule. Námietky musia byť odôvodnené a na dodatočne uvedené dôvody sa neprihliadne. V zmysle ustanovenia § 52 Exekučného poriadku súdny exekútor poverený vykonaním exekúcie po uplynutí lehoty na vznesenie námietok proti exekúcii alebo po tom, keď sa mu doručí právoplatné rozhodnutie súdu o námietkach, ktorým sa námietky zamietli, vydá exekučný príkaz. Súdny exekútor vydá exekučný príkaz po doručení poverenia na vykonanie exekúcie súčasne s upovedomením o začatí exekúcie, ak ide o exekučné konanie vykonávané na podklade rozhodnutia vykonateľného podľa § 26 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov. Exekučným príkazom sa rozumie príkaz na vykonanie exekúcie niektorým zo spôsobov ustanovených týmto zákonom. Proti exekučnému príkazu nie je prípustný opravný prostriedok.

 Podľa Vašej otázky je možné usudzovať, že po doručení upovedomenia o začatí exekúcie ste Vaše podanie vykonali v zákonom stanovenej lehote (14 dní). Je zároveň tiež možné preto predpokladať, že súdny exekútor Vaše podanie podal na rozhodnutie súdu ako námietky proti exekúcii a do dnešného dňa nebolo exekučným súdom rozhodnuté. Z dôvodu, že nebolo o Vašom podaní, ktoré súdny exekútor postúpil na exekučný súd, právoplatne rozhodnuté, je súdny exekútor v zmysle poverenia na vykonanie exekúcie povinný vymáhať nárok oprávneného aj prostredníctvom zrážok zo mzdy.

 V zmysle ustanovenia § 66 Exekučného poriadku okrem upovedomenia o začatí exekúcie zrážkami zo mzdy vydá súdny exekútor ešte príkaz na začatie exekúcie zrážkami zo mzdy Tento príkaz na začatie exekúcie doručuje súdny exekútor iba platiteľovi mzdy (zamestnávateľovi). Príkaz na začatie exekúcie obsahuje príkaz adresovaný platiteľovi mzdy, aby vykonával zo mzdy povinného určené zrážky a aby zrazené sumy nevyplácal povinnému (ponechával ich v depozite u zamestnávateľa). Platiteľovi mzdy vzniká povinnosť vyplácať zrazené sumy zo mzdy povinného až po doručení exekučného príkazu.

 V predmetnej exekúcii bude súdny exekútor postupovať podľa právoplatného rozhodnutia exekučného súdu o Vašom podaní (do úvahy prichádza pokračovanie v exekúcii vydaním exekučného príkazu, resp. k zastaveniu exekúcie).

2
hlasy

Do kedy musí exekútor vrátiť preplatok ked súd exekúciu zastavil a určil dlžnú sumu 890eur aj s príslušenstvom a odmenou pre exekútora a pán exekútor má na účte môj preplatok vo výške 4110eur.Budú to už 3 mesiace a od zastavenia exekúcie a pán exekútor sa ešte neozval.Dakujem

Odpoveď:

Dobrý deň,

odpoveď na Vašu otázku záleží na skutočnosti či uznesenie, ktorým príslušný súd rozhodol o zastavení exekúcie vedenej voči Vám nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť.

Účelom exekučného konania je nútená realizácia vykonaná zásahom do absolútnych majetkových práv povinného, ktorá sa uskutočňuje za podmienok a predpokladov vymedzených procesnými predpismi, s cieľom uspokojiť pohľadávku oprávneného, ktorá mu bola priznaná vykonateľným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu.

Povinný ručí celým svojim majetkom a oprávnený sa môže domáhať uspokojenia svojej pohľadávky z celého tohto majetku.

Nakoľko voči tomuto uzneseniu je prípustný opravný prostriedok, ktorým je odvolanie je pravdepodobné, že oprávnený v danom exekučnom konaní sa odvolal voči tomuto uzneseniu a tým pádom uznesenie o zastavení exekúcie nie je právoplatné a exekúcia sa vykonáva aj naďalej v zmysle príslušných zákonných ustanovení.

Je potrebné si uvedomiť, že uznesenie, ktoré nenadobudlo právoplatnosť nie je pre zúčastnené strany v exekučnom konaní záväzné a nenadobúda suspenzívne účinky voči subjektom v exekučnom konaní. Uvedené znamená:

* do právoplatnosti uznesenia o zastavení exekúcie súdny exekútor v zmysle Exekučného poriadku na základe poverenia na vykonanie exekúcie pokračuje vo výkone exekúcie, pričom uvedené sa týka nielen pohľadávky oprávneného, ale aj vymáhania trov exekúcie.

Ďalšou dôležitou skutočnosťou je ustanovenia § 61 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti v zmysle, ktorého “Navrátenie do predošlého stavu je v exekučnom konaní vylúčené.” Uvedené ustanovenie znamená, že finančné prostriedky vymožené od povinného do právoplatného ukončenia exekučného konania sa nevracajú.

Ak došlo z Vašej strany k úhrade po dátume právoplatnosti uznesenia o zastavení exekúcie, tak máte samozrejme nárok na vrátenie týchto finančných prostriedkov.

1
hlas

dobrý deň.chcem sa spýtať prečo mi podlieha prednostná exekúcia ak dlh vznikol splátkovej spoločnosti…nemala by to byť neprednostná exekúcia?a robia mi odpočet na jedno vyživované dieta a pritom mám dve vyživované deti.

Odpoveď:

Ohľadom Vašej otázky uvádzam nasledovné:

 V zmysle ustanovenia § 71 ods. 2 Exekučného poriadku:

 (2) Prednostnými pohľadávkami sú

a) pohľadávky výživného,

b) pohľadávky náhrady škody spôsobenej poškodenému ublížením na zdraví,

c) pohľadávky náhrady škody spôsobenej úmyselnými trestnými činmi,

d) pohľadávky daní, poplatkov a ciel, pohľadávky na poistnom voči osobám, ktoré sú povinné platiť poistné na zdravotné poistenie a sociálne poistenie, pohľadávky na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie voči osobám, ktoré sú povinné platiť príspevky na starobné dôchodkové sporenie, pohľadávky na preplatkoch na náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, dávkach sociálneho poistenia, dôchodkoch starobného dôchodkového sporenia, prídavku na dieťa, pohľadávky náhrady za príspevok na výživu dieťaťa a príspevok na úhradu potrieb dieťaťa zvereného do pestúnskej starostlivosti, pohľadávky úhrady za sociálne služby poskytované podľa osobitného predpisu.8b)

 Citované zákonné ustanovenie jasne definuje rozsah prednostných pohľadávok v rámci exekučného konania.

Všetky ostatné typy pohľadávok zaraďuje zákon medzi tzv. neprednostné pohľadávky a tým pádom aj určuje poradie ich vymáhateľnosti pri strete s inými neprednostnými pohľadávkami jedného povinného a tiež pri strete s prednostnými pohľadávkami.

Ako ste správne poznamenal uviedol exekúcia, ktorej podkladom bol exekučný titul vydaný na príslušným súdom na základe neuhradenej úverovej zmluvy poskytnutej nebankovou spoločnosťou je zaradená medzi tzv. neprednostné pohľadávky pri uskutočňovaní exekúcie na zaplatenie peňažnej sumu.

K Vašej otázke ohľadom vyživovaných osôb:

V zmysle § 1 ods. 2 Nariadenia vlády č. 268/2006 Z.z.  o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia “Na každú osobu, ktorej povinný poskytuje výživné, sa započítava 25 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky; rovnako to platí aj na manžela povinného, ktorý má samostatný príjem.

V súlade s § 2a odsek 2 Nariadenia vlády č. 268/2006 Z.z.  o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia: „Ak ide o povinného, ktorý je poberateľom dôchodkových dávok, započítava sa podľa § 1 ods. 2 a 3 50% zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu 2) platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky.“

Podľa § 2a odsek 3 Nariadenia vlády č. 268/2006 Z.z.  o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia „50% zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu 2) platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky, sa nezapočítava na tú osobu, v ktorej prospech trvá výkon rozhodnutia na vymoženie pohľadávky výživného.“

Z uvedeného zákonného textu vyplýva pre vykonávateľa zrážok, či už je to zamestnávateľ povinného alebo poskytovateľ dôchodkovej dávky, povinnosť navýšiť nepostihnuteľnú časť z príjmu povinného o zákonom stanovenú sumu. Zároveň je však povinnosťou povinného predložiť vykonávateľovi zrážok všetky relevantné doklady, ktoré preukazujú tvrdenia povinného.

Bez predloženia všetkých dokladov bude vykonávateľ zrážok postupovať ako kedy povinný nemal žiadne vyživované osoby.

0
hlasov

Dobrý deň pán Krutý mal by som jednu otázočku, dnes som dostal exekučný príkaz na vykonanie exekúcie z dávky v nezamestnanosti to mi môžu ťahať aj z toho nakoľko mám približne okolo 290€ priznanú podporu a mám 4 deti, ďakujem

Odpoveď:

V zmysle ustanovenia § 111 Exekučného poriadku pohľadávkami nepodliehajúce exekúcii sú :

–       pohľadávka na príspevku pri narodení dieťaťa a pohľadávka na príspevku na pohreb podliehajú exekúcii, len ak sa navrhuje exekúcia pre pohľadávku za poskytnuté plnenie, na ktorého úhradu sú určené tieto príspevky,

–       dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke poskytované podľa osobitného predpisu (zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),

–       peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia poskytované podľa osobitného predpisu (zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),

–       opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru poskytované podľa osobitného predpisu (§ 64 až 70 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),

–       náhradné výživné,

–       príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa a štátne sociálne dávky, ak osobitný predpis (zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov) neustanovuje inak.

 Dávka v nezamestnanosti ako dávka vyplácaná po splnení zákonných podmienok zo základného fondu poistenia v nezamestnanosti, ktorá slúži na zabezpečenie príjmu poistenca v dôsledku nezamestnanosti, nie je v zmysle Exekučného poriadku a ani iného osobitného zákona vylúčená z exekúcie. Je preto nutné konštatovať, že súdny exekútor môže exekučným príkazom postihnúť dávku v nezamestnanosti. Nemožno ale zabúdať, že aj na zrážky z dávok v nezamenstnanosti sa vzťahuje režim podľa ustanovenia § 68  a nasl. Exekučného poriadku.

Predmetné ustanovenia predstavujú ochranu povinného spočívajúce v tom, že

a.)    v rámci exekúcie je možné vykonať zrážky iba v rozsahu pohľadávky oprávneného a jej príslušenstva priznaných exekučným titulom,

b.)    spôsob výpočtu zrážok je zákonom stanovený v rozsahu, že sú presne stanovené sumy, ktoré sa nesmú zraziť z dávky v nezamestnanosti povinného a musia byť povinnému v príslušnom mesiaci vyplatené.

1
hlas

Dobrý večer,prosím o radu ako postupovať pri dome po rodičoch. Doopatrovala som svoju matku, bola som pri nej 2 roky bez svojej rodiny. Pri dedičskom konaní sa súrodenci vzdali svojho podielu po mamine v môj prospech, keďže som sa o ňu starala. Podiel po otcovi som po dohode vyplatila dvom, tretí nechcel peniaze, ale murovanú garáž, tak sme si to ústne pred notárkou tak dohodli. Pri vklade na kataster som ale zistila, že ten brat, čo nechcel peniaze, má na čiastke po otcovi 1/8 domu exekúciu. Tvrdí mi ale, že on nič nedlhuje, nič platiť nebude, ale garáž si hneď zamkol a užíva ju on. Chcela som tak ako dvom starším, tak aj jemu oficiálne zmluvou darovať garáž a on mne tú 1/8 po otcovi, ale žiaľ neviem sa pohnúť, lebo komunikácia s ním nie je žiadna. Výdavky na dom aj pozemok, po ktorom chodí celá jeho rodina platím celé ja, on neprispieva na nič.Chcem ešte podotknúť,že býva v spoločnom dvore, má vlastný dom a na jeho dome nie je exekúcia, len na tej čiastke po rodičoch. Ako sa toho zbaviť? Ďakujem za radu.

Odpoveď:

V zmysle ustanovenia § 44 ods. 2 Exekučného poriadku súd preskúma žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, návrh na vykonanie exekúcie a exekučný titul. Ak súd nezistí rozpor žiadosti o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie alebo návrhu na vykonanie exekúcie alebo exekučného titulu so zákonom, do 15 dní od doručenia žiadosti písomne poverí exekútora, aby vykonal exekúciu, táto lehota neplatí, ak ide o exekučný titul podľa § 41 ods. 2 písm. c) a d). Ak súd zistí rozpor žiadosti alebo návrhu alebo exekučného titulu so zákonom, žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie uznesením zamietne. Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie; ak ide o exekučné konanie vykonávané na podklade rozhodnutia vykonateľného podľa § 26 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, exekučný titul sa nepreskúmava.

V zmysle ustanovenia § 46 ods. 1 Exekučného poriadku súdny exekútor poverený vykonaním exekúcie sa postará o jej vykonanie.

 Súdny exekútor po udelení poverenia na vykonanie exekúcie a po doručení návrhu oprávneného na zriadenie exekučného záložného práva môže v zmysle ustanovenia § 167 a nasl. Exekučného poriadku na nehnuteľnosť zapísanú v katastri nehnuteľností zriadiť exekučné záložné právo a to zápisom zriadenia exekučného záložného práva do katastra nehnuteľností. V zmysle ustanovenia § 170 Exekučného poriadku exekučné záložné právo možno zriadiť, len ak sa preukázalo, že nehnuteľnosť je vo vlastníctve povinného, t. z. že samotný Exekučný poriadok vyžaduje preukázať vlastníctvo povinného k nehnuteľnosti pred zriadením exekučného záložného práva.

 Exekučné záložné právo zaniká rovnako ako iné záložné právo, z dôvodov uvedených v ustanovení § 151md Občianskeho zákonníka. Do úvahy prichádza zánik exekučného záložného práva  najmä :

–       z dôvodu zániku zabezpečovanej pohľadávky (napr. uhradením),

–       z dôvodu zániku zálohu (napríklad pri úplnom zničení stavby)

–       z dôvodu vzdania sa záložného práva záložným veriteľom (oprávneným v exekučnom konaní).

 Vo Vašom prípade je nutné konštatovať, ak sa s Vašim bratom nedohodnete na spoločnom postupe, bude obtiažne riešiť Vami načrtnutú situáciu. Je nutné si uvedomiť, procesný vzťah vzniká medzi súdnym exekútorom a povinným. Vy ako tretia osoba nie ste účastníkom exekučného konania, v ktorom vystupuje Váš brat ako povinný. V zmysle ustanovenia § 27 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku v konaní podľa Exekučného poriadku sa zastúpenie ktoroukoľvek fyzickou osobou nepripúšťa. To neplatí, ak zástupca účastníka konania, t.j. fyzická osoba, má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore právo a účastník konania je jeho blízkou osobou.

 Podľa Vami poskytnutých informácií mám za to, že bez vôle Vášho brata danú situáciu riešiť, nie je optimálne riešenie pre spokojnosť všetkých strán. Tiež sa dá predpokladať, že v opísanej situácii môže dôjsť k bezdôvodnému obohateniu.

Z dôvodu, že súdny exekútor nemá oprávnenie zastupovať právne služby advokáta, odporúčam Vám využiť služby advokátskej kancelárie.

2
hlasy

Dobrý deň,chcel by som Vás poprosiť o radu ohľadom exekúčneho príkazu na môj osobný účet.Mojím jediným príjmom je dôchodok, tvorený životným minimom pre mňa a výživným na deti. V Sociálnej poisťovni sú prihlásení exekútori na poradie pre vykonanie exekúčnych zrážok z môjho dôchodku. Do 1.11.2013 boli ich pohľadávky uspokojené zrážkami z dôchodku. Od účinnosti novely mi Sociálna poisťovňa nevykonáva žiadne zrážky, nakoľko jeho výška nie je vyššia ako suma, ktorú nie je možné zo zákona zraziť. Ale tento mesiac sa nemôžem dostať k svojim peniazom, nakoľko sa mi príkazom exekútora neprihláseného v Soc. poisťovni, dostal účet do zápornej hodnoty.Tento pán exekútor, aj napriek písomnej žiadosti o sprístupnenie dôchodku a oboznámeniu sa so stanoviskom Soc. poisťovne o nemožnosti vykonávať zrážky z dôchodku, odmieta zrušiť exekučný príkaz v banke. Je jeho postup správny? Môže mi zadržiavať jediné peniaze, ktoré mám na živobytie a výživné? Neporušuje nariadenie vlády o rozsahu zrážok? Ako mám postupovať ďalej?Za odpoveď Vám ďakujem.

Odpoveď:

Súdny exekútor sa pri spôsobe výkonu exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke riadi ustanoveniami § 94 a nasl. Exekučného poriadku.

Podľa predmetných ustanovení exekútor, ktorý je poverený vykonaním exekúcie

 a)      prikáže banke, ktorá vedie účet povinného, aby po doručení príkazu na začatie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke zablokovala sumu vo výške pohľadávky a jej príslušenstva z účtu povinného s výnimkou plnenia za účelom uspokojenia pohľadávky oprávneného, jej príslušenstva a trov exekúcie bezhotovostným prevodom na účet určený exekútorom,

b)      upovedomení o začatí exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke oprávneného a povinného a zakáže povinnému, aby po tom, keď sa mu doručí upovedomenie o začatí exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke, nakladal s prostriedkami na účte až do výšky vykonateľnej pohľadávky a jej príslušenstva s výnimkou nakladania s prostriedkami na účte len za účelom uspokojenia pohľadávky oprávneného, jej príslušenstva a trov exekúcie.

 Podľa ustanovenia § 95 ods.3 Exekučného poriadku stráca povinný dňom, keď sa banke doručil príkaz na začatie exekúcie, právo na vyplatenie prostriedkov na účte až do výšky vykonateľnej pohľadávky a jej príslušenstva.

            Súdny exekútor neskúma charakter, pôvod ani účel finančných prostriedkov nachádzajúcich sa na účte povinného, teda ani to, či je na postihovaný účet poukazovaná mzda alebo dôchodok povinného, resp. iné dávky povinného.

            Súdny exekútor pristúpi k vydaniu exekučného príkazu ( príkaz na vykonanie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke ) do 14 dní po uplynutí lehoty na vznesenie námietok proti exekúcii alebo po tom , keď mu bolo doručené rozhodnutie súdu o námietkach, ktorým sa námietky zamietli.

            Pohľadávky nepodliehajúce exekúcii upravuje Exekučný poriadok v § 104 . Konkrétne nepodliehajú exekúcii odpísaním z účtu v banke prostriedky na účte do výšky 99,58 eura a prostriedky, ktoré sú výslovným vyhlásením povinného určené na výplatu miezd jeho zamestnancov na výplatné obdobie najbližšie dňu, keď bol banke doručený príkaz na začatie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke. Ak má povinný viac účtov, exekúcii nepodliehajú prostriedky na účte do výšky 99,58 eura len na jednom z nich.

            Ak má povinný zasielanú mzdu alebo iné príjmy na účet v banke, exekúcii odpísaním z účtu v banke nepodliehajú ani prostriedky do výšky sumy, ktorá sa podľa zákona nesmie povinnému zraziť z mesačnej mzdy alebo z iných príjmov, a to od momentu, keď táto skutočnosť bola banke oznámená. Povinný na žiadosť banky oznámi výšku tejto sumy. Ak exekútor nesúhlasí s výškou sumy, ktorú uviedol povinný, pre banku je rozhodujúca výška sumy, ktorú označil exekútor.           

            S poukazom na uvedené má banka uvoľniť povinnému sumu vo výške 99,58 €. Za dodržanie povinností vyplývajúcich z predmetného ustanovenia zodpovedá banka, ktorá blokáciu vykonáva, nie súdny exekútor. Finančné prostriedky predstavujúce mzdu, resp. dôchodok povinného poukazované na bankový účet však nie sú vylúčené z exekúcie.

            V prípade, že sa na Vašom účte nachádzajú prostriedky, ktoré nepodliehajú exekúcii máte možnosť si uvedené uplatniť v príslušnej banke na základe Vyhlásenia podľa § 104 ods. 2 Exekučného poriadku, po preukázaní hodnoverných dokladov preukazujúcich skutočnosti v zmysle § 111 Exekučného poriadku. Dôkazné bremeno v tomto prípade spočíva na povinnom. Poprípade máte možnosť obrátiť sa so žiadosťou o uvoľnenie prostriedkov nepodliehajúcich exekúcii aj na súdneho exekútora.

            V prípade, ak ste súdnemu exekútorovi preukázali skutočnosť, že Vám Sociálna poisťovňa poukazuje na  účet starobný dôchodok, ktorý svojou výškou nedosahuje životné minimum respektíve sa rovná životnému minimu, mal by súdny exekútor v takomto prípade uvoľniť prostriedky nepodliehajúce exekúcii v predmetnej výške .

K úplnému odblokovaniu Vášho účtu v banke pristúpi súdny exekútor v prípade ak bola pohľadávka vymáhaná v exekučnom konaní uhradená v plnej výške,  resp. exekúcia ukončená iným zo zákonom stanovených spôsobov .

V priebehu exekučného konania, ak dôjde k uzatvoreniu dohody o postupnom splatení vymáhanej pohľadávky, súdny exekútor pristúpi k odblokovaniu účtov povinného.

2
hlasy

Som zamestnaný a je mi strhávané 2/3 z platu. Rudolf Krutý mi siahol na účet v banke kde platim na deti 200 e výživné. Zostáva mi zhruba 80 e na žitie. Je to zakonné?

Odpoveď:

Podľa § 65 Exekučného zákona NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a  exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v platnom znení „Exekútor môže vykonať exekúciu v jednom exekučnom konaní aj niekoľkými spôsobmi“.

Exekúciu prikázaním pohľadávky z účtu v banke upravuje § 94 a nasl. Exekučného poriadku.

Podľa 95 ods. 1 Exekučného poriadku:

Exekútor poverený vykonaním exekúcie

a)      prikáže banke, ktorá vedie účet povinného, aby po doručení príkazu na začatie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke (ďalej len “príkaz na začatie exekúcie”) zablokovala sumu vo výške pohľadávky a jej príslušenstva z účtu povinného s výnimkou plnenia za účelom uspokojenia pohľadávky oprávneného, jej príslušenstva a trov exekúcie bezhotovostným prevodom na účet určený exekútorom,

b)      upovedomení o začatí exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke oprávneného a povinného a zakáže povinnému, aby po tom, keď sa mu doručí upovedomenie o začatí exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke, nakladal s prostriedkami na účte až do výšky vykonateľnej pohľadávky a jej príslušenstva s výnimkou nakladania s prostriedkami na účte len za účelom uspokojenia pohľadávky oprávneného, jej príslušenstva a trov exekúcie.

             Vydanie príkazu na začatie exekúcie a následná blokácia účtov je zabezpečovací procesný úkon, ktorý má za následok zabezpečenie majetku povinného. Z úplnej dikcie ustanovenia § 95 ods. 1 Exekučného poriadku vyplýva, že príkaz na začatie exekúcie vydáva súdny exekútor spravidla zároveň s upovedomením o začatí exekúcie. Účelom exekučného konania je totiž úspešné vymoženie celého vymáhaného nároku, preto zabezpečenie majetku povinného je v exekučnom konaní nevyhnutnosťou.

            Súdny exekútor neskúma charakter, pôvod ani účel finančných prostriedkov nachádzajúcich sa na účte povinného, teda ani to, či je na postihovaný účet poukazovaná mzda alebo dôchodok povinného, resp. iné dávky povinného.

            Podľa § 104 Exekučného poriadku:

(1) Exekúcii odpísaním z účtu v banke nepodliehajú prostriedky na účte do výšky 99,58 eura a prostriedky, ktoré sú výslovným vyhlásením povinného určené na výplatu miezd jeho zamestnancov na výplatné obdobie najbližšie dňu, keď bol banke doručený príkaz na začatie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke. Ak má povinný viac účtov, exekúcii nepodliehajú prostriedky na účte do výšky 99,58 eura len na jednom z nich.

(2) Ak má povinný zasielanú mzdu alebo iné príjmy na účet v banke, exekúcii odpísaním z účtu v banke nepodliehajú ani prostriedky do výšky sumy, ktorá sa podľa zákona nesmie povinnému zraziť z mesačnej mzdy alebo z iných príjmov, a to od momentu, keď táto skutočnosť bola banke oznámená. Povinný na žiadosť banky oznámi výšku tejto sumy. Ak exekútor nesúhlasí s výškou sumy, ktorú uviedol povinný, pre banku je rozhodujúca výška sumy, ktorú označil exekútor.       

            S poukazom na uvedené má banka uvoľniť povinnému sumu vo výške 99,58 €. Za dodržanie povinností vyplývajúcich z predmetného ustanovenia zodpovedá banka, ktorá blokáciu vykonáva, nie súdny exekútor. Finančné prostriedky predstavujúce mzdu, resp. dôchodok povinného poukazované na bankový účet však nie sú vylúčené z exekúcie.

            V prípade, že sa na Vašom účte nachádzajú prostriedky, ktoré nepodliehajú exekúcii máte možnosť si uvedené uplatniť v príslušnej banke na základe Vyhlásenia podľa § 104 ods. 2 Exekučného poriadku, po preukázaní hodnoverných dokladov preukazujúcich skutočnosti v zmysle § 111 Exekučného poriadku. Dôkazné bremeno v tomto prípade spočíva na povinnom. Poprípade máte možnosť obrátiť sa so žiadosťou o uvoľnenie prostriedkov nepodliehajúcich exekúcii aj na súdneho exekútora.

            Na vysvetlenie uvádzame, že Vyhlásenie podľa § 104 ods. 2 Exekučného poriadku je tlačivo, ktoré je dostupné na pobočke každej banky.

            S poukazom na vyššie uvedené Vám odporúčame, pokiaľ ste tak do dnešného dňa neurobili, aby ste využili zákonnú možnosť podľa § 104 ods. 2 Exekučného poriadku, t. j. aby ste si na základe Vyhlásenia podľa § 104 ods. 2 Exekučného poriadku uplatnili nárok na vyplatenie prostriedkov nepodliehajúcich exekúcii, či už priamo na pobočne príslušnej banky, alebo u súdneho exekútora. V tejto súvislosti opakovane zdôrazňujeme, že uplatnený nárok je potrebné vydokladovať (napr.  existenciu mzdy na účte potvrdením od zamestnávateľa o tom, na aký účet, do akej banky a v akej výške Vám zasiela mzdu a aká suma z predmetnej mzdy nepodlieha exekúcii v zmysle zákonných ustanovení o zrážkach zo mzdy a iných príjmov alebo výplatnými páskami; povinnosť platiť výživné rozhodnutím súdu o povinnosti platiť výživné, v prípade, ak si budete nárok uplatňovať u súdneho exekútora aj aktuálne výpisy z účtu, aby mal súdny exekútor preukázané, že Vami požadované prostriedky, o ktorých odblokovanie žiadate boli na váš účet reálne pripísané a pod.).

            Pre úplnosť odpovede na Vašu otázku Vám v súvislosti so zrážkami z Vašej mzdy oznamujeme, že procesný postup súdneho exekútora pri vykonávaní exekúcie zrážkami zo mzdy a iných príjmov je ustanovený v § 66 a nasl. Exekučného poriadku.

            Za realizáciu zrážok zo mzdy (výpočet výšky) zodpovedá zamestnávateľ nie súdny exekútor.

            Podľa § 78 Exekučného poriadku „ak o to požiada platiteľ mzdy, oprávnený alebo povinný, exekútor určí, aká suma sa má v príslušnom výplatnom období zo mzdy povinného zrážať, a ak je viac oprávnených,  koľko z nej pripadne na každého z nich“.

            V prípade, že máte záujem, aby súdny exekútor určil výšku zrážky z Vašej mzdy podľa § 78 Exekučného poriadku, je potrebné k tomu doložiť relevantné doklady (výplatnú pásku za dané obdobie, informácie o počte vyživovaných osôb).

            V súvislosti s možným riešením Vašej situácie si Vás dovoľujeme upozorniť na § 77 Exekučného poriadku, v zmysle ktorého:

(1) Ak sa oprávnený s povinným dohodne, že sa uspokojí s nižšími zrážkami, ako ustanovuje § 69 až 72, a ak to obaja oznámia exekútorovi, vyzve exekútor platiteľa mzdy, aby zrážal zo mzdy povinného mesačne len sumu, s ktorou sa oprávnený uspokojí, ak táto suma neprevýši v príslušnom výplatnom období prípustnú výšku zrážok podľa tohto zákona. Ak ju prevýši, vykoná platiteľ mzdy v príslušnom výplatnom období zrážky len v rozsahu ustanovenom v § 69 až 72.

(2) Oprávnený môže kedykoľvek oznámiť exekútorovi, že svoj súhlas s vykonávaním nižších zrážok podľa odseku 1 odvoláva. Exekútor o tom upovedomí povinného a platiteľa mzdy.

(3) Príkaz exekútora na vykonávanie nižších zrážok stráca účinnosť dňom, keď sa platiteľovi mzdy doručí ďalší príkaz na začatie exekúcie alebo upovedomenie exekútora, že oprávnený odvolal svoj súhlas s vykonávaním nižších zrážok. Od tohto dňa vykonáva platiteľ mzdy zrážky.

2
hlasy

Vážený súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, ak dovolíte, rád by som sa Vás opýtal ohľadne exekučného záložného práva. Mal som záujem o kúpu určitých nehnuteľností, ale všimol som si, že na liste vlastníctve je v časti ťárch zapísaný exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva. Prosím Vás, viete mi poradiť, ako sa zúčastniť dobrovoľnej dražby pri výkone exekučného záložného práva? Resp. ako zistím, kedy bude začatý výkon exekučného záložného práva, prípadne, kedy bude prebiehať dražba? Za poskytnutie informácie Vám vopred veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď:

Vo Vašej otázke spomínate dva rozdielne pojmy a to exekučné záložné právo a dobrovoľná dražba. Exekučné záložné právo upravuje zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a dobrovoľné dražby upravuje zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách. Podľa Vašej otázky súdim, že sa chcete informovať ohľadom exekučného záložného práva.

 Zriadenie exekučného záložného práva nie je vlastným spôsobom výkonu rozhodnutia. Ide o zriadenie zabezpečenia vykonateľnej pohľadávky, t.j. pohľadávky, ktorá je predmetom exekúcie a je nútene vymáhaná v exekučnom konaní. Exekučné záložné právo zriaďuje súdny exekútor príkazom na zriadenie exekučného záložného práva. Exekučný príkaz  na zriadenie exekučného záložného práva je listinou spôsobilou na záznam tohto záložného práva do katastra nehnuteľností a zapisuje sa v časti „C“ listu vlastníctva (ťarchy),  s uvedením osoby záložného veriteľa, ktorým je oprávnený v exekučnom konaní.

Záložné právo zriadené súdnym exekútorom je zriaďované v prospech veci, preto za predpokladu, že povinný aj napriek zriadenému exekučnému záložnému právu v exekučnom konaní prevedie založenú nehnuteľnosť na iného, zostáva exekučné záložné právo po prevode zachované a súdny exekútor pohľadávku oprávneného môže následne uspokojiť aj predajom nehnuteľnosti vo vlastníctve tretej osoby. Uvedené je vyjadrením najmä zabezpečovacej a uhradzovacej funkcie exekučného záložného práva.

 Jediným možným spôsobom uspokojiť pohľadávku oprávneného v exekučnom konaní speňažením nehnuteľnosti vo vlastníctve povinného (t.j. príde k zmene vlastníckeho práva z povinného na tretiu osobu – vydražiteľa) je vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti (ustanovenia § 134 a nasl. Exekučného poriadku).

V zmysle postupu súdneho exekútora pri vykonaní exekúcie predajom nehnuteľnosti Vám odporúčam sledovať v liste vlastníctva zapísaný exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti, ktorý je súdny exekútor povinný doručiť aj príslušnému katastrálnemu odboru Okresného úradu podľa miesta nehnuteľnosti. Následne podľa tejto listiny Vám odporúčam osobne alebo telefonicky kontaktovať kanceláriu toho súdneho exekútora a informovať sa na konkrétne podmienky predaja nehnuteľnosti (cena, zábezpeka, miesto a čas dražby, obhliadka, závady, atď.).

 V prípade záujmu o sledovanie jednotlivých dražieb nehnuteľností vykonávaných súdnymi exekútormi Vám odporúčam sledovať vydania obchodného vestníka kapitola „Dražby“ a tip podania „Súdni exekútori“. Obchodný vestník nájdete na internetových stránkach Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.