Čo je súdna exekúcia?

Exekúcia je zákonom upravený postup exekútora pri nútenom výkone rozhodnutia. Ak si žalovaná osoba v určenej lehote nesplnila svoju povinnosť, ktorá jej vyplynula z právoplatného a vykonateľného rozhodnutia, môže exekútor, na návrh oprávneného, uskutočniť nútený výkon rozhodnutia – exekúciu.