Čo môže byť exekučným titulom?

  • vykonateľné rozhodnutie súdu, ak priznáva právo, zaväzuje k povinnosti alebo postihuje majetok
  • rozhodnutia orgánov Európskej únie
  • rozhodnutia osvedčené ako európsky exekučný titul
  • notárska zápisnica, ktorá obsahuje právny záväzok a v ktorej je vyznačená oprávnená a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila
  • vykonateľné rozhodnutia rozhodcovských komisií a zmierov nimi schválených
  • osvedčenie o dedičstve, vykonateľných rozhodnutí bývalých štátnych notárstiev a dohôd nimi schválených
  • vykonateľné rozhodnutia orgánov verejnej a územnej samosprávy vrátane blokov na pokutu nezaplatenú na mieste
  • platobný výmer, výkaz nedoplatkov vo veciach daní a poplatkov, ako aj zmierov schválených týmito orgánmi
  • vykonateľné rozhodnutia a výkazy nedoplatkov vo veciach sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia
  • iné vykonateľné rozhodnutia a schválené zmiery, ktorých výkon pripúšťa zákon