Čo možno robiť v prípade, ak sa mi zdá exekúcia nezákonná?

Po vydaní poverenia na vykonanie exekúcie je prvotným dokumentom doručovaným povinnému upovedomenie o začatí exekúcie. Súdny exekútor doručuje upovedomenie o začatí exekúcie povinnému do vlastných rúk. Povinný môže vzniesť u exekútora povereného vykonaním exekúcie do 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie námietky proti exekúcii, ak po vzniku exekučného titulu nastali okolnosti, ktoré spôsobili zánik vymáhaného nároku alebo bránia jeho vymáhateľnosti, alebo ak sú tu iné dôvody, pre ktoré je exekúcia neprípustná. Námietky musia byť odôvodnené a na dodatočne uvedené dôvody sa neprihliadne.