Čo možno robiť v prípade, ak sa na účte nachádzajú prostriedky, ktoré nepodliehajú exekúcii?

Súdny exekútor neskúma charakter, pôvod ani účel finančných prostriedkov nachádzajúcich sa na účte povinného, teda ani to, či je na postihovaný účet poukazovaná mzda alebo dôchodok povinného, resp. iné dávky povinného. Pohľadávky nepodliehajúce exekúcii sú ustanovené v § 104 Exekučného poriadku. Na základe uvedeného § banka uvoľní povinnému sumu vo výške 99,58 €. Za dodržanie povinností vyplývajúcich z predmetného ustanovenia zodpovedá banka, ktorá blokáciu vykonáva, nie súdny exekútor. Finančné prostriedky predstavujúce mzdu, resp. dôchodok povinného poukazované na bankový účet však nie sú vylúčené z exekúcie.

V prípade, že sa na účte povinného nachádzajú prostriedky, ktoré nepodliehajú exekúcii, má možnosť uvedené si uplatniť priamo v  príslušnej banke na základe Vyhlásenia v zmysle § 104 ods. 2 Exekučného poriadku, prípadne hodnoverných dokladov preukazujúcich skutočnosti v zmysle § 111 Exekučného poriadku. Dôkazné bremeno v tomto prípade spočíva na povinnom, t.z.: predmetné vyhlásenie je potrebné doložiť dokladmi preukazujúcimi pôvod finančných prostriedkov nachádzajúcich sa na Vašom bankovom účte(doklad o poberaní dôchodkovej dávky alebo výplatnej pásky za posledný mesiac) a  výpisy z Vášho bankového účtu za posledné dva mesiace.