Čo musí obsahovať návrh na vykonanie exekúcie?

  • označenie exekútora, ktorému je návrh určený
  • označenie toho, kto robí návrh
  • označenie ktorej veci sa týka, čo sleduje
  • musí byť podpísaný a datovaný
  • musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko účastníkov, prípadne bydlisko zástupcov, údaj o štátnom občianstve, ak je účastníkom fyzická osoba, názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, pokiaľ je pridelené, ak je účastníkom právnická osoba, a presné označenie exekučného titulu, vymedzenie vymáhaného nároku, prípadne označenie dôkazov, ktorých sa oprávnený dovoláva.