Do kedy musí exekútor vrátiť preplatok ked súd exekúciu zastavil a určil dlžnú sumu 890eur aj s príslušenstvom a odmenou pre exekútora a pán exekútor má na účte môj preplatok vo výške 4110eur.Budú to už 3 mesiace a od zastavenia exekúcie a pán exekútor sa ešte neozval.Dakujem

Dobrý deň,

odpoveď na Vašu otázku záleží na skutočnosti či uznesenie, ktorým príslušný súd rozhodol o zastavení exekúcie vedenej voči Vám nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť.

Účelom exekučného konania je nútená realizácia vykonaná zásahom do absolútnych majetkových práv povinného, ktorá sa uskutočňuje za podmienok a predpokladov vymedzených procesnými predpismi, s cieľom uspokojiť pohľadávku oprávneného, ktorá mu bola priznaná vykonateľným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu.

Povinný ručí celým svojim majetkom a oprávnený sa môže domáhať uspokojenia svojej pohľadávky z celého tohto majetku.

Nakoľko voči tomuto uzneseniu je prípustný opravný prostriedok, ktorým je odvolanie je pravdepodobné, že oprávnený v danom exekučnom konaní sa odvolal voči tomuto uzneseniu a tým pádom uznesenie o zastavení exekúcie nie je právoplatné a exekúcia sa vykonáva aj naďalej v zmysle príslušných zákonných ustanovení.

Je potrebné si uvedomiť, že uznesenie, ktoré nenadobudlo právoplatnosť nie je pre zúčastnené strany v exekučnom konaní záväzné a nenadobúda suspenzívne účinky voči subjektom v exekučnom konaní. Uvedené znamená:

* do právoplatnosti uznesenia o zastavení exekúcie súdny exekútor v zmysle Exekučného poriadku na základe poverenia na vykonanie exekúcie pokračuje vo výkone exekúcie, pričom uvedené sa týka nielen pohľadávky oprávneného, ale aj vymáhania trov exekúcie.

Ďalšou dôležitou skutočnosťou je ustanovenia § 61 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti v zmysle, ktorého “Navrátenie do predošlého stavu je v exekučnom konaní vylúčené.” Uvedené ustanovenie znamená, že finančné prostriedky vymožené od povinného do právoplatného ukončenia exekučného konania sa nevracajú.

Ak došlo z Vašej strany k úhrade po dátume právoplatnosti uznesenia o zastavení exekúcie, tak máte samozrejme nárok na vrátenie týchto finančných prostriedkov.