dobri den moze exekutor strhavat peniaze naras manzelke aj svokrovy za auto na lizing

Dobrý deň,

z Vášho podania predpokladám, že na základe leasingovej zmluvy bol zo strany veriteľa podaný návrh na vykonanie exekúcie.

V prípade, ak z exekučného titulu vyplýva, že Vaša manželka so svokrom boli spoločne a nerozdielne zaviazaní na úhradu pohľadávky oprávneného s príslušenstvom, môže súdny exekútor vykonávať exekučné konanie voči všetkým povinným.

Z vyššie uvedeného teda vyplýva, že súdny exekútor môže požadovať úhradu celej pohľadávky od ktoréhokoľvek z povinných  rovnakým spôsobom. V zmysle § 64 Exekučného poriadku spôsob vykonania exekúcie určí exekútor, ak tento zákon neustanovuje inak, pričom podľa § 65 Exekučného poriadku exekútor môže vykonať exekúciu v jednom exekučnom konaní aj niekoľkými spôsobmi.

 V prípade ďalších otázok si Vám dovoľujeme poradiť aby ste sa obrátili na niektorú z advokátskych kancelárií vedených Slovenskou advokátskou komorou alebo na centrum právnej pomoci.