Dobrý deň, Chce sa informovať, či môže exekútor siahnuť človeku ktorý poberá dávku v hmotnej núdzi a vykonáva taktiež čínnosť: formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“).Ďakujem Andrea H.

Dobrý deň,

v zmysle ustanovenia § 111 ods.2) Exekučného poriadku, exekúcii nepodliehajú dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke poskytované podľa osobitného predpisu, peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia poskytované podľa osobitného predpisu, opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru poskytované podľa osobitného predpisu, náhradné výživné, príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa a štátne sociálne dávky, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

 V prípade ďalších otázok si Vám dovoľujeme poradiť aby ste sa obrátili na niektorú z advokátskych kancelárií vedených Slovenskou advokátskou komorou alebo na centrum právnej pomoci.