Dobry den, chcela by som sa informovat, ohladne moznosti pri neplateni výživného zo strany ex manzela. Na policii mi odporucili obratit sa aj na exekutorsky urad, nakolko neprebera ex manzel postu, teda moje podanie na policii je zatial neucinne.Ako opravnena som teda nutena podať návrh na vykonanie exekúcie.Ako dalej prosim postupovat?

Dobrý deň,

V prípade, ak máte právoplatné a vykonateľné súdne rozhodnutie, ktorým bola Vášmu bývalému manželovi uložená povinnosť platiť výživné a túto povinnosť neplní, odporúčame Vám podať návrh na vykonanie exekúcie na vymoženie výživného.

S návrhom na vykonanie exekúcie sa môžete obrátiť, na ktorýkoľvek exekútorský úrad v SR, podľa Vášho výberu.

Z návrhu na vykonanie exekúcie musí byť zjavné, ktorému exekútorovi je určený, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sleduje, musí byť podpísaný a datovaný. Okrem toho návrh na vykonanie exekúcie musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko účastníkov, prípadne bydlisko zástupcov, údaj o štátnom občianstve, ak je účastníkom fyzická osoba, názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, pokiaľ je pridelené, ak je účastníkom právnická osoba, a presné označenie exekučného titulu, vymedzenie vymáhaného nároku, prípadne označenie dôkazov, ktorých sa oprávnený dovoláva.

 K návrhu na vykonanie exekúcie je potrebné pripojiť:

–          rovnopis rozhodnutia, ktorým bola Vášmu bývalému manželovi uložená povinnosť platiť výživné;  na rozhodnutí musí byť vyznačená doložka právoplatnosti a vykonateľnosti (vyznačí ju príslušný súd, ktorý vydal rozhodnutie)

–          prehlásenie o neplatení výživného (v prehlásení uvediete informáciu, že povinný neplatí výživné v stanovenej výške, pričom  ku dňu podania návrhu je dlžná suma prestavuje … EUR).

Podľa § 4 ods. 2, písm. e) zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch od poplatku je oslobodený navrhovateľ v konaní o určenie výživného, v konaní o jeho zvýšení, ako aj v konaní o uplatnení práva na zaplatenie úrokov z omeškania s plnením výživného a v konaní o uznanie alebo vyhlásenie vykonateľnosti cudzieho rozhodnutia o výživnom.

Pre úplnosť k Vašej otázke si Vás dovoľujeme upozorniť na zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom. Náhradné výživné sa uplatňuje na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu dieťaťa.

Nárok na náhradné výživné vznikne, ak sú splnené nasledovné podmienky:

  1. neplnenie vyživovacej povinnosti povinnou osobou v plnej výške v lehote a spôsobom určených právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou najmenej tri po sebe nasledujúce mesiace od splatnosti poslednej splátky výživného a ak exekučné konanie trvá najmenej tri mesiace od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie exekútorovi, alebo
  2. oprávnenej osobe nevznikol nárok na sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok, alebo suma sirotského dôchodku, alebo sirotského výsluhového dôchodku je nižšia ako suma minimálneho výživného ustanoveného zákonom o rodine.

Ak je splnená jedna z uvedených podmienok má oprávnená osoba nárok na náhradné výživné ak:

  1. si riadne plní povinnú školskú dochádzku, ak ide o dieťa, ktoré je povinné plniť povinnú školskú dochádzku,
  2. má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a zdržiava sa na území Slovenskej republiky; to neplatí ak sa oprávnená osoba zdržiava v cudzine z dôvodu štúdia v cudzine,
  3. priemerný mesačný príjem za posledných šesť kalendárnych mesiacov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť o náhradné výživné, nepresahuje 2,2-násobok sumy životného minima.