dobrý deň.chcem sa spýtať prečo mi podlieha prednostná exekúcia ak dlh vznikol splátkovej spoločnosti…nemala by to byť neprednostná exekúcia?a robia mi odpočet na jedno vyživované dieta a pritom mám dve vyživované deti.

Ohľadom Vašej otázky uvádzam nasledovné:

 V zmysle ustanovenia § 71 ods. 2 Exekučného poriadku:

 (2) Prednostnými pohľadávkami sú

a) pohľadávky výživného,

b) pohľadávky náhrady škody spôsobenej poškodenému ublížením na zdraví,

c) pohľadávky náhrady škody spôsobenej úmyselnými trestnými činmi,

d) pohľadávky daní, poplatkov a ciel, pohľadávky na poistnom voči osobám, ktoré sú povinné platiť poistné na zdravotné poistenie a sociálne poistenie, pohľadávky na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie voči osobám, ktoré sú povinné platiť príspevky na starobné dôchodkové sporenie, pohľadávky na preplatkoch na náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, dávkach sociálneho poistenia, dôchodkoch starobného dôchodkového sporenia, prídavku na dieťa, pohľadávky náhrady za príspevok na výživu dieťaťa a príspevok na úhradu potrieb dieťaťa zvereného do pestúnskej starostlivosti, pohľadávky úhrady za sociálne služby poskytované podľa osobitného predpisu.8b)

 Citované zákonné ustanovenie jasne definuje rozsah prednostných pohľadávok v rámci exekučného konania.

Všetky ostatné typy pohľadávok zaraďuje zákon medzi tzv. neprednostné pohľadávky a tým pádom aj určuje poradie ich vymáhateľnosti pri strete s inými neprednostnými pohľadávkami jedného povinného a tiež pri strete s prednostnými pohľadávkami.

Ako ste správne poznamenal uviedol exekúcia, ktorej podkladom bol exekučný titul vydaný na príslušným súdom na základe neuhradenej úverovej zmluvy poskytnutej nebankovou spoločnosťou je zaradená medzi tzv. neprednostné pohľadávky pri uskutočňovaní exekúcie na zaplatenie peňažnej sumu.

K Vašej otázke ohľadom vyživovaných osôb:

V zmysle § 1 ods. 2 Nariadenia vlády č. 268/2006 Z.z.  o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia “Na každú osobu, ktorej povinný poskytuje výživné, sa započítava 25 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky; rovnako to platí aj na manžela povinného, ktorý má samostatný príjem.

V súlade s § 2a odsek 2 Nariadenia vlády č. 268/2006 Z.z.  o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia: „Ak ide o povinného, ktorý je poberateľom dôchodkových dávok, započítava sa podľa § 1 ods. 2 a 3 50% zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu 2) platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky.“

Podľa § 2a odsek 3 Nariadenia vlády č. 268/2006 Z.z.  o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia „50% zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu 2) platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky, sa nezapočítava na tú osobu, v ktorej prospech trvá výkon rozhodnutia na vymoženie pohľadávky výživného.“

Z uvedeného zákonného textu vyplýva pre vykonávateľa zrážok, či už je to zamestnávateľ povinného alebo poskytovateľ dôchodkovej dávky, povinnosť navýšiť nepostihnuteľnú časť z príjmu povinného o zákonom stanovenú sumu. Zároveň je však povinnosťou povinného predložiť vykonávateľovi zrážok všetky relevantné doklady, ktoré preukazujú tvrdenia povinného.

Bez predloženia všetkých dokladov bude vykonávateľ zrážok postupovať ako kedy povinný nemal žiadne vyživované osoby.