Dobrý deň pán Krutý mal by som jednu otázočku, dnes som dostal exekučný príkaz na vykonanie exekúcie z dávky v nezamestnanosti to mi môžu ťahať aj z toho nakoľko mám približne okolo 290€ priznanú podporu a mám 4 deti, ďakujem

V zmysle ustanovenia § 111 Exekučného poriadku pohľadávkami nepodliehajúce exekúcii sú :

–       pohľadávka na príspevku pri narodení dieťaťa a pohľadávka na príspevku na pohreb podliehajú exekúcii, len ak sa navrhuje exekúcia pre pohľadávku za poskytnuté plnenie, na ktorého úhradu sú určené tieto príspevky,

–       dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke poskytované podľa osobitného predpisu (zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),

–       peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia poskytované podľa osobitného predpisu (zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),

–       opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru poskytované podľa osobitného predpisu (§ 64 až 70 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),

–       náhradné výživné,

–       príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa a štátne sociálne dávky, ak osobitný predpis (zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov) neustanovuje inak.

 Dávka v nezamestnanosti ako dávka vyplácaná po splnení zákonných podmienok zo základného fondu poistenia v nezamestnanosti, ktorá slúži na zabezpečenie príjmu poistenca v dôsledku nezamestnanosti, nie je v zmysle Exekučného poriadku a ani iného osobitného zákona vylúčená z exekúcie. Je preto nutné konštatovať, že súdny exekútor môže exekučným príkazom postihnúť dávku v nezamestnanosti. Nemožno ale zabúdať, že aj na zrážky z dávok v nezamenstnanosti sa vzťahuje režim podľa ustanovenia § 68  a nasl. Exekučného poriadku.

Predmetné ustanovenia predstavujú ochranu povinného spočívajúce v tom, že

a.)    v rámci exekúcie je možné vykonať zrážky iba v rozsahu pohľadávky oprávneného a jej príslušenstva priznaných exekučným titulom,

b.)    spôsob výpočtu zrážok je zákonom stanovený v rozsahu, že sú presne stanovené sumy, ktoré sa nesmú zraziť z dávky v nezamestnanosti povinného a musia byť povinnému v príslušnom mesiaci vyplatené.