Dobrý deň pán Krutý mám jednu otazku. Pred rokmi som bol ručiteľom pre bratovu požičku, na začiatku to platil a potom sa stal nezemestnaným a prestal platiť, stále mi tvrdil že platí a že všetko bude v poriadku. Pred rokom sa začal exekučne konanie s tým že mi stahujú 2/3 z výplaty. Vyzerá to tak že budúci rok začne pracovať. Chcel by som vedieť či aj jemu budu strhávať z výplaty tak ako mne aby sa to rýchlejšie splatilo? A či mám poslať žiadosť aby strhavali aj jemu? Ďakujem

Dobrý deň,

Podľa ustanovenia § 46 ods. 1 Exekučného poriadku, exekútor poverený vykonaním exekúcie sa postará o jej vykonanie. Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že po obdržaní poverenia na vykonanie exekúcie je súdny exekútor povinný vykonať všetky zákonné úkony smerujúce k vymoženiu celého vymáhaného nároku.

               V prípade, ak z exekučného titulu vyplýva, že ste obaja zaviazaní k úhrade pohľadávky v pomere spoločne a nerozdielne, tak veriteľ je oprávnený požadovať celé plnenie od ktoréhokoľvek dlžníka, a ten je povinný veriteľovi poskytnúť celé plnenie.         S poukazom na uvedené, ak oprávnený označil v exekučnom titule dve povinné osoby a súdnemu exekútorovi bolo príslušným súdom udelené poverenie na vymáhanie pohľadávky v zmysle exekučného titulu od oboch povinných v rovnakom rozsahu,  je súdny exekútor povinný aj  vykonávať exekúciu voči obom povinných v rovnakom rozsahu, avšak len do výšky vymáhanej pohľadávky. S tým, že plnením zo strany jedného zanikne dlh v rozsahu plnenia aj u druhého.

Spôsob vykonania exekúcie určuje súdny exekútor, ak Exekučný poriadok neustanovuje inak. Súdny exekútor vykonáva sám zisťovania majetku povinného a následne podľa týchto zistení určí spôsob vykonania exekúcie.  Uvedené však nebráni tomu, aby ste súdnemu exekútorovi oznámili Vám známe skutočnosti týkajúce sa majetku  ostatných povinných, v danom prípade oznámenie skutočnosti o možnom pracovnom pomere Vášho brata, s určením jeho zamestnávateľa.

 V prípade, ak súdny exekútor vykonanými lustráciami zistí zamestnávateľa povinného, resp. ak bude z Vašej strany oznámená predmetná informácia súdnemu exekútorovi, môže súdny exekútor pristúpiť k vykonaniu exekúcie zrážkami zo mzdy aj u Vášho brata. Súdny exekútor však nezodpovedá za úspešnosť daného spôsobu vykonania exekúcie, nakoľko za realizáciu zrážok, a teda aj za výpočet výšky zrážky zo mzdy nesie zodpovednosť platiteľ mzdy a nie súdny exekútor, t.j. súdny exekútor síce môže zvoliť daný spôsob vykonania exekúcie, avšak nie je zaručené, že Vášmu bratovi budú môcť byť v zmysle zákona realizované zrážky zo mzdy v prospech danej exekúcie.