Dobry den Pan Rudolf Kruty chcem sa spytať mam taku otazku kolko mi musi nechať exekutor na vyzivovanie moze my zobrať aj minimum Dakujem vam za ochotu

Dobrý deň,

Nakoľko z Vašej otázky nie je možné konkrétne určiť o aký spôsob výkonu exekúcie sa jedná uvádzam Vám všeobecné stanovisko pre jednotlivé spôsoby výkonu exekúcie.

Ak sa jedná o výkon exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke:

Podľa § 104 Exekučného poriadku:

(1) Exekúcii odpísaním z účtu v banke nepodliehajú prostriedky na účte do výšky 99,58 eura a prostriedky, ktoré sú výslovným vyhlásením povinného určené na výplatu miezd jeho zamestnancov na výplatné obdobie najbližšie dňu, keď bol banke doručený príkaz na začatie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke. Ak má povinný viac účtov, exekúcii nepodliehajú prostriedky na účte do výšky 99,58 eura len na jednom z nich.

(2) Ak má povinný zasielanú mzdu alebo iné príjmy na účet v banke, exekúcii odpísaním z účtu v banke nepodliehajú ani prostriedky do výšky sumy, ktorá sa podľa zákona nesmie povinnému zraziť z mesačnej mzdy alebo z iných príjmov, a to od momentu, keď táto skutočnosť bola banke oznámená. Povinný na žiadosť banky oznámi výšku tejto sumy. Ak exekútor nesúhlasí s výškou sumy, ktorú uviedol povinný, pre banku je rozhodujúca výška sumy, ktorú označil exekútor.       

S poukazom na uvedené má banka uvoľniť povinnému sumu vo výške 99,58 €. Za dodržanie povinností vyplývajúcich z predmetného ustanovenia zodpovedá banka, ktorá blokáciu vykonáva, nie súdny exekútor. Finančné prostriedky predstavujúce mzdu, resp. dôchodok povinného poukazované na bankový účet však nie sú vylúčené z exekúcie.

V prípade, že sa na Vašom účte nachádzajú prostriedky, ktoré nepodliehajú exekúcii máte možnosť si uvedené uplatniť príslušnej banke na základe Vyhlásenia podľa § 104 ods. 2 Exekučného poriadku, pripadne hodnoverných dokladov preukazujúcich skutočnosti v zmysle § 111 Exekučného poriadku

Na vysvetlenie uvádzame, že Vyhlásenie podľa § 104 ods. 2 Exekučného poriadku je tlačivo, ktoré je dostupné na pobočke každej banky.

S poukazom na vyššie uvedené Vám odporúčame, pokiaľ ste tak do dnešného dňa neurobili, aby ste využili zákonnú možnosť podľa § 104 ods. 2 Exekučného poriadku, t. j. aby ste si na základe Vyhlásenia podľa § 104 ods. 2 Exekučného poriadku uplatnili nárok na vyplatenie prostriedkov nepodliehajúcich exekúcii, či už priamo na pobočke príslušnej banky, alebo u súdneho exekútora. V tejto súvislosti opakovane zdôrazňujeme, že uplatnený nárok je potrebné vydokladovať (napr.  existenciu mzdy na účte- potvrdením od zamestnávateľa o tom, na aký účet, do akej banky a v akej výške Vám zasiela mzdu a aká suma z predmetnej mzdy nepodlieha exekúcii v zmysle zákonných ustanovení o zrážkach zo mzdy a iných príjmov alebo výplatnými páskami; povinnosť platiť výživné- rozhodnutím súdu o povinnosti platiť výživné, doklady preukazujúce počet Vami vyživovaných osôb,  v prípade, ak si budete nárok uplatňovať u súdneho exekútora je potrebné predložiť aj aktuálne výpisy z účtu, aby mal súdny exekútor preukázané, že Vami požadované prostriedky, o ktorých odblokovanie žiadate boli na Váš účet reálne pripísané a pod.).

Procesný postup súdneho exekútora pri výkone exekúcie zrážkami zo mzdy a z iných príjmov upravuje § 66 a nasl. Exekučného poriadku.

Za realizáciu zrážok zo mzdy (výpočet výšky) zodpovedá zamestnávateľ nie súdny exekútor.

 Podľa § 2a Nariadenia vlády SR č.268/2006 Z.z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia :

V prípade vykonávania zrážok zo mzdy:

Povinnému sa nesmie zraziť z mesačnej mzdy základná suma, spôsoby jej výpočtu ustanoví vláda Slovenskej republiky.

Základná suma, ktorá sa nesmie zraziť povinnému z jeho mesačnej mzdy,je 60 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osobuplatného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky.

Na každú osobu, ktorej povinný poskytuje výživné, sa započítava 25 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osobuplatného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky; rovnako to platí aj na manžela povinného, ktorý má samostatný príjem.

Ak sa zrážky zo mzdy vykonávajú z miezd oboch manželov, započíta sa 25 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky na dieťa, ktoré spoločne vyživujú, každému z nich osobitne.

25 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osobuplatného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky, sa nezapočítava na tú osobu, v ktorej prospech trvá výkon rozhodnutia na vymoženie pohľadávky výživného.

V súlade s ustanovením § 71 Exekučného poriadku, z čistej mzdy, ktorá zostáva po odpočítaní základnej sumy a ktorá sa zaokrúhli smerom nadol na sumu deliteľnú troma, možno zraziť na vymoženie pohľadávky oprávneného len jednu tretinu. Na prednostné pohľadávky sa zrážajú dve tretiny. Prednostné pohľadávky sa uspokojujú najprv z druhej tretiny, a až vtedy, ak táto tretina na ich úhradu nestačí, uspokojujú sa spolu s ostatnými pohľadávkami z prvej tretiny.

 V prípade vykonávania zrážok z dôchodku:

Základná suma, ktorá sa nesmie zraziť povinnému, ktorý je poberateľom dôchodkových dávok podľa osobitného predpisu,  dôchodkov starobného dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu, doplnkového výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu alebo dávok výsluhového zabezpečenia podľa osobitného predpisu  , je 100% zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky.

Od júla 2013 predstavuje životné minimum sumu vo výške 198,09 EUR.

V prípade, ak ste súdnemu exekútorovi preukázali skutočnosť, že Vám Sociálna poisťovňa poukazuje na  účet starobný dôchodok, ktorý svojou výškou nedosahuje životné minimum respektíve sa rovná životnému minimu, mal by súdny exekútor v takomto prípade uvoľniť prostriedky nepodliehajúce exekúcii v celej výške .