Dobrý deň prajem, chcela by som sa spýtať jednu vec.Prišla mi exekúcia povedne na tovar, ktory som v živote neprevzala a ani nevidela. Jednoducho boli zneužité moje údaje. Bola som podať aj trestné oznámenie na neznámeho páchateľa s podozrením, že viem asi o ktorú osobu ide. Zaslala som všetky papiere z polície exekútorovi, ktorý mi odpísal, že postúpil môj prípad na súd. Neuviedol na ktorý, kam ani čo.A naďalej vykonáva zržky zo mzdy. Preto sa chcem spýtať ako mám postupovať keďže som si nie vedomá mojej podlžnosti. Ďakujem. Monika

Ak už voči Vašej osobe prebieha exekučné konanie, súdny exekútor postupuje mimo iné na základe exekučného titulu, ktorý posúdil exekučný súd a vydal súdnemu exekútorovi poverenie na vykonanie exekúcie. Vami uvádzané skutočnosti (prišla mi exekúcia povedne na tovar, ktory som v živote neprevzala a ani nevidela. Jednoducho boli zneužité moje údaje. Bola som podať aj trestné oznámenie na neznámeho páchateľa s podozrením, že viem asi o ktorú osobu ide) je nutné prepdokladať, že tieto ste mali uplatňovať v prvej fáze civilného konania, kedy súd rozhodoval, či Vašu osobu zaviaže, alebo nezaviaže, na plnenie dlhu (podľa Vašej otázky predpokladám, že exekučným titulom ste zaviazaná na úhradu peňažného dlhu).

 Z dôvodu, že jednotlivé písomnosti vydávané povereným súdnym exekútorom majú v zmysle Exekučného poriadku predpísané obligatórne náležitosti, môžete zistiť, na ktorý vecne a miestne príslušný súd postúpil Vaše podanie na rozhodnutie. Prípadne sa telefonicky alebo osobne obráďte na povereného súdneho exekútora, ktorý Vám tieto údaje je povinný poskytnúť.

 Podľa ustanovenia § 46 ods. 1 Exekučného poriadku, exekútor poverený vykonaním exekúcie sa postará o jej vykonanie. Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že po obdržaní poverenia na vykonanie exekúcie je súdny exekútor povinný vykonať všetky zákonné úkony smerujúce k vymoženiu celého vymáhaného nároku. V ustanovení § 63 ods. 1 Exekučného poriadku sú uvedené spôsoby vykonania exekúcie na vymoženie peňažného plnenia.

 Podľa ustanovenia § 50 ods. 1 Exekučného poriadku povinný môže vzniesť u súdneho exekútora povereného vykonaním exekúcie do 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie námietky proti exekúcii, ak po vzniku exekučného titulu nastali okolnosti, ktoré spôsobili zánik vymáhaného nároku alebo bránia jeho vymáhateľnosti, alebo ak sú tu iné dôvody, pre ktoré je exekúcia neprípustná. To isté platí, ak sa namieta, že oprávnený alebo povinný nie sú právnymi nástupcami osoby uvedenej v exekučnom titule. Námietky musia byť odôvodnené a na dodatočne uvedené dôvody sa neprihliadne. V zmysle ustanovenia § 52 Exekučného poriadku súdny exekútor poverený vykonaním exekúcie po uplynutí lehoty na vznesenie námietok proti exekúcii alebo po tom, keď sa mu doručí právoplatné rozhodnutie súdu o námietkach, ktorým sa námietky zamietli, vydá exekučný príkaz. Súdny exekútor vydá exekučný príkaz po doručení poverenia na vykonanie exekúcie súčasne s upovedomením o začatí exekúcie, ak ide o exekučné konanie vykonávané na podklade rozhodnutia vykonateľného podľa § 26 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov. Exekučným príkazom sa rozumie príkaz na vykonanie exekúcie niektorým zo spôsobov ustanovených týmto zákonom. Proti exekučnému príkazu nie je prípustný opravný prostriedok.

 Podľa Vašej otázky je možné usudzovať, že po doručení upovedomenia o začatí exekúcie ste Vaše podanie vykonali v zákonom stanovenej lehote (14 dní). Je zároveň tiež možné preto predpokladať, že súdny exekútor Vaše podanie podal na rozhodnutie súdu ako námietky proti exekúcii a do dnešného dňa nebolo exekučným súdom rozhodnuté. Z dôvodu, že nebolo o Vašom podaní, ktoré súdny exekútor postúpil na exekučný súd, právoplatne rozhodnuté, je súdny exekútor v zmysle poverenia na vykonanie exekúcie povinný vymáhať nárok oprávneného aj prostredníctvom zrážok zo mzdy.

 V zmysle ustanovenia § 66 Exekučného poriadku okrem upovedomenia o začatí exekúcie zrážkami zo mzdy vydá súdny exekútor ešte príkaz na začatie exekúcie zrážkami zo mzdy Tento príkaz na začatie exekúcie doručuje súdny exekútor iba platiteľovi mzdy (zamestnávateľovi). Príkaz na začatie exekúcie obsahuje príkaz adresovaný platiteľovi mzdy, aby vykonával zo mzdy povinného určené zrážky a aby zrazené sumy nevyplácal povinnému (ponechával ich v depozite u zamestnávateľa). Platiteľovi mzdy vzniká povinnosť vyplácať zrazené sumy zo mzdy povinného až po doručení exekučného príkazu.

 V predmetnej exekúcii bude súdny exekútor postupovať podľa právoplatného rozhodnutia exekučného súdu o Vašom podaní (do úvahy prichádza pokračovanie v exekúcii vydaním exekučného príkazu, resp. k zastaveniu exekúcie).