dobry den. prisiel my papier upovedomenie o zacati exekucie. Chcel by som sa opytat ci je mozne sa nejako dohodnut o sume ktoru by my zamestnavatel odvadzal.uvediem aj priklad.moj mesacny plat čini 550 eur. na žitie potrebujem 350eur.ciže sa chcem opytat ci sa da dohodnut že by my zamestnavatel nechaval vyplatu 350eur/mes a ostatnu cast vyplaty by odvadzal sudnemu exekutorovi, za radu Vam vopred dakujem s uctou Marian K.

Dobrý deň p. Marian K.,

nakoľko z Vašej otázky nie je možné jednoznačne určiť základné skutočnosti potrebné pre výpočet zrážky zo mzdy, t.j. či suma 550 EUR je výška Vašej čistej mzdy, či poskytujete výživné aj iným osobám, či je predmetom vymáhania prednostná alebo neprednostná pohľadávka, nie je možné jednoznačne určiť výšku zrážky, ktorú je Vám zamestnávateľ povinný vykonávať a teda ani to, či žiadate, aby Vám bola z mesačnej mzdy vykonávaná vyššia alebo nižšia zrážka.

Vzhľadom na vyššie uvedené Vám k Vašej žiadosti môžem poskytnúť len všeobecné stanovisko.

Čo sa týka vykonávania zrážok zo mzdy – spôsob vykonania exekúcie zrážkami zo mzdy je upravený v § 66 a nasl. Exekučného poriadku

Podľa § 66 ods. 1 a 3 Exekučného poriadku:

(1) Exekútor poverený vykonaním exekúcie

a) upovedomí o začatí exekúcie zrážkami zo mzdy oprávneného a povinného,

b) prikáže platiteľovi mzdy, aby odo dňa doručenia príkazu na začatie exekúcie zrážkami zo mzdy povinného  vykonával zo mzdy povinného určené zrážky a nevyplácal zrazené sumy povinnému.

(3) Povinný stráca dňom, keď sa platiteľovi mzdy doručí príkaz na začatie exekúcie, právo na vyplatenie tej časti mzdy, ktorá zodpovedá určenej výške zrážok.

Z uvedeného vyplýva, že dňom doručenia príkazu na začatie exekúcie Vášmu zamestnávateľovi strácate pravo na vyplatenie tej časti mzdy, ktorá zodpovedá určenej výške zrážok a Vášmu zamestnávateľovi vzniká povinnosť vykonávať zrážky z Vašej mzdy, avšak len do výšky vymáhanej pohľadávky a jej príslušenstva a trov exekúcie.

 Za realizáciu zrážok, a teda aj za výpočet výšky zrážky z Vašej mzdy zodpovedá zamestnávateľ.

Zamestnávateľ pri výpočte zrážky z Vašej mzdy za príslušný mesiac  musí rešpektovať ustanovenia Exekučného poriadku, a to konkrétne § 68 až 78 Exekučného poriadku a Nariadenia vlády SR č. 268/2006 Z.z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia.

V prípade, ak by Vám zamestnávateľ v príslušnom mesiaci  vykonal zrážku v takom rozsahu, že by Vám po odrátaní zrážky nezostali finančné prostriedky vo výške, ktorá je potrebná na úhradu Vašich nákladov,  sa môžete v zmysle ustanovenia § 77 ods. 1 Exekučného poriadku obrátiť na oprávneného so žiadosťou o udelenie súhlasu na vykonávanie nižších zrážok z Vašej mzdy, a  ak sa oprávnený s Vami dohodne, že sa uspokojí s nižšími zrážkami, a ak to obaja oznámite exekútorovi, vyzve exekútor platiteľa mzdy, aby zrážal z Vašej mzdy  mesačne len sumu, s ktorou sa oprávnený uspokojí, ak táto suma neprevýši v príslušnom výplatnom období prípustnú výšku zrážok, inak vykoná platiteľ mzdy v príslušnom výplatnom období zrážky len v zákonom stanovenom  rozsahu.

Konkrétnejšie k výpočtu zrážok z Vašej mzdy:

Základom pre výpočet zrážok zo mzdy je čistá mzda (čistá mzda, ktorá sa vypočíta tak, že od mzdy sa odpočíta preddavok na daň alebo daň z príjmov fyzických osôb a poistné na zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie, príspevok na starobné dôchodkové sporenie a poistné na sociálne zabezpečenie).

Do čistej mzdy sa započítava aj:                      

  • čisté odmeny za vedľajšiu činnosť,
  • náborový príspevok a
  • hodnota naturálií.

Do čistej mzdy sa nezapočítavajú:

  • prídavky na deti a 
  • sumy poskytované na náhradu nákladov spojených s pracovným výkonom, a to najmä pri pracovných cestách.

Z mesačnej mzdy sa nesmie zraziť základná suma; spôsob jej výpočtu je ustanovený Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z.z. o rozsahu zrážok zo mzdy a výkone rozhodnutia.

Základná suma, ktorá sa nesmie zraziť mesačnej mzdy, je 60 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky, ( životné minimum = 198,09 EUR)

 Ak ide o výživné pre maloleté dieťa, základná suma, ktorú nemožno zraziť z mesačnej mzdy, je 70 % zo životného minima.

Zároveň, ak poskytujete výživné, tak na každú osobu, ktorej poskytujete výživné, sa započítava 25 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky; rovnako to platí aj na manžela povinného, ktorý má samostatný príjem. Okruh týchto osôb určuje zákon o rodine (deti, manžel a pod.). Uvedené sa však nezapočítava na tú osobu, v ktorej prospech trvá výkon rozhodnutia na vymoženie pohľadávky výživného.

Z čistej mzdy, ktorá zostáva po odpočítaní základnej sumy, a ktorá sa zaokrúhli na eurocenty smerom nadol na sumu deliteľnú troma, možno zraziť na vymoženie pohľadávky oprávneného len jednu tretinu.

Na prednostné pohľadávky uvedené sa zrážajú dve tretiny.

Prednostnými pohľadávkami sú

a) pohľadávky výživného,

b) pohľadávky náhrady škody spôsobenej poškodenému ublížením na zdraví,

c) pohľadávky náhrady škody spôsobenej úmyselnými trestnými činmi,

d) pohľadávky daní, poplatkov a ciel, pohľadávky na poistnom voči osobám, ktoré sú povinné platiť poistné na zdravotné poistenie a sociálne poistenie, pohľadávky na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie voči osobám, ktoré sú povinné platiť príspevky na starobné dôchodkové sporenie, pohľadávky na preplatkoch na náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, dávkach sociálneho poistenia, dôchodkoch starobného dôchodkového sporenia, prídavku na dieťa, pohľadávky náhrady za príspevok na výživu dieťaťa a príspevok na úhradu potrieb dieťaťa zvereného do pestúnskej starostlivosti, pohľadávky úhrady za sociálne služby poskytované podľa osobitného predpisu.

Zároveň Vás však upozorňujem na skutočnosť, že suma, nad ktorú sa zvyšok čistej mzdy povinného zrazí bez obmedzenia, je 150 % zo sumy životného minima na plnoletú fyzickú osobu platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky.

V prípade, ak by ste žiadali zamestnávateľa o vykonávanie zrážok vo Väčšom rozsahu, ako to dovoľujú príslušné ustanovenia zákona, Vám uvedené umožňuje Exekučný poriadok svojím ustanovením § 73, na základe ktorého s Vaším súhlasom môže Váš zamestnávateľ vykonávať zrážky z Vašej mzdy aj vo väčšom rozsahu, ako to ustanovuje zákon, avšak ani v tomto prípade, nie je možné vykonávať zrážky zo základnej sumy.