Dobrý deň, prosila by som Vás o zodpovedanie na otázku, či je možné vymáhať preplatenie faktúry z roku 2009. Sestra vykonala úpravné práce v byte zdedenom po mame,ktorej som spoluvlastníčkou 1/1, ktoré boli vykonané bez môjho súhlasu a vedomia, nakoľko som bola v zahraničí. Faktúru som jej odmietla preplatiť a ona podala žalobu na súd a zároveň si vymáha požiadavku aj u exekútora. Je možné v rovnakých sporoch takto postupovať? Súdne konanie sa už začalo, ale exekútor ma stále vyzýva k druhému jednaniu. Ako mám postupovať? Sestru som požiadala, aby to oznámila exekútorovi, ale ona to neurobila dodnes. Byt bol sestrou bez mojho vedomia aj prenajímaný, ale podiel z prenájmu mi odmietla dať. Ďakujem.

Dobrý deň,

podobná otázka ( predpokladám, že tiež od Vás ) je aj táto: “Dobrý deň, prosila by som Vás o zodpovedanie na otázku, či je možné vymáhať preplatenie faktúry z roku 2009. Sestra vykonala úpravné práce v byte zdedenom po mame,ktorej som spoluvlastníčkou 1/1, ktoré boli vykonané bez môjho súhlasu a vedomia, nakoľko som bola v zahraničí. Faktúru som jej odmietla preplatiť a ona podala žalobu na súd a zároveň si vymáha požiadavku aj u exekútora. Je možné v rovnakých sporoch takto postupovať? Súdne konanie sa už začalo, ale exekútor ma stále vyzýva k druhému jednaniu. Ako mám postupovať? Sestru som požiadala, aby to oznámila exekútorovi, ale ona to neurobila dodnes. Byt bol sestrou bez mojho vedomia aj prenajímaný, ale podiel z prenájmu mi odmietla dať. Ďakujem.”

K obdivom otázkám odpovedáme:

Nakoľko z obsahu Vašej otázky nie je možné určiť , či v danej veci prebieha občiansko súdne konanie alebo exekučné konanie Vám uvádzam nasledovné stanovisko k obom prípadom.

V prípade, že sa jedná o občiansko súdne konanie Vám odporúčam obrátiť sa na pomoc advokátskej kancelárie, resp. podať odvolanie v rámci tohto konania.

V prípade, že sa jedná o exekučné konanie, v zmysle ustanovenia § 46 Exekučného poriadku , súdny exekútor poverený vykonaním exekúcie sa postará o jej vykonanie.

Materiálnym predpokladom exekúcie je exekučný titul, ktorý tvorí podklad exekučného konania, na základe ktorého exekúcia prebieha.

Exekučným titulom je vykonateľné rozhodnutie súdu, ak priznáva právo, zaväzuje k povinnosti alebo postihuje majetok.

Povinnosťou súdneho exekútora nie je preskúmavať okolnosti, ktoré predchádzali vzniku exekučného titulu.

V rámci exekučného konania poukazujem na ustanovenie § 50 Exekučného poriadku , na základe ktorého je povinný oprávnený vzniesť u súdneho exekútora povereného vykonaním exekúcie do 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie námietky proti exekúcii, ak po vzniku exekučného titulu nastali okolnosti, ktoré viedli k zániku vymáhaného nároku alebo bránia jeho vykonateľnosti, alebo ak sú tu iné skutočnosti, pre ktoré je exekúcia neprípustná. To isté platí ak sa namieta, že oprávnený, alebo povinný nie sú právnymi nástupcami osoby uvedenej v exekučnom titule. Námietky proti exekúcii musia byť odôvodnené a na dodatočne uvedené dôvody sa neprihliadne.

 Účastník konania môže vzniesť u exekútora do 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie námietky proti trovám exekúcie. O námietkach rozhoduje súd.

Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti u súdneho exekútora najneskôr do 5 dní odo dňa doručenia upovedomenia o začatí exekúcie alebo do 5 dní odo dňa, odkedy sa mohol dozvedieť o dôvode, pre ktorý je súdny exekútor vylúčený. Námietky povinného voči osobe súdneho exekútora nemajú odkladný účinok.

V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod pre ktorý má byť súdny exekútor vylúčený a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o tomto dôvode dozvedel.

V prípade, že ste nevyužili svoju možnosť podať v zákonnej lehote námietky voči exekúcii , máte v rámci exekučného konania využiť ďalšie možnosti ochrany a obrany povinného , t.j. podať v súlade s § 56 Exekučného poriadku žiadosť o doklad exekúcie, resp. v súlade s § 57 podať návrh na zastavenie exekúcie.

Zároveň Vám odporúčam, v prípade ak je voči Vašej osobe vedené exekučné konanie a ste účastníkom exekučného konania v zmysle ustanovenia § 205 Exekučného poriadku navštíviť príslušný exekútorský úrad a nahliadnuť do exekučného spisu za účelom prejednania Vašich pochybnosti v súvislosti s exekučným konaním.