Dobrý deň,chcel by som Vás poprosiť o radu ohľadom exekúčneho príkazu na môj osobný účet.Mojím jediným príjmom je dôchodok, tvorený životným minimom pre mňa a výživným na deti. V Sociálnej poisťovni sú prihlásení exekútori na poradie pre vykonanie exekúčnych zrážok z môjho dôchodku. Do 1.11.2013 boli ich pohľadávky uspokojené zrážkami z dôchodku. Od účinnosti novely mi Sociálna poisťovňa nevykonáva žiadne zrážky, nakoľko jeho výška nie je vyššia ako suma, ktorú nie je možné zo zákona zraziť. Ale tento mesiac sa nemôžem dostať k svojim peniazom, nakoľko sa mi príkazom exekútora neprihláseného v Soc. poisťovni, dostal účet do zápornej hodnoty.Tento pán exekútor, aj napriek písomnej žiadosti o sprístupnenie dôchodku a oboznámeniu sa so stanoviskom Soc. poisťovne o nemožnosti vykonávať zrážky z dôchodku, odmieta zrušiť exekučný príkaz v banke. Je jeho postup správny? Môže mi zadržiavať jediné peniaze, ktoré mám na živobytie a výživné? Neporušuje nariadenie vlády o rozsahu zrážok? Ako mám postupovať ďalej?Za odpoveď Vám ďakujem.

Súdny exekútor sa pri spôsobe výkonu exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke riadi ustanoveniami § 94 a nasl. Exekučného poriadku.

Podľa predmetných ustanovení exekútor, ktorý je poverený vykonaním exekúcie

 a)      prikáže banke, ktorá vedie účet povinného, aby po doručení príkazu na začatie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke zablokovala sumu vo výške pohľadávky a jej príslušenstva z účtu povinného s výnimkou plnenia za účelom uspokojenia pohľadávky oprávneného, jej príslušenstva a trov exekúcie bezhotovostným prevodom na účet určený exekútorom,

b)      upovedomení o začatí exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke oprávneného a povinného a zakáže povinnému, aby po tom, keď sa mu doručí upovedomenie o začatí exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke, nakladal s prostriedkami na účte až do výšky vykonateľnej pohľadávky a jej príslušenstva s výnimkou nakladania s prostriedkami na účte len za účelom uspokojenia pohľadávky oprávneného, jej príslušenstva a trov exekúcie.

 Podľa ustanovenia § 95 ods.3 Exekučného poriadku stráca povinný dňom, keď sa banke doručil príkaz na začatie exekúcie, právo na vyplatenie prostriedkov na účte až do výšky vykonateľnej pohľadávky a jej príslušenstva.

            Súdny exekútor neskúma charakter, pôvod ani účel finančných prostriedkov nachádzajúcich sa na účte povinného, teda ani to, či je na postihovaný účet poukazovaná mzda alebo dôchodok povinného, resp. iné dávky povinného.

            Súdny exekútor pristúpi k vydaniu exekučného príkazu ( príkaz na vykonanie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke ) do 14 dní po uplynutí lehoty na vznesenie námietok proti exekúcii alebo po tom , keď mu bolo doručené rozhodnutie súdu o námietkach, ktorým sa námietky zamietli.

            Pohľadávky nepodliehajúce exekúcii upravuje Exekučný poriadok v § 104 . Konkrétne nepodliehajú exekúcii odpísaním z účtu v banke prostriedky na účte do výšky 99,58 eura a prostriedky, ktoré sú výslovným vyhlásením povinného určené na výplatu miezd jeho zamestnancov na výplatné obdobie najbližšie dňu, keď bol banke doručený príkaz na začatie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke. Ak má povinný viac účtov, exekúcii nepodliehajú prostriedky na účte do výšky 99,58 eura len na jednom z nich.

            Ak má povinný zasielanú mzdu alebo iné príjmy na účet v banke, exekúcii odpísaním z účtu v banke nepodliehajú ani prostriedky do výšky sumy, ktorá sa podľa zákona nesmie povinnému zraziť z mesačnej mzdy alebo z iných príjmov, a to od momentu, keď táto skutočnosť bola banke oznámená. Povinný na žiadosť banky oznámi výšku tejto sumy. Ak exekútor nesúhlasí s výškou sumy, ktorú uviedol povinný, pre banku je rozhodujúca výška sumy, ktorú označil exekútor.           

            S poukazom na uvedené má banka uvoľniť povinnému sumu vo výške 99,58 €. Za dodržanie povinností vyplývajúcich z predmetného ustanovenia zodpovedá banka, ktorá blokáciu vykonáva, nie súdny exekútor. Finančné prostriedky predstavujúce mzdu, resp. dôchodok povinného poukazované na bankový účet však nie sú vylúčené z exekúcie.

            V prípade, že sa na Vašom účte nachádzajú prostriedky, ktoré nepodliehajú exekúcii máte možnosť si uvedené uplatniť v príslušnej banke na základe Vyhlásenia podľa § 104 ods. 2 Exekučného poriadku, po preukázaní hodnoverných dokladov preukazujúcich skutočnosti v zmysle § 111 Exekučného poriadku. Dôkazné bremeno v tomto prípade spočíva na povinnom. Poprípade máte možnosť obrátiť sa so žiadosťou o uvoľnenie prostriedkov nepodliehajúcich exekúcii aj na súdneho exekútora.

            V prípade, ak ste súdnemu exekútorovi preukázali skutočnosť, že Vám Sociálna poisťovňa poukazuje na  účet starobný dôchodok, ktorý svojou výškou nedosahuje životné minimum respektíve sa rovná životnému minimu, mal by súdny exekútor v takomto prípade uvoľniť prostriedky nepodliehajúce exekúcii v predmetnej výške .

K úplnému odblokovaniu Vášho účtu v banke pristúpi súdny exekútor v prípade ak bola pohľadávka vymáhaná v exekučnom konaní uhradená v plnej výške,  resp. exekúcia ukončená iným zo zákonom stanovených spôsobov .

V priebehu exekučného konania, ak dôjde k uzatvoreniu dohody o postupnom splatení vymáhanej pohľadávky, súdny exekútor pristúpi k odblokovaniu účtov povinného.