Dobrý deň,chcela by som sa opýtať, či môže siahnuť exekútor na majetok ručiteľa pri úvere? A keď nemá ručiteľ žiadny majetok môže siahnuť na manželkin majetok aj keď nie je vedená pri ručení toho úveru?Ďakujem za odpoveď.

Dobrý deň,

spoločným záväzkom je taký záväzok, keď na strane dlžníka je viacero subjektov. Povinnosť viacerých dlžníkov plniť súčasne jednému veriteľovi (alebo aj viacerým) môže vzniknúť na základe rôznych právnych skutočností.

Účelom ručiteľského vzťahu je zabezpečiť plnenie povinnosti, pre prípad že by ju nesplnil dlžník. Ručenie upravuje § 546 a násl. Občianskeho zákonníka. Podľa Občianskeho zákonníka, ručenie vzniká písomným vyhlásením ručiteľa, že uspokojí pohľadávku veriteľa, ak ju neuspokojí dlžník.

Ručiteľ je povinný platiť až vtedy, ak neplatil dlžník, hoci ho na to veriteľ písomne vyzval. Ručiteľ môže plnenie odoprieť, pokiaľ veriteľ zavinil, že pohľadávku nemôže uspokojiť dlžník. Ručiteľ, ktorý dlh splnil, je oprávnený požadovať od dlžníka náhradu za plnenie poskytnuté veriteľovi (Regresný nárok).

Ručenie teda znamená jednu z možností zabezpečenia záväzku, v ktorom ručiteľ preberá na seba záväzok, že uspokojí nároky veriteľa, ak tak neurobí dlžník.

I keď vo vzťahu k veriteľovi nejde v prípade druhého manžela, ktorý sám nie je dlžníkom, o jeho osobný záväzok, je tento manžel povinný strpieť, aby veriteľova pohľadávka bola pri výkone rozhodnutia (pri exekúcii) uspokojená aj z majetku, ktorý patrí do bezpodielového spoluvlastníctva oboch manželov. V prípade, keď nariadeným výkonom rozhodnutia (exekúciou) majú byť postihnuté veci, ktoré tvoria predmet bezpodielového spoluvlastníctva manželov, stáva sa manžel dlžníka účastníkom konania (§ 37 ods. 1 Exekučného poriadku). S tým súvisí aj ustanovenie § 55 ods. 1 Exekučného poriadku, v zmysle ktorého právo na vec, ktoré nepripúšťa exekúciu, môže tretia osoba (v danom prípade žalobkyňa) uplatniť voči oprávnenému (v danom prípade voči žalovanému) na súde návrhom na vylúčenie veci z exekúcie.

 V prípade ďalších otázok si Vám dovoľujeme poradiť aby ste sa obrátili na niektorú z advokátskych kancelárií vedených Slovenskou advokátskou komorou alebo na centrum právnej pomoci.