Dobry den,chcem sa opýtať: manžel dostal zo zahraničia doplatok na deti može mi na to siahnuť exekutor?mam blokovaný učet a doplatok prišiel na učet.dakujem

Dobrý deň,

Z obsahu Vášho podania nie je možné identifikovať príspevok, ktorý Váš manžel dostal na deti, a preto nie je možné určiť, či uvedený príspevok podlieha, resp. nepodlieha exekúcii.

Pohľadávky nepodliehajúce exekúcii upravuje zákon NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v platnom znení v §§ 104, 111 a 112, pričom medzi tieto pohľadávky napríklad patria: príspevok pri narodení dieťaťa, opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru poskytované podľa osobitného predpisu, náhradné výživné, príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa a štátne sociálne dávky.

Exekúciu prikázaním pohľadávky z účtu v banke upravuje § 94 a nasl. Exekučného poriadku.

Exekútor poverený vykonaním exekúcie prikáže banke, ktorá vedie účet povinného, aby po doručení príkazu na začatie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke (ďalej len “príkaz na začatie exekúcie”) zablokovala sumu vo výške pohľadávky a jej príslušenstva z účtu povinného s výnimkou plnenia za účelom uspokojenia pohľadávky oprávneného, jej príslušenstva a trov exekúcie bezhotovostným prevodom na účet určený exekútorom.

Exekútor poverený vykonaním exekúcie upovedomení o začatí exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke oprávneného a povinného a zakáže povinnému, aby po tom, keď sa mu doručí upovedomenie o začatí exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke, nakladal s prostriedkami na účte až do výšky vykonateľnej pohľadávky a jej príslušenstva s výnimkou nakladania s prostriedkami na účte len za účelom uspokojenia pohľadávky oprávneného, jej príslušenstva a trov exekúcie.

            Súdny exekútor neskúma charakter, pôvod ani účel finančných prostriedkov nachádzajúcich sa na účte povinného, teda ani to, či je na postihovaný účet poukazovaná mzda alebo dôchodok povinného, resp. iné dávky povinného.

            V tejto súvislosti dávam do pozornosti aj Uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici pod sp. zn. 15 CoE 87/07, z ktorého cituje: „V takomto prípade súdny exekútor postihuje pohľadávky na účte v banke povinného a toto postihnutie nie je podmienené skúmaním, komu patrí táto pohľadávka a v akej výške (patrí povinnému, inej osobe ktorá napr. i omylom poslala peniaze na účet povinnej osoby). Tu sa totiž postihuje pohľadávka z účtu v banke a nie peniaze.

 

            Podľa § 104 Exekučného poriadku:

(1) Exekúcii odpísaním z účtu v banke nepodliehajú prostriedky na účte do výšky 99,58 eura a prostriedky, ktoré sú výslovným vyhlásením povinného určené na výplatu miezd jeho zamestnancov na výplatné obdobie najbližšie dňu, keď bol banke doručený príkaz na začatie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke. Ak má povinný viac účtov, exekúcii nepodliehajú prostriedky na účte do výšky 99,58 eura len na jednom z nich.

(2) Ak má povinný zasielanú mzdu alebo iné príjmy na účet v banke, exekúcii odpísaním z účtu v banke nepodliehajú ani prostriedky do výšky sumy, ktorá sa podľa zákona nesmie povinnému zraziť z mesačnej mzdy alebo z iných príjmov, a to od momentu, keď táto skutočnosť bola banke oznámená. Povinný na žiadosť banky oznámi výšku tejto sumy. Ak exekútor nesúhlasí s výškou sumy, ktorú uviedol povinný, pre banku je rozhodujúca výška sumy, ktorú označil exekútor.       

            S poukazom na vyššie uvedené Vám odporúčame, pokiaľ ste tak do dnešného dňa neurobili, aby ste využili zákonnú možnosť podľa § 104 ods. 2 Exekučného poriadku, t. j. aby ste si na základe Vyhlásenia podľa § 104 ods. 2 Exekučného poriadku uplatnili nárok na vyplatenie prostriedkov nepodliehajúcich exekúcii, či už priamo na pobočne príslušnej banky, alebo u súdneho exekútora. V tejto súvislosti opakovane zdôrazňujeme, že uplatnený nárok je potrebné vydokladovať (potvrdenie o poskytnutí príspevku Vášmu manželovi a jeho výšku, aby mohol súdny exekútor posúdiť, o akú dávku ide a či podlieha alebo nepodlieha exekúcii, aktuálny výpis z účtu, aby mal súdny exekútor preukázané, že Vami požadované prostriedky, o ktorých odblokovanie žiadate boli na váš účet reálne pripísané a pod.).