dobry den,chcem sa opytat,co v pripade,ze je exekucny prikaz vydany na nehnutelnost.da sa predist exekucii,ak sa dlh vyrovna?alebo uz sa neda nic robit?dakujem za odpoved

Dobrý deň.

Z obsahu Vašej otázky nie je možné určiť, či zo strany súdneho exekútora bol vydaný exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť alebo exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti.

Vzhľadom na uvedené uvádzame základný rozdiel medzi zriadením exekučného záložného práva a výkonom exekúcie predajom nehnuteľnosti.

Exekučné záložné právo:

Zriadenie exekučného záložného práva upravuje § 167 a nasl. zákona NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v platnom znení.

 Podľa § 167 ods. 1 a 2 Exekučného poriadku „(1) na nehnuteľnosť zapísanú v katastri nehnuteľností sa zriadi exekučné záložné právo zexekvovaním nehnuteľnosti zápisom zriadenia exekučného záložného práva do katastra nehnuteľností podľa osobitných predpisov. V katastri nehnuteľností sa zapíše, že nehnuteľnosť sa zexekvováva pre vymáhanú pohľadávku. (2) Exekučné záložné právo na nehnuteľnosť zapísanú v katastri nehnuteľností možno zriadiť len na návrh oprávneného“.

 Zriadenie exekučného záložného práva je čisto zabezpečovací právny úkon. Účelom exekučného konania je totiž úspešné vymoženie celého vymáhaného nároku, preto zabezpečenie majetku povinného je v exekučnom konaní nevyhnutnosťou.

 Výkon exekúcie predajom nehnuteľnosti:

Pokiaľ ide o prípadný predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve/spoluvlastníctve povinného, postup § 134 a nasl. Exekučného poriadku.

 Podľa § 134 ods. 1 Exekučného poriadku „exekúciu predajom nehnuteľnosti možno vykonať len vtedy, ak oprávnený s exekúciou predajom nehnuteľnosti označenej v upovedomení o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti (ďalej len “upovedomenie o začatí exekúcie”) súhlasí a ak sa preukázalo, že nehnuteľnosť je vo vlastníctve povinného“.

 Rozdiel medzi vyššie spomenutými inštitútmi teda spočíva v tom, že pokiaľ zriadenie exekučného záložného práva je iba zabezpečovacím právnym úkonom, predaj nehnuteľnosti vo vlastníctva/spoluvlastníctve povinného je spôsobom výkonu exekúcie. 

 Zriadenie exekučného záložného práva neznamená, že súdny exekútor automaticky pristúpi k výkonu exekúcie predajom nehnuteľnosti. Ak však súdny exekútor vydal exekučný príkaz predajom nehnuteľnosti, je možné predpokladať, že reálne pristúpi k predaju nehnuteľnosti vo vlastníctve/spoluvlastníctve povinného a týmto spôsobom teda zabezpečí uspokojenie pohľadávky oprávneného a trov exekúcie.

Ak bol vydaný exekučný príkaz predajom nehnuteľnosti vo vlastníctve/spoluvlastníctve povinného, povinný zabráni pokračovaniu výkonu exekúcie predajom nehnuteľnosti uhradením pohľadávky, vrátane trov exekúcie v celom rozsahu.