Dobrý den,mám pravomocný rozsudek na podnikající fyzickou osobu na Slovensku na částku 1 497 000 Kč s 17,6% úrokem od 16.9.1999 do zaplacení. Rozsudek je pravomocný od 23.6.2006 a již byl částečně plněn.Mohla bych se obrátit na Váš exekutorský úřad na provedení exekuce? Jak mám postupovat? Děkuji za informaci.

Dobrý deň,

predpokladom podania návrhu na vykonanie exekúcie je skutočnosť, že povinný dobrovoľne neplní, čo mu ukladá právoplatné a vykonateľné rozhodnutie. Na základe Vašej otázky predpokladám, že exekučný titul, na základe ktorého chcete podať návrh na vykonanie exekúcie, bol vydaný v Českej republike.

 

V prípade cudzích exekučných titulov rozoznávame niekoľko režimov vykonateľnosti cudzieho exekučného titulu na území Slovenskej republiky :

a)       V zmysle ustanovenia § 42 ods. 4) Exekučného poriadku, jedným z režimov vykonateľnosti cudzieho exekučného titulu je, že cudzí exekučný titul uznáva príslušný súd (§ 45) tak, že vydá poverenie na vykonanie exekúcie bez potreby doloženia osvedčenia o európskom exekučnom titule.

b)       V zmysle ustanovenia § 45 ods. 4) Exekučného poriadku, ak bol súdu doručený návrh na výkon cudzieho rozhodnutia podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, súd udelí poverenie na vykonanie exekúcie z úradnej moci a určí v ňom exekútora, ktorý je poverený vykonaním exekúcie

c)       Ďalším z režimov vykonateľnosti cudzích exekučných titulov je, že pri podaní návrhu na vykonanie exekúcie na základe cudzieho exekučného titulu je potrebné, aby bolo predmetné rozhodnutie osvedčené ako európsky exekučný titul. Význam európskeho exekučného titulu je v tom, že je vykonateľný v ktoromkoľvek členskom štáte bez potreby ďalšieho konania v štáte, v ktorom má byť európsky exekučný titul vykonaný. Ako európsky exekučný titul možno osvedčiť rozhodnutie, verejnú listinu alebo súdny zmier, ktoré boli vydané v občianskych alebo obchodných veciach v členskom štáte pôvodu a v tomto štáte sa aj za podmienok stanovených nariadením č. 805/2004 osvedčí ako európsky exekučný titul. Rozhodnutie sa ako exekučný titul osvedčuje na základe žiadosti podanej na pôvodnom súde. Samotné osvedčenie o európskom exekučnom titule sa vydáva na osobitnom tlačive a vydáva sa v jazyku, v ktorom bolo vydané osvedčované rozhodnutie.

Z návrhu na vykonanie exekúcie musí byť zjavné, ktorému exekútorovi je určený, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sleduje, musí byť podpísaný a datovaný. Okrem toho návrh na vykonanie exekúcie musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko účastníkov, prípadne bydlisko zástupcov, údaj o štátnom občianstve, ak je účastníkom fyzická osoba, názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, pokiaľ je pridelené, ak je účastníkom právnická osoba, a presné označenie exekučného titulu, vymedzenie vymáhaného nároku, prípadne označenie dôkazov, ktorých sa oprávnený dovoláva.

 K návrhu na vykonanie exekúcie je potrebné pripojiť rovnopis rozhodnutia, ktorým bola uložená povinnosť plniť;  na rozhodnutí musí byť vyznačená doložka právoplatnosti a vykonateľnosti (vyznačí ju príslušný súd, ktorý vydal rozhodnutie).

S návrhom na vykonanie exekúcie sa môžete obrátiť, na ktorýkoľvek exekútorský úrad v SR, podľa Vášho výberu. Pre posúdenie akým spôsobom podať návrh na vykonanie exekúcie odporúčam priamu konzultáciu s Vami vybraným exekútorským úradom.

V prípade ďalších otázok si Vám dovoľujeme poradiť, aby ste sa obrátili na niektorú z advokátskych kancelárií vedených Slovenskou advokátskou komorou, alebo na centrum právnej pomoci.