Dobrý podvečer, chcela by som sa spýtať môj manžel má exekúciu spolu s bývalou ex manželkou. Môže exekútor siahnuť na majetok ktorý sme nadobudli po svadbe aj napriek tomu, že všetko je písané na moje meno? A zároveň ak manžel vyplatí celý dlh ako vymôže peniaze od svojej ex manželky. Súdnou cestou? Ďakujem za odpoveď.

Dobrý deň, 

Vašu otázku by som rozdelil na tri body a to :

a.)     manžel má exekúciu spolu s bývalou ex manželkou

b.)     môže exekútor siahnuť na majetok, ktorý sme nadobudli po svadbe aj napriek tomu, že všetko je písané na moje meno ?

c.)      ak manžel vyplatí celý dlh ako vymôže peniaze od svojej ex manželky

Ad a.)

Pri spoločnom záväzku bývalých manželov je nutné posudzovať, kedy ich spoločný záväzok vznikol, t.j. či vznikol za trvania ich bývalého manželstva alebo vznikol po zániku ich manželstva, resp. či vznikol za trvania bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo tento záväzok vznikol po zániku a vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

 K danému poukazujem na ustanovenie § 147 ods. 1) Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorého pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Zároveň Vám dávam do povedomia uznesenie Najvyššieho súdu ČR z 28. februára 2007                                       so spis. zn. 33 Odo 1552/2005, v ktorom súd judikoval : “Ak sa bývalí manželia dohodli na tom, že spoločný dlh prevezme len jeden z nich, takéto dojednanie je voči veriteľovi neúčinné a tí sa môžu napriek tomu domáhať splnenia dlhu od ktoréhokoľvek z bývalých manželov (ust. § 511 ods. 1 OZ).

Ad b.)

Skutončosť, že majetok je napísaný na Vás, nie je kritériom, či táto vec môže byť alebo nemôže byť postihnutá výkonom rozodnutia, t.j. exekúciou. Ako príklad uvediem, ak počas manželstva za trvania bezpodielového spoluvlastníctva nadobudnute motorové vozidlo, no z dôvodu, že v technickom preukaze budete zapísaná len Vy ako vlastník neznamená, že motorové vozidlo je vo Vašom výlučnom vlastníctve a motorové vozidlo nie je možné postihnúť exekúciou. Pre určenie, či majetok patrí, resp. nepatrí, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, je rozhodný najmä okamih a spôsob nadobudnutia.

V zmysle ustanovenia § 37 ods. 2 zákona č. 233/1995 Z.z. (Exekučný poriadok) „Ak sú exekúciou postihnuté veci v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, účastníkom konania, ak ide o tieto veci, je aj manžel povinného,   ak do začatia exekučného konania nedošlo k vyporiadaniu bezpodielového spoluvlastníctva dohodou alebo súdnym rozhodnutím.“ Ako z uvedeného ustanovenia vyplýva, manžel povinného je účastníkom exekučného konanie iba pre ten úsek, v ktorom sú postihované veci patriace do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Musí však byť splnená podmienka stanovená v § 147 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) a to, že pohľadávka voči jednému z manželov musí vzniknúť za trvania manželstva. V takýchto prípadoch sa musí vždy skúmať, či neexistuje hmotnoprávna skutočnosť vylučujúca exekúciu na majetok patriaci do bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Takýmito hmotnoprávnymi skutočnosťami sú dohody predstavujúce zákonné modifikácie bezpodielového spoluvlastníctva manželov v zmysle § 143a Občianskeho zákonníka, prípadne ak bolo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov počas trvania manželstva zrušené (§ 148a Občianskeho zákonníka).

Ak by sa napriek tomu viedlo exekučné konanie na takéto veci patriace do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, je manžel povinného legitimovaný na podanie excindačnej žaloby                                                             podľa ustanovenia § 55 Exekučného poriadku. V zmysle citovaného ustanovenia právo na vec, ktoré nepripúšťa exekúciu, môže tretia osoba uplatniť voči oprávnenému na súde návrhom na vylúčenie veci z exekúcie. Podanie predmetnej žaloby sa riadi ustanovením § 79 a nasl. zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok.

Ad c.)

Je nutné vychádzať zo spôsobu, ako bolo bezpodielové spoluvlastníctvo Vášho manžela s bývalou manželkou vysporiadané. Ak Váš manžel uhradí spoločný záväzok s jeho bývalou manželkou vo väčšom rozsahu ako mal, a medzi ním a jeho bývalou manželkou nepríde k dohode, mal by postupovať podľa príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku prostredníctvom vecne a miestne príslušného súdu.

 V prípade ďalších otázok si Vám dovoľujeme poradiť aby ste sa obrátili na niektorú z advokátskych kancelárií vedených Slovenskou advokátskou komorou alebo na centrum právnej pomoci.