Dobry večer, mam viacero exekucii a chcel by som sa opytat je mi stahovane zo mzdy na tieto exekucie. Da sa niekde zistit alebo pozriet na ake exekucie a kolko eur už mam s dannych pohladavok splatene a či je možne dostat sa ku spisom kedže na adrese trvaleho bydliska my bol zrušeny trvaly pobyt a nedostanem sa k pošte či sa da zistit ake mam pohladavky a v akych sumach dakujem

Z ustanovenia § 204 Exekučného poriadku vyplýva, ak spisy nie sú ukončené, musia byť uložené v kancelárii exekútora tak, aby boli kedykoľvek prístupné. Odpisy a potvrdenia zo spisov uložených v kancelárii súdneho exekútora vydáva na žiadosť súdny exekútor alebo ním poverený zamestnanec a to aj účastníkom konania,               t.j. v neposlednom rade aj Vám ako povinnému.

 V zmysle ustanovenia § 46 ods. 7 Exekučného poriadku na požiadanie účastníka konania (vo Vašom prípade teda aj Vás ako povinného v exekučnom konaní)  zašle súdny exekútor v lehote do 30 dní od doručenia žiadosti jedenkrát ročne bezodplatne vyúčtovanie exekučného konania podľa stavu ku dňu jeho vyhotovenia; v ostatných prípadoch uhradí účastník konania exekútorovi vecné náklady spojené s vyhotovením vyúčtovania exekučného konania. Vo vyúčtovaní súdny exekútor najmä uvedie :

–          výšku vymoženej pohľadávky oprávneného,

–          výšku vymožených trov oprávneného,

–          výšku vymožených trov exekúcie exekútora v členení odmena exekútora, náhrada hotových výdavkov, náhrada za stratu času a daň z pridanej hodnoty, ak je exekútor platiteľom dane z pridanej hodnoty.

 K Vašej otázke Vám na základe vyššie uvedeného odporúčam, aby ste si prostredníctvom Vášho zamestnávateľa zistili presné exekúcie (číslo exekúcie, povereného súdneho exekútora), ktoré je Váš zamestnávateľ povinný realizovať zrážkami zo mzdy. Následne písomne alebo osobne kontaktovali týchto súdnych exekútorov a na základe uvedených ustanovení vyžiadali Vami požadované informácie k jednotlivým exekučným konaniam.

 Ohľadom doručovania, nakoľko Vám bol zrušený trvalý pobyt, by som navštívil Vám príslušnú obec, v ktorej ste zapísaný ako bezdomovec a dohodol doručovanie Vám určených listových zásielok. Prípadne so súdnymi exekútormi dohodli riešenie ako Vám má byť doručovaná pošta.