Dobrý večer, možno začať opätovne exekučné konanie, ktoré bolo pre nemajetnosť povinného zastavené, z dôvodu že sa jeho majetkové pomery zlepšili ?Ďakujem za odpoveď

Dobrý deň,

z obsahu Vášho podania vyplýva, že exekučné konanie o ktorom píšete, bolo zastavené z dôvodu nemajetnosti povinného, avšak ako uvádzate, jeho majetkové pomery sa po právoplatnom rozhodnutí o zastavení exekúcie zlepšili.

V zmysle § 57 ods. 1) písm. h) súd exekúciu zastaví, ak majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie. Jedným z dôvodom zastavenia exekúcie je teda aj to, ak majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie. Právna úprava výslovne nerieši situáciu, kedy má oprávnený záujem, aby exekúcia napriek nemajetnosti povinného nebola zastavená. Napríklad, oprávnený očakáva, že povinný nadobudne určitý majetok v budúcnosti (napríklad dávky starobného dôchodku a pod.).

Právoplatné rozhodnutie o zastavení exekúcie však nie je prekážkou rozhodnutej veci pre začatie exekučného konania o novom návrhu na vykonanie exekúcie medzi tými istými účastníkmi, na podklade toho istého exekučného titulu. Oprávnený teda môže podať návrh na vykonanie exekúcie na majetok povinného aj napriek tomu, že exekúcia bola právoplatne zastavená z dôvodu nemajetnosti povinného, avšak v týchto prípadoch si treba dať pozor na to, aby pohľadávka oprávneného už nebola premlčaná.

 V prípade ďalších otázok si Vám dovoľujeme poradiť aby ste sa obrátili na niektorú z advokátskych kancelárií vedených Slovenskou advokátskou komorou alebo na centrum právnej pomoci.