Dobrý večer,prosím o radu ako postupovať pri dome po rodičoch. Doopatrovala som svoju matku, bola som pri nej 2 roky bez svojej rodiny. Pri dedičskom konaní sa súrodenci vzdali svojho podielu po mamine v môj prospech, keďže som sa o ňu starala. Podiel po otcovi som po dohode vyplatila dvom, tretí nechcel peniaze, ale murovanú garáž, tak sme si to ústne pred notárkou tak dohodli. Pri vklade na kataster som ale zistila, že ten brat, čo nechcel peniaze, má na čiastke po otcovi 1/8 domu exekúciu. Tvrdí mi ale, že on nič nedlhuje, nič platiť nebude, ale garáž si hneď zamkol a užíva ju on. Chcela som tak ako dvom starším, tak aj jemu oficiálne zmluvou darovať garáž a on mne tú 1/8 po otcovi, ale žiaľ neviem sa pohnúť, lebo komunikácia s ním nie je žiadna. Výdavky na dom aj pozemok, po ktorom chodí celá jeho rodina platím celé ja, on neprispieva na nič.Chcem ešte podotknúť,že býva v spoločnom dvore, má vlastný dom a na jeho dome nie je exekúcia, len na tej čiastke po rodičoch. Ako sa toho zbaviť? Ďakujem za radu.

V zmysle ustanovenia § 44 ods. 2 Exekučného poriadku súd preskúma žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, návrh na vykonanie exekúcie a exekučný titul. Ak súd nezistí rozpor žiadosti o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie alebo návrhu na vykonanie exekúcie alebo exekučného titulu so zákonom, do 15 dní od doručenia žiadosti písomne poverí exekútora, aby vykonal exekúciu, táto lehota neplatí, ak ide o exekučný titul podľa § 41 ods. 2 písm. c) a d). Ak súd zistí rozpor žiadosti alebo návrhu alebo exekučného titulu so zákonom, žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie uznesením zamietne. Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie; ak ide o exekučné konanie vykonávané na podklade rozhodnutia vykonateľného podľa § 26 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, exekučný titul sa nepreskúmava.

V zmysle ustanovenia § 46 ods. 1 Exekučného poriadku súdny exekútor poverený vykonaním exekúcie sa postará o jej vykonanie.

 Súdny exekútor po udelení poverenia na vykonanie exekúcie a po doručení návrhu oprávneného na zriadenie exekučného záložného práva môže v zmysle ustanovenia § 167 a nasl. Exekučného poriadku na nehnuteľnosť zapísanú v katastri nehnuteľností zriadiť exekučné záložné právo a to zápisom zriadenia exekučného záložného práva do katastra nehnuteľností. V zmysle ustanovenia § 170 Exekučného poriadku exekučné záložné právo možno zriadiť, len ak sa preukázalo, že nehnuteľnosť je vo vlastníctve povinného, t. z. že samotný Exekučný poriadok vyžaduje preukázať vlastníctvo povinného k nehnuteľnosti pred zriadením exekučného záložného práva.

 Exekučné záložné právo zaniká rovnako ako iné záložné právo, z dôvodov uvedených v ustanovení § 151md Občianskeho zákonníka. Do úvahy prichádza zánik exekučného záložného práva  najmä :

–       z dôvodu zániku zabezpečovanej pohľadávky (napr. uhradením),

–       z dôvodu zániku zálohu (napríklad pri úplnom zničení stavby)

–       z dôvodu vzdania sa záložného práva záložným veriteľom (oprávneným v exekučnom konaní).

 Vo Vašom prípade je nutné konštatovať, ak sa s Vašim bratom nedohodnete na spoločnom postupe, bude obtiažne riešiť Vami načrtnutú situáciu. Je nutné si uvedomiť, procesný vzťah vzniká medzi súdnym exekútorom a povinným. Vy ako tretia osoba nie ste účastníkom exekučného konania, v ktorom vystupuje Váš brat ako povinný. V zmysle ustanovenia § 27 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku v konaní podľa Exekučného poriadku sa zastúpenie ktoroukoľvek fyzickou osobou nepripúšťa. To neplatí, ak zástupca účastníka konania, t.j. fyzická osoba, má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore právo a účastník konania je jeho blízkou osobou.

 Podľa Vami poskytnutých informácií mám za to, že bez vôle Vášho brata danú situáciu riešiť, nie je optimálne riešenie pre spokojnosť všetkých strán. Tiež sa dá predpokladať, že v opísanej situácii môže dôjsť k bezdôvodnému obohateniu.

Z dôvodu, že súdny exekútor nemá oprávnenie zastupovať právne služby advokáta, odporúčam Vám využiť služby advokátskej kancelárie.