Je možné, že mi p.JUDr. Krutý bez oznámenia zablokoval učet . Kde mi je zaslaná výplata. Čo mam robiť? Ďakujem.

Upovedomenie o začatí exekúcie predstavuje prvý procesný úkon súdneho exekútora voči povinnému. Upovedomenie o začatí exekúcie môže mimo zákonom povinných náležitostí obsahovať aj určenie spôsobu vykonávania exekúcie. Upovedomenie o začatí exekúcie súdny exekútor Vám ako povinnému doručuje prostredníctvom Slovenskej pošty do vlastných rúk na adresu uvedenú v návrhu na vykonanie exekúcie. Takto doručovanú zásielku ste povinný si prevziať. V prípade, že si túto listovú zásielku z akéhokoľvek dôvodu neprevezmete, súdny exekútor bude aj naďalej pokračovať v exekúcii, na ktorú ho poveril vecne a miestne príslušný súd, pričom mimo iné exekučné úkony listová zásielka bude doručovaná iným spôsobom (napr. zamestnancom alebo prostredníctvom polície a súdom).

 Čo sa týka blokácie účtu bez oznámenia – súdny exekútor JUDr. R. Krutý v upovedomení o začatí exekúcie Vašu osobu ako povinného o vykonaní exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke poučil v upovedomení o začatí exekúcie.

 Pri vykonávaní exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke slúži na ochranu Vás ako povinného                ustanovenie § 104 Exekučného poriadku. O predmetnom zákonnom práve ste ako povinný riadne poučený zo strany súdneho exekútora JUDr. R. Krutého v upovedomení o začatí exekúcie.

 Podľa ustanovenia § 104 ods. 2 Exekučného poriadku, ak má povinný zasielanú mzdu alebo iné príjmy na účet v banke, exekúcii odpísaním z účtu v banke nepodliehajú ani prostriedky do výšky sumy, ktorá sa podľa zákona nesmie povinnému zraziť z mesačnej mzdy alebo z iných príjmov, a to od momentu, keď táto skutočnosť bola banke oznámená. Povinný na žiadosť banky oznámi výšku tejto sumy. Ak exekútor nesúhlasí s výškou sumy, ktorú uviedol povinný, pre banku je rozhodujúca výška sumy, ktorú označí súdny exekútor. Skutočnosť, že sa na účte v banke nachádzajú prostriedky, ktoré sú z exekúcie vylúčené, posudzuje výlučne banka, na základe dôkazov predložených povinným, teda povinný uplatňuje svoje právo výlučne proti banke. Zodpovednosť banky voči povinnému je daná tým, či jej boli povinným preukázané skutočnosti, na základe ktorých sú prostriedky z exekúcie vylúčené.

 Z uvedeného je zrejmé, že Vy ako povinný máte možnosť sa dostať k finančným prostriedkom, ktoré nepodliehajú exekúcii aj priamo zo svojho účtu. Musíte si však uplatniť vyhlásenie podľa ustanovenia § 104 ods. 2 Exekučného poriadku, v ktorom uvediete sumu, ktorú žiadate uvoľniť. Toto vyhlásenie by malo byť k dispozícii v každej banke. Vyplnené vyhlásenie následne zašlete súdnemu exekútorovi spolu s dokladmi, ktoré preukazujú, že sú mu na Vašom účte takéto prostriedky skutočne zasielané (výpisy z účtu za posledné dva mesiace, potvrdenie o výške príjmov zasielaných na účet za posledné dva mesiace). Súdny exekútor podľa Vami priložených dôkazov vypočíta základnú sumu, ktorá sa Vám podľa zákona nesmie zraziť z mesačnej mzdy alebo z iných príjmov a vo vyhlásení uvedie sumu, ktorá má byť povinnému uvoľnená jednorázovo alebo uvoľňovaná mesačne (v závislosti od toho, či je výška Vašich príjmov mesačne rovnaká alebo každý mesiac rôzna). Na základe exekútorom odsúhlaseného vyhlásenia následne banka uvoľní, resp. uvoľňuje, Vám ako povinnému sumu, ktorú súdny exekútor uviedol (v prípade, že nesúhlasil s výškou sumy uvedenou povinným) alebo schválil (v prípade, že s ňou súhlasil).

  K uvoľneniu finančných prostriedkov na Vašom bežnom účte môže súdny exekútor pristúpiť až po doložení :

  • tlačiva „Vyhlásenie podľa § 104 ods. 2 EP“, dostupného v každej pobočke Vašej banky,
  • výpis z bankového účtu,
  • výplatné pásky, resp. potvrdenie o výške príjmov zasielaných na bankový účet za posledné dva mesiace.

  Po doručení vyššie uvedených dokladov bude môcť súdny exekútor prípadne uvoľniť Váš bežný účet a postupovať v zmysle príslušných zákonných ustanovení.