Je možné, že môže súdny exekútor zobrať celý dôchodok, keď je tento jediný zdroj obživy? Ak nie, ako je to možné, že p.JUDr Krutý to tak urobil? …

Účelom exekučného konania je nútená realizácia vykonaná zásahom do absolútnych majetkových práv povinného s cieľom uspokojiť pohľadávku oprávneného, ktorá mu bola priznaná vykonateľným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu.

 Podľa ustanovenia § 64 Exekučného poriadku súdny exekútor môže vykonať exekúciu v jednom exekučnom konaní aj niekoľkými spôsobmi.

 V zmysle ustanovenia § 89 ods. 1 Exekučného poriadku sa ustanovenia o exekúcii zrážkami zo mzdy sa použijú aj na exekúciu zrážkami z náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, dávok sociálneho poistenia a z dôchodkov starobného dôchodkového sporenia.

 V zmysle ustanovenia § 81 ods. 1 Exekučného poriadku zrazenú sumu vyplatí platiteľ mzdy (vo Vašom prípade Sociálna poisťovňa) priamo oprávnenému. Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že platiteľ mzdy – platiteľ dôchodku má povinnosť každý mesiac nielen vypočítať výšku zrážok zo mzdy – dôchodku – povinného a vykonať zrážky a tieto zrážky poukázať na účet, ktorý uvedie súdny exekútor v exekučnom príkaze.

 V ustanovení § 69 až 71 Exekučného poriadku je upravený spôsob, ako má platiteľ mzdy (vo Vašom prípade Sociálna poisťovňa) vypočítať sumu, ktorú môže v príslušnom mesiaci zraziť zo mzdy – dôchodku Vás ako povinného. Spôsob výpočtu zrážok chráni Vás ako povinného tým, že zákon stanovuje sumy, ktoré sa nesmú zraziť zo mzdy – dôchodku a musia byť v príslušnom mesiaci vyplatené k Vašej dispozícii. Z uvedeného vyplýva, že samotný zákon neumožňuje, aby sa Vám ako povinnému postihla exekúciou celá mzda – dôchodok.

 Naproti tomu, od vyššie uvedeného je potrebné rozlišovať prípady, kedy je dôchodok povinného zasielaný na jeho účet vedený v banke, ktorý je postihnutý exekúciou (príkazom na začatie exekúcie alebo exekučným príkazom). V takom prípade je potrebné použiť ustanovenia Exekučného poriadku, ktoré upravujú spôsob vykonania exekúcie „Exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu v banke“. Z formulácie Vašej otázky možno usudzovať, že toto je aj Váš prípad.

 Pri vykonávaní exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke slúži na ochranu povinného ustanovenie § 104 Exekučného poriadku. O predmetnom zákonnom práve je povinný riadne poučený zo strany súdneho exekútora JUDr. R. Krutého v upovedomení o začatí exekúcie.

 Podľa § 104 ods. 2 Exekučného poriadku, ak má povinný zasielanú mzdu alebo iné príjmy na účet v banke, exekúcii odpísaním z účtu v banke nepodliehajú ani prostriedky do výšky sumy, ktorá sa podľa zákona nesmie povinnému zraziť z mesačnej mzdy alebo z iných príjmov (vo Vašom prípade dôchodku), a to od momentu, keď táto skutočnosť bola banke oznámená. Povinný na žiadosť banky oznámi výšku tejto sumy. Ak exekútor nesúhlasí s výškou sumy, ktorú uviedol povinný, pre banku je rozhodujúca výška sumy, ktorú označí súdny exekútor.

 Skutočnosť, že sa na účte v banke nachádzajú prostriedky, ktoré sú z exekúcie vylúčené, posudzuje výlučne banka, na základe dôkazov predložených povinným, teda povinný uplatňuje svoje právo výlučne proti banke. Zodpovednosť banky voči povinnému je daná tým, či jej boli povinným preukázané skutočnosti, na základe ktorých sú prostriedky z exekúcie vylúčené.

 Z uvedeného je zrejmé, že povinný má možnosť sa dostať k finančným prostriedkom, ktoré nepodliehajú exekúcii aj priamo zo svojho účtu. Musí si však uplatniť vyhlásenie podľa ustanovenia § 104 ods. 2 Exekučného poriadku, v ktorom uvedie sumu, ktorú žiada uvoľniť. Toto vyhlásenie by malo byť k dispozícii v každej banke. Vyplnené vyhlásenie následne povinný zašle exekútorovi spolu s dokladmi, ktoré preukazujú, že sú mu na jeho účet takéto prostriedky skutočne zasielané (výpisy z účtu za posledné dva mesiace, potvrdenie o výške príjmov zasielaných na účet za posledné dva mesiace). Súdny exekútor podľa priložených dôkazov povinnému vypočíta základnú sumu, ktorá sa mu podľa zákona nesmie zraziť z mesačnej mzdy alebo z iných príjmov a vo vyhlásení uvedie sumu, ktorá má byť povinnému uvoľnená jedno rázovo alebo uvoľňovaná mesačne (v závislosti od toho, či je výška jeho príjmov mesačne rovnaká alebo každý mesiac rôzna). Na základe exekútorom odsúhlaseného vyhlásenia následne banka uvoľní, resp. uvoľňuje, povinnému sumu, ktorú exekútor uviedol (v prípade, že nesúhlasil s výškou sumy uvedenou povinným) alebo schválil (v prípade, že s ňou súhlasil).

 K uvoľneniu finančných prostriedkov na Vašom bežnom účte môže súdny exekútor pristúpiť až po doložení:

 

  • tlačiva „Vyhlásenie podľa § 104 ods. 2 EP“, dostupného v každej pobočke Vašej banky,
  • výpis z bankového účtu,
  • potvrdenia o poberaní štátnych sociálnych dávok (prídavok na dieťa),
  • potvrdenia o poberaní dôchodku alebo iných príjmov.

 Po doručení vyššie uvedených dokladov bude môcť súdny exekútor prípadne uvoľniť Váš bežný účet a postupovať v zmysle príslušných zákonných ustanovení.

Pozn.: identifikačné údaje povinného ako aj číslo konania boli zo zadanej otázky nezverejnené z dôvodu zachovania mlčanlivosti.