Kolega pracuje v Taliansku a má exekúcie na Slovensku. Tvrdí, že neplatí nakoľko mu nedokážu, že tam pracuje. Je to možné?

Súdny exekútor je oprávnený postihovať príjmy a majetok dlžníka len na území Slovenskej republiky. Súdny exekútor s územnou pôsobnosťou v Slovenskej republike preto nie je oprávnený postihovať príjem a ani majetok na území v danom prípade Talianskej republiky.

 Je ale nutné si uvedomiť, že existujú aj právne inštitúty, na základe ktorých oprávnený po splnení podmienok môže podať návrh na vykonanie exekúcie v Talianskej republike a svojej pohľadávky sa domôcť v danom štáte. Samotná Európska únia svojimi jednotlivými nariadeniami daný postup zjednodušuje.

 V zmysle ustanovenia § 34 Exekučného poriadku súdy, orgány štátnej správy, obce a vyššie územné celky, notári, iné fyzické osoby a právnické osoby, ak rozhodujú o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb, sú povinní oznámiť exekútorovi na jeho písomnú žiadosť údaje o majetku povinného, ktoré sú im známe z ich úradnej činnosti a ktoré sú potrebné na vykonanie exekúcie. Ak je tieto údaje potrebné zistiť v cudzine, exekútor požiada súd, ktorý ho poveril vykonaním exekúcie, o vypracovanie dožiadania o právnu pomoc a jeho zaslanie do cudziny. To platí aj v prípade, ak je nutné doručiť písomnosť adresátovi v cudzine.

 Pozn.: identifikačné údaje povinného boli zo zadanej otázky nezverejnené z dôvodu zachovania mlčanlivosti.