Kto uhrádza trovy exekúcie?

Trovy exekúcie v plnom rozsahu hradí povinný. Ak sa exekúcia zastaví z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie, trovy hradí oprávnený. Ak bude exekúcia zastavená z viny oprávneného, môže súd uložiť, aby trovy zaplatil oprávnený.