Mala by som záujem o kúpu pozemku, na ktorom je upovedomenie o zriadení exekučného záložného práva na nehnuteľnosť. Ako mám ďalej postupovať ? Prosím o skorú odpoveď.

Čo sa týka zriadenia exekučného záložného práva, toto upravuje § 167 a nasl. zákona NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v platnom znení.

Podľa § 167 ods. 1 a 2 Exekučného poriadku “(1) na nehnuteľnosť zapísanú v katastri nehnuteľností sa zriadi exekučné záložné právo zexekvovaním nehnuteľnosti zápisom zriadenia exekučného záložného práva do katastra nehnuteľností podľa osobitných predpisov. V katastri nehnuteľností sa zapíše, že nehnuteľnosť sa zexekvováva pre vymáhanú pohľadávku. (2) Exekučné záložné právo na nehnuteľnosť zapísanú v katastri nehnuteľností možno zriadiť len na návrh oprávneného”.

Pokiaľ ide o prípadný predaj spomínanej nehnuteľnosti alebo spoluvlastníckeho podielu povinného, postup upravuje § 166 Exekučného poriadku v spojení s § 134 a nasl. Exekučného poriadku.

Podľa § 134 ods. 1 Exekučného poriadku “exekúciu predajom nehnuteľnosti možno vykonať len vtedy, ak oprávnený s exekúciou predajom nehnuteľnosti označenej v upovedomení o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti (ďalej len “upovedomenie o začatí exekúcie”) súhlasí a ak sa preukázalo, že nehnuteľnosť je vo vlastníctve povinného”.

Situáciu je však možné z Vašej strany riešiť uzatvorením Kúpnej zmluvy na nehnuteľnosť respektíve spoluvlastnícky podiel povinného, pričom cenu nehnuteľnosti je potrebné určiť znaleckým posudkom.

Následne môže súdny exekútor udeliť potrebný súhlas za predpokladu, že v danej kúpnej zmluve bude uvedené, že povinný ako predávajúci súhlasí s tým, aby kúpna cena, ktorá mu má byť za jeho spoluvlastnícky podiel vyplatená bude použitá na úhradu jeho záväzku v exekučnom konaní. Pri danom postupe Vám odporúčame sa obrátiť na kanceláriu toho súdneho exekútora, ktorý vydal Upovedomenie o zriadení exekučného záložného práva.