Môže exekútor siahnuť na majetok manželky, ak má manžel exekúciu ešte z čias ked neboli zosobášení ?

V zmysle § 37 ods. 2 zákona č. 233/1995 Z.z. (Exekučný poriadok) „Ak sú exekúciou postihnuté veci v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, účastníkom konania, ak ide o tieto veci, je aj manžel povinného, ak do začatia exekučného konania nedošlo k vyporiadaniu bezpodielového spoluvlastníctva dohodou alebo súdnym rozhodnutím.“ Ako z uvedeného ustanovenia vyplýva, manžel povinného je účastníkom exekučného konanie iba pre ten úsek, v ktorom sú postihované veci patriace do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Musí však byť splnená podmienka stanovená v § 147 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) a to, že pohľadávka voči jednému z manželov musí vzniknúť za trvania manželstva. V takýchto prípadoch sa musí vždy skúmať, či neexistuje hmotnoprávna skutočnosť vylučujúca exekúciu na majetok patriaci do BSM (bezpodielové spoluvlastníctvo manželov). Takýmito hmotnoprávnymi skutočnosťami sú dohody predstavujúce zákonné modifikácie bezpodielového spoluvlastníctva manželov v zmysle § 143a Občianskeho zákonníka, prípadne ak bolo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov počas trvania manželstva zrušené (§ 148a Občianskeho zákonníka).

Ak by sa napriek tomu viedlo exekučné konanie na takéto veci patriace do BSM, je manžel povinného legitimovaný na podanie excindačnej žaloby podľa § 55 Exekučného poriadku. V zmysle citovaného ustanovenia právo na vec, ktoré nepripúšťa exekúciu, môže tretia osoba uplatniť voči oprávnenému na súde návrhom na vylúčenie veci z exekúcie. Podanie predmetnej žaloby sa riadi ustanovením § 79 a nasl. zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok.