Môže viesť exekútor exekúciu zrážkami z účtu a zároveň aj zrážkami zo mzdy?

Exekúciu možno vykonať len spôsobmi uvedenými v exekučnom poriadku. Spôsob vykonania exekúcie určí súdny exekútor. Exekútor môže vykonať exekúciu v jednom exekučnom konaní aj niekoľkými spôsobmi. Použitie niekoľkých spôsobov exekúcie v jednom exekučnom konaní prichádza do úvahy najmä pri povinnosti zaplatiť peňažnú sumu. Exekúcia sa však v žiadnom prípade nevykoná v širšom rozsahu, než je to nevyhnutné na uspokojenie vymáhanej pohľadávky.