Podliehaju exekucii aj nemocenske davky z praceneschopnosti ?Dakujem

Exekúciu zrážkami  iných príjmov upravuje zákon NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti v platnom znení v § 66 a nasl. , v spojení s § 89.

 Podľa § 89 ods. 1 Exekučného poriadku:

 (1) Ustanovenia o exekúcii zrážkami zo mzdy sa použijú aj na exekúciu zrážkami z pracovnej odmeny členov družstiev a z príjmov, ktoré povinnému nahrádzajú odmenu za prácu, najmä z odmeny vyplývajúcej z dohody o vykonaní práce, z náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, dávok sociálneho poistenia a z dôchodkov starobného dôchodkového sporenia.

 Príjmy, ktoré povinnému nahrádzajú odmenu za prácu, zákon vypočítava len príkladom; v podstate každý príjem povinného, ktorý svojou povahou nahrádza povinnému odmenu za prácu, bude podliehať exekúcii zrážkou.

 Medzi tieto príjmy zákon zaraďuje napríklad:

a) odmeny vyplývajúce z dohody o vykonaní práce,

b) náhrad príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca v zmysle zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

c) dávky sociálneho poistenia podľa zákona o sociálnou poistení v zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, t. j. nemocenské dávky, dôchodkové dávky, úrazové dávky, dávka garančného poistenia, dávku v nezamestnanosti.

 S poukazom na vyššie uvedené aj nemocenské dávky podliehajú exekúcii.