Prajem dobrý deň. Som ako spoludlžník spotrebiteľského úveru, problém je však s dlžníkom, ten neplní svoje povinnosti a neplatí úver poriadne už skoro rok. Momentálne nastal problém so splátkami, ktoré niesu zaplatené 2 po sebe. Problém je v tom, že ani do budúcna nebude schopný naďalej splácať tieto záväzky a ja sa nechcem ani nemôžem dostať do exekúcie a ďalej už nemôžem splácať dlhy za druhého . Neviem ako ďalej postupovať, kedže v banke nemôžem vykonať žiadne zmeny iba platiť omeškané splátky. Ako by to bolo so mnou v prípade exekúcie?

Dobrý deň,

V prípade, že sa veriteľ rozhodne vymáhať si svoj nárok v rámci exekučného konania, je predpoklad, že ako spoludlžník úveru budete spolu s dlžníkom zaviazaný k plneniu spoločne a nerozdielne.

Spoločným záväzkom je taký záväzok, keď na strane dlžníka je viacero subjektov. Povinnosť viacerých dlžníkov plniť súčasne jednému veriteľovi (alebo aj viacerým) môže vzniknúť na základe rôznych právnych skutočností.

Ustanovenie § 511 Občianskeho zákonníka upravuje spoločné záväzky, ak je na strane dlžníkov viac osôb, na princípe solidárnej zodpovednosti za splnenie dlhu veriteľovi (pasívna solidarita). Pasívna solidarita vzniká teda iba v prípade, keď sa v zákone, v dohode účastníkov, v súdnom rozhodnutí (vydanom napr. na základe § 439) ustanovuje alebo keď to vyplýva z povahy plnenia, že účastníci sú zaviazaní spoločne a nerozdielne.

Právne následky pasívnej solidarity spočívajú v tom, že veriteľ (alebo aj veritelia) je oprávnený požadovať celé plnenie od ktoréhokoľvek dlžníka, a ten je povinný veriteľovi poskytnúť celé plnenie.

Ak dlh splní jeden dlžník, povinnosť ostatných vo vzťahu k veriteľovi zanikne.

V prípade, že súdny exekútor vykonáva exekúciu na základe exekučného titulu, v ktorom sú povinní zaviazaní k plneniu spoločne a nerozdielne, je jeho povinnosťou v zmysle Exekučného poriadku vykonať voči obom všetky úkony smerujúce k vymoženiu predmetnej pohľadávky v rovnakom rozsahu.

Zároveň si dovoľujem poukázať na skutočnosť, že súdny exekútor neskúma okolnosti, ktoré predchádzali vzniku exekučného titulu.