Prosím o radu keďže kataster RK spravil chybu porušení blomby exekútor uvalil na pozemok exekúciu ako odblokovať prokuratúra nemá proti čomu zasahovať

Z dôvodu gramatickej strohosti pri zadaní Vašej otázky sa z našej strany nie je možné akýmkoľvek spôsobom vyjadriť k „keďže kataster RK spravil chybu porušení plomby“.

 Súdny exekútor v zmysle ustanovenia § 167 a nasl. Exekučného poriadku môže na nehnuteľnosť zapísanú v katastri nehnuteľností zriadiť exekučné záložné právo a to zápisom zriadenia exekučného záložného práva do katastra nehnuteľností. V zmysle ustanovenia § 170 Exekučného poriadku exekučné záložné právo možno zriadiť, len ak sa preukázalo, že nehnuteľnosť je vo vlastníctve povinného, t. z. že samotný Exekučný poriadok vyžaduje preukázať vlastníctvo povinného k nehnuteľnosti pred zriadením exekučného záložného práva.

 Z dôvodu, že uvádzate „prokuratúra nemá proti čomu zasahovať“, máme za to, že zo strany súdneho exekútora museli byť dodržané zákonné povinnosti pri zriadení exekučného záložného práva a zriadené exekučné záložné právo je zriadené plne v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky..

 Exekučné záložné právo zaniká rovnako ako iné záložné právo, z dôvodov uvedených v ustanovení § 151md Občianskeho zákonníka.

Do úvahy prichádza zánik exekučného záložného práva :

–       z dôvodu zániku zabezpečovanej pohľadávky (napr. uhradením),

–       z dôvodu zániku zálohu (napríklad pri úplnom zničení stavby)

–       z dôvodu vzdania sa záložného práva záložným veriteľom (oprávneným v exekučnom konaní).

 V zmysle ustanovenia § 167 ods. 3 Exekučného poriadku exekučné záložné právo zaniká aj právoplatným zastavením exekúcie (zastavením exekúcie zriadením exekučného záložného práva alebo zastavením exekúcie ako celku).