Som nezamestnaný a poberám len 118,- € mesačne, a pán exekútor žiada odo mňa 10 – 20 € mesačne, ktoré si nemôžem dovoliť, nakoľko bývam s matkou, ktorá je vdova. Čo mám robiť? Ďakujem vopred….

Súdny exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí. Ako je z danej zákonnej definície jednoznačné, exekúcia je nútený výkon. Nútený výkon spočíva v tom, že sa povinnosť uspokojuje aj proti vôli povinného, tj. zaviazaného subjektu.

 Vo Vašom prípade si súdny exekútor plní svoju zákonnú povinnosť a to tým, že vykonáva všetky úkony za účelom vymôcť pre oprávnený subjekt jeho právo – vo Vašom prípade predpokladám finančnú pohľadávku. Na základe Vami poskytnutých informácií ďalej predpokladám, že suma 118,- € je Vašim jediným mesačným pravidelným príjmom, pričom z daného príjmu v zmysle zákona nemôžu byť vykonávané žiadne exekučné zrážky.

 Z uvedeného dôvodu, že ako povinný subjekt nemáte dostatok majetku, z ktorého by ste vedeli Váš záväzok voči oprávnenému jednorazovo uhradiť, súdny exekútor Vám správne navrhuje riešiť Vašu situáciu pravidelnými mesačnými splátkami. Je nutné si uvedomiť, že exekúcia môže trvať aj niekoľko rokov. V prípade, že exekúciu nebudete žiadnym spôsobom aspoň splácať, súdny exekútor Vám môže následne postihnúť za splnenia zákonných podmienok aj napríklad majetok nadobudnutý z dedičstva, priznaný dôchodok, alebo iné príjmy podliehajúce exekúcii.