Som zamestnaný a je mi strhávané 2/3 z platu. Rudolf Krutý mi siahol na účet v banke kde platim na deti 200 e výživné. Zostáva mi zhruba 80 e na žitie. Je to zakonné?

Podľa § 65 Exekučného zákona NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a  exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v platnom znení „Exekútor môže vykonať exekúciu v jednom exekučnom konaní aj niekoľkými spôsobmi“.

Exekúciu prikázaním pohľadávky z účtu v banke upravuje § 94 a nasl. Exekučného poriadku.

Podľa 95 ods. 1 Exekučného poriadku:

Exekútor poverený vykonaním exekúcie

a)      prikáže banke, ktorá vedie účet povinného, aby po doručení príkazu na začatie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke (ďalej len “príkaz na začatie exekúcie”) zablokovala sumu vo výške pohľadávky a jej príslušenstva z účtu povinného s výnimkou plnenia za účelom uspokojenia pohľadávky oprávneného, jej príslušenstva a trov exekúcie bezhotovostným prevodom na účet určený exekútorom,

b)      upovedomení o začatí exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke oprávneného a povinného a zakáže povinnému, aby po tom, keď sa mu doručí upovedomenie o začatí exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke, nakladal s prostriedkami na účte až do výšky vykonateľnej pohľadávky a jej príslušenstva s výnimkou nakladania s prostriedkami na účte len za účelom uspokojenia pohľadávky oprávneného, jej príslušenstva a trov exekúcie.

             Vydanie príkazu na začatie exekúcie a následná blokácia účtov je zabezpečovací procesný úkon, ktorý má za následok zabezpečenie majetku povinného. Z úplnej dikcie ustanovenia § 95 ods. 1 Exekučného poriadku vyplýva, že príkaz na začatie exekúcie vydáva súdny exekútor spravidla zároveň s upovedomením o začatí exekúcie. Účelom exekučného konania je totiž úspešné vymoženie celého vymáhaného nároku, preto zabezpečenie majetku povinného je v exekučnom konaní nevyhnutnosťou.

            Súdny exekútor neskúma charakter, pôvod ani účel finančných prostriedkov nachádzajúcich sa na účte povinného, teda ani to, či je na postihovaný účet poukazovaná mzda alebo dôchodok povinného, resp. iné dávky povinného.

            Podľa § 104 Exekučného poriadku:

(1) Exekúcii odpísaním z účtu v banke nepodliehajú prostriedky na účte do výšky 99,58 eura a prostriedky, ktoré sú výslovným vyhlásením povinného určené na výplatu miezd jeho zamestnancov na výplatné obdobie najbližšie dňu, keď bol banke doručený príkaz na začatie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke. Ak má povinný viac účtov, exekúcii nepodliehajú prostriedky na účte do výšky 99,58 eura len na jednom z nich.

(2) Ak má povinný zasielanú mzdu alebo iné príjmy na účet v banke, exekúcii odpísaním z účtu v banke nepodliehajú ani prostriedky do výšky sumy, ktorá sa podľa zákona nesmie povinnému zraziť z mesačnej mzdy alebo z iných príjmov, a to od momentu, keď táto skutočnosť bola banke oznámená. Povinný na žiadosť banky oznámi výšku tejto sumy. Ak exekútor nesúhlasí s výškou sumy, ktorú uviedol povinný, pre banku je rozhodujúca výška sumy, ktorú označil exekútor.       

            S poukazom na uvedené má banka uvoľniť povinnému sumu vo výške 99,58 €. Za dodržanie povinností vyplývajúcich z predmetného ustanovenia zodpovedá banka, ktorá blokáciu vykonáva, nie súdny exekútor. Finančné prostriedky predstavujúce mzdu, resp. dôchodok povinného poukazované na bankový účet však nie sú vylúčené z exekúcie.

            V prípade, že sa na Vašom účte nachádzajú prostriedky, ktoré nepodliehajú exekúcii máte možnosť si uvedené uplatniť v príslušnej banke na základe Vyhlásenia podľa § 104 ods. 2 Exekučného poriadku, po preukázaní hodnoverných dokladov preukazujúcich skutočnosti v zmysle § 111 Exekučného poriadku. Dôkazné bremeno v tomto prípade spočíva na povinnom. Poprípade máte možnosť obrátiť sa so žiadosťou o uvoľnenie prostriedkov nepodliehajúcich exekúcii aj na súdneho exekútora.

            Na vysvetlenie uvádzame, že Vyhlásenie podľa § 104 ods. 2 Exekučného poriadku je tlačivo, ktoré je dostupné na pobočke každej banky.

            S poukazom na vyššie uvedené Vám odporúčame, pokiaľ ste tak do dnešného dňa neurobili, aby ste využili zákonnú možnosť podľa § 104 ods. 2 Exekučného poriadku, t. j. aby ste si na základe Vyhlásenia podľa § 104 ods. 2 Exekučného poriadku uplatnili nárok na vyplatenie prostriedkov nepodliehajúcich exekúcii, či už priamo na pobočne príslušnej banky, alebo u súdneho exekútora. V tejto súvislosti opakovane zdôrazňujeme, že uplatnený nárok je potrebné vydokladovať (napr.  existenciu mzdy na účte potvrdením od zamestnávateľa o tom, na aký účet, do akej banky a v akej výške Vám zasiela mzdu a aká suma z predmetnej mzdy nepodlieha exekúcii v zmysle zákonných ustanovení o zrážkach zo mzdy a iných príjmov alebo výplatnými páskami; povinnosť platiť výživné rozhodnutím súdu o povinnosti platiť výživné, v prípade, ak si budete nárok uplatňovať u súdneho exekútora aj aktuálne výpisy z účtu, aby mal súdny exekútor preukázané, že Vami požadované prostriedky, o ktorých odblokovanie žiadate boli na váš účet reálne pripísané a pod.).

            Pre úplnosť odpovede na Vašu otázku Vám v súvislosti so zrážkami z Vašej mzdy oznamujeme, že procesný postup súdneho exekútora pri vykonávaní exekúcie zrážkami zo mzdy a iných príjmov je ustanovený v § 66 a nasl. Exekučného poriadku.

            Za realizáciu zrážok zo mzdy (výpočet výšky) zodpovedá zamestnávateľ nie súdny exekútor.

            Podľa § 78 Exekučného poriadku „ak o to požiada platiteľ mzdy, oprávnený alebo povinný, exekútor určí, aká suma sa má v príslušnom výplatnom období zo mzdy povinného zrážať, a ak je viac oprávnených,  koľko z nej pripadne na každého z nich“.

            V prípade, že máte záujem, aby súdny exekútor určil výšku zrážky z Vašej mzdy podľa § 78 Exekučného poriadku, je potrebné k tomu doložiť relevantné doklady (výplatnú pásku za dané obdobie, informácie o počte vyživovaných osôb).

            V súvislosti s možným riešením Vašej situácie si Vás dovoľujeme upozorniť na § 77 Exekučného poriadku, v zmysle ktorého:

(1) Ak sa oprávnený s povinným dohodne, že sa uspokojí s nižšími zrážkami, ako ustanovuje § 69 až 72, a ak to obaja oznámia exekútorovi, vyzve exekútor platiteľa mzdy, aby zrážal zo mzdy povinného mesačne len sumu, s ktorou sa oprávnený uspokojí, ak táto suma neprevýši v príslušnom výplatnom období prípustnú výšku zrážok podľa tohto zákona. Ak ju prevýši, vykoná platiteľ mzdy v príslušnom výplatnom období zrážky len v rozsahu ustanovenom v § 69 až 72.

(2) Oprávnený môže kedykoľvek oznámiť exekútorovi, že svoj súhlas s vykonávaním nižších zrážok podľa odseku 1 odvoláva. Exekútor o tom upovedomí povinného a platiteľa mzdy.

(3) Príkaz exekútora na vykonávanie nižších zrážok stráca účinnosť dňom, keď sa platiteľovi mzdy doručí ďalší príkaz na začatie exekúcie alebo upovedomenie exekútora, že oprávnený odvolal svoj súhlas s vykonávaním nižších zrážok. Od tohto dňa vykonáva platiteľ mzdy zrážky.