Vážený súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, ak dovolíte, rád by som sa Vás opýtal ohľadne exekučného záložného práva. Mal som záujem o kúpu určitých nehnuteľností, ale všimol som si, že na liste vlastníctve je v časti ťárch zapísaný exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva. Prosím Vás, viete mi poradiť, ako sa zúčastniť dobrovoľnej dražby pri výkone exekučného záložného práva? Resp. ako zistím, kedy bude začatý výkon exekučného záložného práva, prípadne, kedy bude prebiehať dražba? Za poskytnutie informácie Vám vopred veľmi pekne ďakujem.

Vo Vašej otázke spomínate dva rozdielne pojmy a to exekučné záložné právo a dobrovoľná dražba. Exekučné záložné právo upravuje zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a dobrovoľné dražby upravuje zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách. Podľa Vašej otázky súdim, že sa chcete informovať ohľadom exekučného záložného práva.

 Zriadenie exekučného záložného práva nie je vlastným spôsobom výkonu rozhodnutia. Ide o zriadenie zabezpečenia vykonateľnej pohľadávky, t.j. pohľadávky, ktorá je predmetom exekúcie a je nútene vymáhaná v exekučnom konaní. Exekučné záložné právo zriaďuje súdny exekútor príkazom na zriadenie exekučného záložného práva. Exekučný príkaz  na zriadenie exekučného záložného práva je listinou spôsobilou na záznam tohto záložného práva do katastra nehnuteľností a zapisuje sa v časti „C“ listu vlastníctva (ťarchy),  s uvedením osoby záložného veriteľa, ktorým je oprávnený v exekučnom konaní.

Záložné právo zriadené súdnym exekútorom je zriaďované v prospech veci, preto za predpokladu, že povinný aj napriek zriadenému exekučnému záložnému právu v exekučnom konaní prevedie založenú nehnuteľnosť na iného, zostáva exekučné záložné právo po prevode zachované a súdny exekútor pohľadávku oprávneného môže následne uspokojiť aj predajom nehnuteľnosti vo vlastníctve tretej osoby. Uvedené je vyjadrením najmä zabezpečovacej a uhradzovacej funkcie exekučného záložného práva.

 Jediným možným spôsobom uspokojiť pohľadávku oprávneného v exekučnom konaní speňažením nehnuteľnosti vo vlastníctve povinného (t.j. príde k zmene vlastníckeho práva z povinného na tretiu osobu – vydražiteľa) je vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti (ustanovenia § 134 a nasl. Exekučného poriadku).

V zmysle postupu súdneho exekútora pri vykonaní exekúcie predajom nehnuteľnosti Vám odporúčam sledovať v liste vlastníctva zapísaný exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti, ktorý je súdny exekútor povinný doručiť aj príslušnému katastrálnemu odboru Okresného úradu podľa miesta nehnuteľnosti. Následne podľa tejto listiny Vám odporúčam osobne alebo telefonicky kontaktovať kanceláriu toho súdneho exekútora a informovať sa na konkrétne podmienky predaja nehnuteľnosti (cena, zábezpeka, miesto a čas dražby, obhliadka, závady, atď.).

 V prípade záujmu o sledovanie jednotlivých dražieb nehnuteľností vykonávaných súdnymi exekútormi Vám odporúčam sledovať vydania obchodného vestníka kapitola „Dražby“ a tip podania „Súdni exekútori“. Obchodný vestník nájdete na internetových stránkach Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.