Zodpovedajú dedičia za dlhy?

Dedičia zodpovedajú za dlh poručiteľa len do výšky nadobudnutého dedičstva. Zodpovedajú aj za pohľadávky, ktoré neboli prihlásené do dedičského konania, tz: aj pohľadávka v exekučnom konaní.